Add Your Heading Text Here

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΜ02/2022 για την ανάδειξη αναδόχου προμήθειας ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΙΔΩΝ ΣΙΤΙΣΗΣ για τις Δομές φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων στη Θεσσαλονίκη (στις περιοχές Ωραιοκάστρου, Ταγαράδες, Περαίας), στην Αλεξανδρούπολη (ΦΡΙΞΟΣ – ΕΛΛΗ) , στη Μακρινίτσα Βόλου – Μαγνησίας και στην Αθήνα και για τις ευρύτερες ανάγκες της οργάνωσης για το έτος 2022

amif

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΜ02/2022

για την ανάδειξη αναδόχου προμήθειας  ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΙΔΩΝ ΣΙΤΙΣΗΣ για τις Δομές φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων στη Θεσσαλονίκη (στις περιοχές Ωραιοκάστρου, Ταγαράδες, Περαίας), στην Αλεξανδρούπολη (ΦΡΙΞΟΣ – ΕΛΛΗ) , στη Μακρινίτσα Βόλου – Μαγνησίας και στην Αθήνα και για τις ευρύτερες ανάγκες της οργάνωσης για το έτος 2022

Η συνολική εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 97.238,13 € χωρίς ΦΠΑ και στο ποσό των 109.904,04 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Η Αστική Εταιρία Μη Κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία «ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων» προκηρύσσει: δημόσιο ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου για την προμήθεια  ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΙΔΩΝ ΣΙΤΙΣΗΣ για τις Δομές φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων στη Θεσσαλονίκη (στις περιοχές Ωραιοκάστρου, Ταγαράδες, Περαίας), στην Αλεξανδρούπολη (ΦΡΙΞΟΣ – ΕΛΛΗ) , στη Μακρινίτσα Βόλου – Μαγνησίας και στην Αθήνα και για τις ευρύτερες ανάγκες της οργάνωσης για το έτος 2022.

Η προκηρυσσόμενη σύμβαση αφορά υπηρεσίες στα πλαίσια της Δράσης «Επιχορήγηση Ν.Π. ΑΡΣΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ για την υλοποίηση για την υλοποίηση του έργου “ΜΕΤΟΙΚΟΣ”» με Κωδικό ΟΠΣ 5131449, στο πλαίσιο της HOME/2020/AMIF/AG/EMAS/0132 συμφωνίας χρηματοδότησης με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το πρόγραμμα «Ενίσχυση συστήματος Υποδοχής και Λειτουργίας Δομών Ασυνόδευτων Ανηλίκων στην Ελλάδα» (“Reinforcing the UAM Reception and Accommodation System in Greece”) σύμφωνα με την με αρ. πρωτ. 2774/22-9-2021 Συμφωνία Επιδότησης Δράσης του Ε.Υ.ΣΥ.Δ.Μ.Ε.Υ. και έχει λάβει κωδ. Εναρίθμου 2021ΣΕ75520040, με Κωδικό ΟΠΣ 5131449 και ΣΑΕ 755/2  ΚΑΙ συγχρηματοδοτείται από τον Μηχανισμό Έκτακτης Bοήθειας του Ταμείου Ασύλου Μετανάστευσης και Ένταξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η προς προμήθεια υπηρεσία κατατάσσεται στον ακόλουθο κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων: CPV οπωροκηπευτικά: 03221200-8, κρέας: 15110000-2,  διάφορα προϊόντα διατροφής:15800000-6, παρασκευασμένα και διατηρημένα ψάρια: 15200000

Η προμήθεια των υπηρεσιών θα γίνει με προσφυγή σε ηλεκτρονικό διαγωνισμό μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ για το χρονικό διάστημα από 01/03/2022 και σε κάθε περίπτωση από την υπογραφή της σύμβασης με τον /τους  Ανάδοχο/ους  έως 31/08/2022, άλλως εώς εξάντλησης του προϋπολογισμού.

 Η  παρούσα σύμβαση    υποδιαιρείται  σε ΟΜΑΔΕΣ και ΤΜΗΜΑΤΑ , σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα :

ΤΜΗΜΑ ΟΜΑΔΑ ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΫΠ/ΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ ΑΝΕΥ ΦΠΑ
ΤΜΗΜΑ 1 (ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ) Α ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ 3.243,75 €
Β ΚΡΕΑΣ 3.859,00 €
Γ ΔΙΑΦΟΡΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ 15.642,20 €
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 22.744,95
ΤΜΗΜΑ 2 (ΤΑΓΑΡΑΔΕΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ) Α ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ 267,70 €
Β ΚΡΕΑΣ 510,00 €
Γ ΔΙΑΦΟΡΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ 3.684,36 €
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 4.462,06
ΤΜΗΜΑ 3 (ΦΡΙΞΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ) Α ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ 3.168,75 €
Β ΚΡΕΑΣ 3.595,00 €
Γ ΔΙΑΦΟΡΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ 9.537,74 €
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 16.301,49
ΤΜΗΜΑ 4 (ΕΛΛΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ) Α ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ 313,00 €
Γ ΔΙΑΦΟΡΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ 4.092,00 €
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 4.405,00
ΤΜΗΜΑ 5 (ΠΥΛΑΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ) Α ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ 312,10 €
Β ΚΡΕΑΣ 462,00 €
Γ ΔΙΑΦΟΡΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ 3.726,19 €
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 4.500,29
ΤΜΗΜΑ 6 (ΜΑΚΡΙΝΙΤΣΑ ΒΟΛΟΥ) Α ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ 4.339,74 €
Β ΚΡΕΑΣ 4.885,00 €
Γ ΔΙΑΦΟΡΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ 14.678,05 €
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 23.902,79
ΤΜΗΜΑ 7 (ΑΘΗΝΑ) Α ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ 5.622,29 €
Β ΚΡΕΑΣ 4.136,00 €
Γ ΔΙΑΦΟΡΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ 11.163,26 €
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 20.921,55
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΕΥ ΦΠΑ 97.238,13
ΦΠΑ 13% 12.611,45
ΦΠΑ 24% 54,46
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ 109.904,04
 • Η συνολική εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 97.238,13 € χωρίς ΦΠΑ και στο ποσό των 109.904,04 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
 • Η ΑΡΣΙΣ διατηρεί το δικαίωμα μπορεί να  κατακυρώσει τη σύμβαση για ολόκληρη ή μεγαλύτερη ή μικρότερη ποσότητα αγαθών από αυτή που καθορίζεται στην παρούσα Διακήρυξη σε ποσοστό και ως εξής:   εκατόν είκοσι τοις εκατό (120%) στην περίπτωση της μεγαλύτερης ποσότητας και ογδόντα τοις εκατό (80%) στην περίπτωση μικρότερης ποσότητας. Για κατακύρωση μέρους της ποσότητας κάτω του καθοριζόμενου από τα έγγραφα της σύμβασης ποσοστού, απαιτείται προηγούμενη αποδοχή από τον προμηθευτή.
 • Προσφορές υποβάλλονται για μία, περισσότερες ή όλες τις ΟΜΑΔΕΣ των ΤΜΗΜΑΤΩΝ και για το σύνολο της προκηρυχθείσας ποσότητας κάθε ΟΜΑΔΑΣ .
 • Η αναθέτουσα αρχή διατηρεί το δικαίωμα να αναθέσει διακριτά τις ΟΜΑΔΕΣ της προμήθειας στον ίδιο ή σε διαφορετικούς προσφέροντες .
 • Η μη κατάθεση προσφοράς ή η κατάθεση άκυρης ή απαράδεκτης ή ακατάλληλης για κάποια από τις ΟΜΑΔΕΣ ή τα ΤΜΗΜΑΤΑ της παρούσας σύμβασης δεν κωλύει την πρόοδο του διαγωνισμού για τα υπόλοιπα.
 • Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στο  Παράρτημα I της παρούσας διακήρυξης, που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της .
 • Η προμήθεια θα ανατεθεί με τη διαδικασία του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με κριτήριο  την  πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής  ανά ΤΜΗΜΑ και ανά ΟΜΑΔΑ ειδών, χωρίς ΦΠΑ  (καθαρή αξία)
 • Οι αναφερόμενες ποσότητες, των υπό προμήθεια ειδών είναι ενδεικτικές, κατ’ εκτίμηση των αναγκών των Δομών της Αναθέτουσας Αρχής , η οποία δεν είναι υποχρεωμένη να καταναλώσει όλες τις αναφερόμενες ποσότητες των υπό προμήθεια ειδών. Οι ποσότητες που θα παραγγελθούν τελικά θα προκύψουν από τις τρέχουσες τιμές κατά τις ημέρες παραγγελιών και η αξία τους δεν θα ξεπεράσει την προϋπολογιζόμενη αξία  της σύμβασης
 • Η προμήθεια των ειδών της σύμβασης θα γίνεται τμηματικά ανάλογα με τις ανάγκες των Δομών της ΑΡΣΙΣ ως Αναθέτουσας Αρχής .
 • Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος. Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του συστήματος ορίζεται η                             21/01/2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 17:00 μ.μ.. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του συστήματος ορίζεται η 07/02/2022,   ημέρα Δευτέρα και ώρα  15:00 μ.μ. Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας δεν υπάρχει δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα.
·         Η διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr. Η αποσφράγιση των (υπό)φακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά» και του (υπό)φακέλου «Οικονομική Προσφορά» θα πραγματοποιηθεί κατά την 11/02/2022  ημέρα Παρασκευή και ώρα 13.00 μ.μ 
·         Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα 180 ημερών  μετά  από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, δηλαδή έως 20-07-2022.
 • Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες),  εγγυητική επιστολή συμμετοχής, που ανέρχεται σε ποσοστό 1% επί της εκτιμώμενης αξίας, εκτός ΦΠΑ,  για κάθε ΤΜΗΜΑ , που συμμετέχει.
 • Προδικαστική προσφυγή μπορεί να υποβληθεί κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής σύμφωνα με το Ν.4412/2016 και τα οριζόμενα στη διακήρυξη.

Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα σε έντυπη μορφή στην προαναφερθείσα διεύθυνση της Αναθέτουσας Αρχής (Εγνατία αριθ. 30 Θεσσαλονίκη ΤΚ 54625) και σε ηλεκτρονική μορφή στη διεύθυνση www.arsis.gr

Για οποιαδήποτε πληροφορία οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς μπορούν να επικοινωνούν με την αναθέτουσα αρχή στο τηλέφωνο 2316009357 κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες καθώς και στην ηλεκτρονική διεύθυνση metoikos.procurement@gmail.com.

ΑΡΣΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ

Για την περίληψη της διακήρυξης πατήστε εδώ

Για το παράρτημα Ι πατήστε εδώ

Για το παράρτημα ΙΙ πατήστε εδώ

Για το παράρτημα ΙΙΙ πατήστε εδώ

Για το παράρτημα IV πατήστε εδώ

Για το παράρτημα V πατήστε εδώ

Για το παράρτημα VI πατήστε εδώ

el