Add Your Heading Text Here

Search
Close this search box.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΜ01/2023 για την ανάδειξη αναδόχου παροχής υπηρεσιών Σίτισης με διανομή ετοίμων γευμάτων σε δομές φιλοξενίας της ΑΡΣΙΣ σε Θεσσαλονίκη (Ταγαράδες, Περαία Θεσσαλονίκης) και Αλεξανδρούπολη (Δομή Έλλη)

espa metoikos
espa metoikos

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΜ01/2023

για την ανάδειξη αναδόχου παροχής υπηρεσιών Σίτισης με διανομή ετοίμων γευμάτων σε δομές φιλοξενίας της ΑΡΣΙΣ σε Θεσσαλονίκη (Ταγαράδες, Περαία Θεσσαλονίκης) και Αλεξανδρούπολη (Δομή Έλλη)

της ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων (Κ.Ο.Υ.Ν.).

 • συνολική εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 128.828,00€ χωρίς ΦΠΑ και στο ποσό των 145.575,64€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 13%, πλέον δικαιώματος προαίρεσης διάρκειας έως 4 μηνών ύψους 74.046,00 € χωρίς ΦΠΑ και 83.671,98€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 13%
 • Αστική Εταιρία Μη Κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία «ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων» προκηρύσσει: δημόσιο ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου παροχής υπηρεσιών Σίτισης με έτοιμα γεύματα για τις Δομές Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στη Θεσσαλονίκη (στις περιοχές Ταγαράδες, Περαία) και στην Αλεξανδρούπολη ( ΕΛΛΗ) .
 • προκηρυσσόμενη σύμβαση αφορά υπηρεσίες στα πλαίσια της Δράσης Δράσης «Επιχορήγηση Ν.Π. ΑΡΣΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ για την υλοποίηση του έργου ΜΕΤΟΙΚΟΣ» για τις Δομές φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων στη Θεσσαλονίκη (στις περιοχές Ωραιοκάστρου, Ταγαράδων, Περαίας), στην Αλεξανδρούπολη (Δομές Φρίξος- Έλλη), στη Μακρινίτσα Μαγνησίας και στην Αθήνα, με Κωδικό ΟΠΣ 5163942 στο «ΤΠΑ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΥΛΟΥ 2021-2025» και στον Άξονα Προτεραιότητας «Ενσωμάτωση Ευπαθών Ομάδων Πληθυσμού (α. 1 παρ. 4 ν. 4019/2011) στην εκπαίδευση», ή όπως θα τροποποιηθεί / μετονομαστεί η εν λόγω δράση στο μέλλον.
 • προς προμήθεια υπηρεσία κατατάσσεται στον ακόλουθο κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) : 55320000-9

Η παρούσα σύμβαση     υποδιαιρείται σε ΟΜΑΔΕΣ , σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα :

10 01 23 2
 • Η προμήθεια των υπηρεσιών θα γίνει με προσφυγή σε ηλεκτρονικό διαγωνισμό μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ για διάστημα επτά μηνών με εκτιμώμενη αξία της σύμβασης 128.828,00€ χωρίς ΦΠΑ και 145.575,64€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 13%. Η Αναθέτουσα διατηρεί δικαίωμα προαίρεσης που συνίσταται σε δικαίωμα μονομερούς παράτασης της διάρκειας της σύμβασης για έως 4 επιπλέον μήνες, από την αρχική διάρκειά της, με ανάθεση των σχετικών υπηρεσιών παροχής έτοιμων γευμάτων στον αρχικό ανάδοχο με την ίδια τιμή, που αφορά στο ημερήσιο κόστος σίτισης με παροχή έτοιμου γεύματος ανά φιλοξενούμενο. Το δικαίωμα προαίρεσης ανέρχεται στο ποσό των 74.046,00 € χωρίς ΦΠΑ και 83.671,98€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 13%.
 • Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν προσφορές για μια ή για όλες τις ΟΜΑΔΕΣ της ζητούμενης προμήθειας. Προσφορά που υποβάλλεται για μέρος της προμήθειας μιας ΟΜΑΔΑΣ απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
 • Η μη κατάθεση προσφοράς ή η κατάθεση άκυρης ή απαράδεκτης ή ακατάλληλης για μια από τις ΟΜΑΔΕΣ της παρούσας σύμβασης δεν κωλύει την πρόοδο του διαγωνισμού.
 • Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής. Η προσφερόμενη τιμή αφορά το ημερήσιο κόστος σίτισης με παροχή έτοιμου γεύματος ανά φιλοξενούμενο. Στην τιμή περιλαμβάνονται οι εκ του νόμου προβλεπόμενες κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, εκτός από το Φ.Π.Α., για την προετοιμασία, παρασκευή και την διανομή των έτοιμων γευμάτων καθώς και το κόστος μεταφοράς των γευμάτων στις Δομές Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στη Θεσσαλονίκη (στις περιοχές Ταγαράδες, Πυλαία) και στην Αλεξανδρούπολη (ΕΛΛΗ).
 • Ισότιμες θεωρούνται οι προσφορές με την ίδια ακριβώς τιμή. Στην περίπτωση αυτή η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον του αρμοδίου συλλογικού οργάνου της ΑΡΣΙΣ και παρουσία αυτών των οικονομικών φορέων.
 • Οι αναφερόμενες ποσότητες, των υπό προμήθεια υπηρεσιών σίτισης για κάθε Δομή φιλοξενίας σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι της Διακήρυξης, είναι ενδεικτικές, κατ’ εκτίμηση των αναγκών των Δομών της Αναθέτουσας Αρχής, η οποία δεν είναι υποχρεωμένη να καταναλώσει όλες τις αναφερόμενες ποσότητες. Οι ποσότητες που θα παραγγελθούν τελικά θα προκύψουν από τον αριθμό των φιλοξενουμένων στις Δομές κατά το χρόνο ισχύος της σύμβασης .
 • Η αναθέτουσα αρχή, αιτιολογημένα και κατόπιν γνώμης της αρμόδιας επιτροπής του διαγωνισμού, μπορεί να κατακυρώσει τη σύμβαση για ολόκληρη ή μεγαλύτερη ή μικρότερη

ποσότητα αγαθών από αυτή που καθορίζεται στην παρούσα Διακήρυξη σε ποσοστό και ως εξής: εκατόν είκοσι τοις εκατό (120%) στην περίπτωση της μεγαλύτερης ποσότητας και ογδόντα τοις εκατό (80%) στην περίπτωση μικρότερης ποσότητας. Για κατακύρωση μέρους της ποσότητας, πέρα του καθοριζόμενου από τα έγγραφα της σύμβασης ποσοστού, απαιτείται προηγούμενη αποδοχή από τον προμηθευτή.

 • Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος. Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του συστήματος ορίζεται η 09/01/2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 17:00 μ.μ.. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του συστήματος ορίζεται η

25/01/2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00 μ.μ. Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας δεν υπάρχει δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα.

 • Η διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr. Η αποσφράγιση των (υπό)φακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά» και του (υπό)φακέλου «Οικονομική Προσφορά» θα διευνεργηθεί κατά την 30/01/2023 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 μ.μ..
 • Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για 180 (εκατόν ογδόντα) ημέρες από την επόμενη της διενέργειας της διαδικασίας ανάθεσης της παρούσας σύμβασης.
 • Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής, που ανέρχεται σε ποσοστό ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας, εκτός ΦΠΑ, για κάθεΟΜΑΔΑ των ζητούμενων υπηρεσιών, στην οποία συμμετέχουν με την προσφορά τους.
 • Προδικαστική προσφυγή μπορεί να υποβληθεί κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής σύμφωνα με το Ν.4412/2016 και τα οριζόμενα στη διακήρυξη.

Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα σε έντυπη μορφή στην προαναφερθείσα διεύθυνση της Αναθέτουσας Αρχής (Εγνατία αριθ. 30 Θεσσαλονίκη ΤΚ 54625) και σε ηλεκτρονική μορφή στη διεύθυνση www.arsis.gr

Για οποιαδήποτε πληροφορία οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς μπορούν να επικοινωνούν με την αναθέτουσα αρχή στο τηλέφωνο 2316009357 κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες καθώς και στην ηλεκτρονική διεύθυνση metoikos.procurement@gmail.com.

ΑΡΣΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ

Για την περίληψη διακήρυξης πατήστε εδώ.

Για την διακήρυξη πατήστε εδώ.

Για το παράρτημα 1 πατήστε εδώ.

Για το παράρτημα 2 πατήστε εδώ.

Για το παράρτημα 3 πατήστε εδώ.

Για το παράρτημα 4 πατήστε εδώ.

Για το παράρτημα 5 πατήστε εδώ.

Για το (ΕΕΕΣ)/(ΤΕΥΔ) πατήστε εδώ.

el