Add Your Heading Text Here

Search
Close this search box.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 14/2020 για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΙΔΩΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΣΙΤΙΣΗΣ για τις Δομές φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων της ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων στη Θεσσαλονίκη (στις περιοχές Ωραιοκάστρου, Ταγαράδες, Πυλαίας ), στην Αλεξανδρούπολη (ΦΡΙΞΟΣ – ΕΛΛΗ), στη Μακρινίτσα Βόλου – Μαγνησίας και στην Αθήνα) της ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων (Κ.Ο.Υ.Ν.) για το έτος 2020.

logo amif kai tame 1

Η συνολική εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 103.175,63 € χωρίς Φ.Π.Α. και 116.595,08 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.
Η Αστική Εταιρία Μη Κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία «ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων» προκηρύσσει: δημόσιο ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΙΔΩΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΣΙΤΙΣΗΣ για τις Δομές φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων στη Θεσσαλονίκη (στις περιοχές Ωραιοκάστρου, Ταγαράδες, Πυλαίας), στην Αλεξανδρούπολη (ΦΡΙΞΟΣ – ΕΛΛΗ) , στη Μακρινίτσα Βόλου – Μαγνησίας και στην Αθήνα.

Η προκηρυσσόμενη σύμβαση αφορά προμήθεια ειδών στα πλαίσια της Δράσης «Επιχορήγηση Ν.Π. ΑΡΣΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ για την υλοποίηση του έργου ΜΕΤΟΙΚΟΣ» ( ΚΩΔ. ΟΠΣ 5017544) , η οποία έχει ενταχθεί στον ειδικό στόχο «Άσυλο» και στον εθνικό στόχο «Υποδοχή / Άσυλο» του Ε.Π. Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης, με την με αρ. πρωτ. 825/Φ.38/27-4-2018 Συμφωνία Επιδότησης Δράσης του Ε.Υ.ΣΥ.Δ.Τ.Α.Μ.Ε.Τ.Ε.Α.Α.Π. , όπως αυτή τροποποιήθηκε με την με αρ. πρωτ. 2855/φ.38/28-11-2019 Συμφωνία Επιδότησης Δράσης του Ε.Υ.ΣΥ.Δ.Τ.Α.Μ.Ε.Τ.Ε.Α.Α.Π. , έχει λάβει κωδ. MIS 2018ΣΕ71920006 ΚΑΙ χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, το Ταμείο Ασύλου Μετανάστευσης και Ένταξης και από εθνικούς πόρους.


Η προς προμήθεια υπηρεσία κατατάσσεται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων: (CPV) οπωροκηπευτικά: 03221200-8, κρέας: 15110000-2, διάφορα προϊόντα διατροφής:15800000-6
Η προμήθεια των ειδών θα γίνει με προσφυγή σε ηλεκτρονικό διαγωνισμό μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ, όπου έλαβε συστημ. αριθμό 93645 και αφορά το χρονικό διάστημα έως 31-12-2020.
Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε ΟΜΑΔΕΣ και ΤΜΗΜΑΤΑ , σύμφωνα με τον πίνακα που βρίσκεται στο συνημμένο έγγραφο της διακήρυξης*.

 Η συνολική εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 103.175,63€ χωρίς ΦΠΑ και στο ποσό των 116.595,08€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
 Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν προσφορές για ένα, περισσότερα ή όλα τα ΤΜΗΜΑΤΑ και για μια ή περισσότερες ή όλες τις ΟΜΑΔΕΣ κάθε ΤΜΗΜΑΤΟΣ . Προσφορά που υποβάλλεται για μέρος της προμήθειας της ΟΜΑΔΑΣ απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
 Η μη κατάθεση προσφοράς ή η κατάθεση άκυρης ή απαράδεκτης ή ακατάλληλης για μια από τις ΟΜΑΔΕΣ της παρούσας σύμβασης δεν κωλύει την πρόοδο του διαγωνισμού.
 Η προμήθεια θα ανατεθεί με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά βάσει τιμής ανά ΟΜΑΔΑ ειδών, χωρίς ΦΠΑ (καθαρή αξία).
 Στην τιμή περιλαμβάνονται οι εκ του νόμου προβλεπόμενες κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, εκτός από το Φ.Π.Α., για την παράδοση των ειδών καθώς και το κόστος μεταφοράς τους στις Δομές Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στη Θεσσαλονίκη (στις περιοχές Ωραιόκαστρο, Ταγαράδες, Πυλαία),στην Μακρινίτσα Βόλου Μαγνησίας, στην Αλεξανδρούπολη (ΕΛΛΗ-ΦΡΙΞΟΣ) και στην Αθήνα. Ισότιμες θεωρούνται οι προσφορές με την ίδια ακριβώς τιμή. Στην περίπτωση αυτή η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον του αρμοδίου συλλογικού οργάνου της ΑΡΣΙΣ και παρουσία αυτών των οικονομικών φορέων.
 Οι αναφερόμενες ποσότητες των υπό προμήθεια ειδών είναι ενδεικτικές, κατ’ εκτίμηση των αναγκών των Δομών της Αναθέτουσας Αρχής, η οποία δεν είναι υποχρεωμένη να καταναλώσει όλες τις αναφερόμενες ποσότητες των υπό προμήθεια ειδών. Οι ποσότητες που θα παραγγελθούν τελικά θα προκύψουν από τις τρέχουσες ανάγκες των Δομών και η αξία τους δεν θα ξεπεράσει την προϋπολογιζόμενη αξία της.
 Η ΑΡΣΙΣ διατηρεί το δικαίωμα να κατακυρώσει η αρμόδια επιτροπή του διαγωνισμού, με αιτιολογημένη εισήγησή της, μπορεί να προτείνει την κατακύρωση της σύμβασης για ολόκληρη ή μικρότερη ποσότητα της ζητούμενης προμήθειας για κάθε ΟΜΑΔΑ ή/και ΤΜΗΜΑ σε ποσοστό που δεν μπορεί να υπερβαίνει το 20% της συνολικής προϋπολογιζόμενης αξίας του, μη περιλαμβανομένου του ΦΠΑ. Για κατακύρωση μέρους της ποσότητας κάτω του καθοριζόμενου από τα έγγραφα της σύμβασης ποσοστού, απαιτείται προηγούμενη αποδοχή από τον προσωρινό ανάδοχο. Για κατακύρωση μέρους της ποσότητας, πέρα του καθοριζόμενου από τα έγγραφα της σύμβασης ποσοστού, απαιτείται προηγούμενη αποδοχή από τον προμηθευτή.
 Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος (συστημ. αριθμό 93645) .
 Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του συστήματος ορίζεται η 22-06-2020, ημέρα Δευτέρα ώρα 14.00 μ.μ.
 Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του συστήματος ορίζεται η 07-07-2020 , ημέρα Τρίτη και ώρα 16.00 μ.μ.. Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας δεν υπάρχει δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα.

 Η διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr. Η αποσφράγιση των (υπό)φακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά» θα γίνει κατά την 13/07/2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11.00 π.μ. και του (υπό)φακέλου «Οικονομική Προσφορά», κατά την 14-07-2010, ημέρα Τρίτη και ώρα 14.00 μ.μ.  Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα 7 μηνών μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών.
 Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής, σε ποσοστό 1% του ποσού του ενδεικτικού προϋπολογισμού, εκτός Φ.Π.Α, για την Ομάδα/ Ομάδες ή για το Τμήμα/ Τμήματα για το/τα οποίο/α υποβάλλεται προσφορά.

 Προδικαστική προσφυγή μπορεί να υποβληθεί κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής σύμφωνα με το Ν.4412/2016 και τα οριζόμενα στη διακήρυξη. Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα σε έντυπη μορφή στην προαναφερθείσα διεύθυνση της Αναθέτουσας Αρχής (Εγνατία αριθ. 30 Θεσσαλονίκη ΤΚ 54625) και σε ηλεκτρονική μορφή στη διεύθυνση www.arsis.g.

Για οποιαδήποτε πληροφορία οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς μπορούν να επικοινωνούν με την αναθέτουσα αρχή στο τηλέφωνο 2316009357 κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες καθώς και στην ηλεκτρονική διεύθυνση metoikos.procurement@gmail.com.
ΑΡΣΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ

*Για την διακήρυξη πατήστε εδώ.

Για το παράρτημα Ι (φυσικό και οικονομικό αντικείμενο) πατήστε εδώ.

Για το παράρτημα ΙΙ (τεχνικές προδιαγραφές) πατήστε εδώ.

Για το παράρτημα ΙΙΙ (ΤΕΥΔ) πατήστε εδώ.

Για το παράρτημα ΙV (υπόδειγμα οικονομικής προσφοράς) πατήστε εδώ.

Για το παράρτημα V (υπόδειγμα τεχνικής προσφοράς) πατήστε εδώ.

Για το παράρτημα VΙ (υπόδειγμα εγγυητικής) πατήστε εδώ.

Για το παράρτημα VΙΙ (υπόδειγμα εγγυητικής καλής εκτέλεσης) πατήστε εδώ.

el