Add Your Heading Text Here

Search
Close this search box.

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια υπηρεσιών με αντικείμενο «Σίτιση Δομών Φιλοξενίας Πυλαίας, Ταγαράδων, Ωραιοκάστρου, Έλλης (Αλεξανδρούπολης)»

logo-amif kai tame

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
«Σίτιση Δομών Φιλοξενίας Πυλαίας, Ταγαράδων, Ωραιοκάστρου, Έλλης (Αλεξανδρούπολης)»

————-

Η Αστική Εταιρία Μη Κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία «ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων»

προκηρύσσει:

Συνοπτικό Διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου παροχής υπηρεσιών σίτισης με διανομή έτοιμων γευμάτων για τους φιλοξενούμενους στις Δομές Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στη Θεσσαλονίκη  (στις περιοχές  Ωραιόκαστρο , Ταγαράδες  Πυλαία) και στην Αλεξανδρούπολη (CPV 55320000-9) για την περίοδο από την υπογραφή της σύμβασης  με τον οριστικό ανάδοχο έως 31/12/2017 , με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, προϋπολογισθείσας καθαρής αξίας 44.027,10 € μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. ποσοστού  24%. (Αριθ. Διακ. 1/2017) .

Η προκηρυσσόμενη σύμβαση αφορά στο υποέργο 8 στα πλαίσια της Δράσης «Επιχορήγηση Ν.Π. ΑΡΣΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ για την υλοποίηση του έργου ΜΕΤΟΙΚΟΣ» με κωδικό ΟΠΣ 5008116, η οποία έχει ενταχθεί στον ειδικό στόχο «Άσυλο» και στον  εθνικό στόχο «Υποδοχή / Άσυλο» του Ε.Π. Ταμείου Ασύλου , Μετανάστευσης και Ένταξης, με την με αρ. πρωτ. 86740/03-08-2017 απόφαση ένταξης του Ε.Υ.ΣΥ.Δ.Τ.Α.Μ.Ε.Τ.Ε.Α.Α.Π. και έχει λάβει κωδ. MIS 2017ΣΕ719200085008116 ΚΑΙ χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, το Ταμείο Ασύλου Μετανάστευσης και Ένταξης και από εθνικούς πόρους.

Η προκηρυσσόμενη σύμβαση αφορά στο χρονικό διάστημα από την σύναψή της μέχρι την 31/12/2017 και υποδιαιρείται σε  δυο ΤΜΗΜΑΤΑ με τον αντίστοιχο προϋπολογισμό για το καθένα, σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα :

Τμήμα Α: ΞΕΝΩΝΕΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (στις περιοχές Ωραιόκαστρο, Ταγαράδες, Πυλαία )

pinakas1 

Τμήμα Β: ΞΕΝΩΝΑΣ ΕΛΛΗ (ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ)

pinakas2

Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί στις 20/10/2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12.05 μ.μ. ενώπιον της Επιτροπής ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµών και Αξιολόγησης Προσφορών στα γραφεία της ΑΡΣΙΣ  Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων, στη Θεσσαλονίκη, οδός  Λέοντος Σοφού 26 & Εγνατία , στον πρώτο (1ο) όροφο  µε την υποβολή κλειστών προσφορών.  Οι οικονομικοί φορείς μπορούν να καταθέσουν την προσφορά τους δια του εκπροσώπου τους στην διεύθυνση της Αναθέτουσας Αρχής (οδός Λέοντος Σοφού 26 και Εγνατία – Θεσσαλονίκη  ΤΚ 54624) έως και την 19/10/2017,  ημέρα Πέμπτη και ώρα 17.00 μ.μ. (καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης) ή ταχυδρομικά ή με άλλο ανάλογο τρόπο.

Οι προσφέροντες μπορούν να υποβάλλουν προσφορά είτε για ολόκληρο το Τμήμα Α (Ξενώνες Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στη Θεσσαλονίκη στις περιοχές Ωραιόκαστρο, Ταγαράδες, Πυλαία) είτε για ολόκληρο το Τμήμα Β (Ξενώνας Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στην Αλεξανδρούπολη) είτε και για όλα τα τμήματα.

Η αναθέτουσα αρχή διατηρεί το δικαίωμα να αναθέσει διακριτά  τα τμήματα  Α και Β, στον ίδιο ή σε διαφορετικούς προσφέροντες.

Η μη κατάθεση προσφοράς ή η κατάθεση άκυρης ή απαράδεκτης ή ακατάλληλης για κάποιο από τα Τμήματα της παρούσας σύμβασης δεν κωλύει την πρόοδο του διαγωνισμού για τα υπόλοιπα. Προσφορές που υποβάλλονται εκπρόθεσμα, επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγισθούν.

Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα 180 ημερών από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών.

Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες),  εγγυητική επιστολή συμμετοχής, που ανέρχεται σε ποσοστό 1% επί της εκτιμώμενης αξίας, εκτός ΦΠΑ,  για κάθε τμήμα, που συμμετέχει.

Ένσταση μπορεί να υποβληθεί κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής σύμφωνα με το Ν.4412/2016 και τα οριζόμενα στη διακήρυξη.

Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα σε έντυπη μορφή στην προαναφερθείσα διεύθυνση της Αναθέτουσας Αρχής (Λέοντος Σοφού 26 και Εγνατία ΤΚ 54624) και σε ηλεκτρονική μορφή στη διεύθυνση www.arsis.gr

Για οποιαδήποτε πληροφορία οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς μπορούν να επικοινωνούν με την αναθέτουσα αρχή στο τηλέφωνο 2316007622 κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες καθώς και στην ηλεκτρονική διεύθυνση  arsisprocurement@gmail.com  και metoikos.procurement@gmail.com

Η παρούσα θα δημοσιευθεί και στην εφημερίδα «ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ».  

Για την

«ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων»

Απόφαση έγκρισης αποσφράγισης προσφορών και κήρυξης προσωρινών αναδόχων

“Απόφαση κήρυξης οριστικού αναδόχου για το τμήμα Α” εδώ και εδώ.

“Απόφαση κήρυξης οριστικού αναδόχου για το τμήμα Β” εδώ και εδώ.

Δείτε τη διακήρυξη εδώ.

Δείτε το υπόδειγμα διαμορφωμένου ΤΕΥΔ εδώ.

Δείτε το υπόδειγμα οικονομικής προσφοράς εδώ.

Δείτε το υπόδειγμα τεχνικής προσφοράς εδώ.

Δείτε το σχέδιο σύμβασης εδώ.

 

el