Add Your Heading Text Here

Search
Close this search box.

Προκήρυξη θέσης εργασίας διερμηνέα Φαρσί στο κοινωνικό Ιατρείο/Οδοντιατρείο επί της οδού Παπαρηγοπούλου 7 στη Θεσσαλονίκη

ARSIS German Doctors 2022 720p

ΑΡΣΙΣ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ

ΛΕΟΝΤΟΣ ΣΟΦΟΥ 26

Αρ. Πρωτ: 14375/ 13-09-2023

Ημερομηνία: 13/09/2023

Προκήρυξη θέσης εργασίας διερμηνέα Φαρσί πλήρους απασχόλησης στο κοινωνικό Ιατρείο/Οδοντιατρείο επί της οδού Παπαρηγοπούλου 7 στη Θεσσαλονίκη.

Η ΑΡΣΙΣ Θεσσαλονίκη  προκηρύσσει 1 νέα θέση διερμηνέα Φαρσί.

Η διάρκεια πρόσληψης θα είναι έως 31/12/23 με πιθανότητα ανανέωσης.

Θέση Πλήρους απασχόλησης

Απαραίτητα προσόντα:

 • Άριστη γνώση Φαρσί
 • Πολύ καλή γνώση Αγγλικών
 • Προηγούμενη επαγγελματική εμπειρία 1 έτους σε συναφές αντικείμενο
 • Γνώση χειρισμού Η/Υ

Επιθυμητά προσόντα:

 • Γνώση Ελληνικών
 • Δίπλωμα οδήγησης ΙΧ αυτοκίνητου

Συνεκτιμημένα προσόντα:

 • Γνώση άλλης ξένης γλώσσας (Γερμανικά, Αραβικά, Ουρντού, Γαλλικά)
 • Προηγούμενη απασχόληση σε ιατρική δομή

Απαραίτητες δεξιότητες που θα κριθούν κατά τη συνέντευξη:

 • Δεξιότητες συνεργασίας στο πλαίσιο λειτουργίας της ομάδας
 • Ικανότητα να εργάζεται υπό συνθήκες πίεσης και ανάληψης πρωτοβουλιών, ικανότητα οργάνωσης και εποπτείας
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στη μη διάκριση, εχεμύθεια
 • Ικανότητα επίλυσης προβλημάτων σε καθημερινές καταστάσεις κρίσης και εμπειρία στην επικοινωνία με δημόσιους και ιδιωτικούς τοπικούς φορείς.
 • Διάθεση εξέλιξης (κατάρτιση, επιμόρφωση, ενημέρωση)
 • Δυνατότητα ευελιξίας και προσαρμογής

Καθήκοντα:

 • Παροχή υπηρεσιών μετάφρασης και διερμηνείας στα πλαίσια υλοποίησης του προγράμματος
 • Επακριβής διερμηνεία των συζητήσεων που διεξάγονται μεταξύ ιατρών και ασθενών χωρίς καμία παρέμβαση στο περιεχόμενο αυτών και με σεβασμό στο ιατρικό απόρρητο
 • Συνοδεία των ιατρών σε camp και δομές φιλοξενίας εντός και εκτός Θεσσαλονίκης, όποτε κρίνεται απαραίτητο
 • Τήρηση των αρχών της εχεμύθειας και της εμπιστευτικότητας
 • Ευθυγράμμιση με τις υποδείξεις της ομάδας συντονισμού σχετικά με τα καθήκοντα του/της, καθώς και τυχόν προσαρμογή αυτών σε έκτακτες καταστάσεις
 • Αναφορά στον γενικό συντονιστή του προγράμματος

Ώρες απασχόλησης (εβδομαδιαίως): 40

Οι ενδιαφερόμενες/οι καλούνται να αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα μέσω email στο medical.arsis@gmail.com έως τις 22/9 στις 17:00, τα κάτωθι, με τίτλο «Προκήρυξη για την θέση Διερμηνέα – German Doctors “HEALTH”».

Αν κληθούν σε συνέντευξη, οι υποψήφιοι θα πρέπει να προσκομίσουν προς επίδειξη τα κάτωθι:

 1. Φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας ή άδειας διαμονής ή δελτίο αιτήσαντος ασύλου
 2. Συστατικές επιστολές από προηγούμενους εργοδότες εφόσον υπάρχουν.

Υποψήφιοι που θα κληθούν και θα προσέλθουν στη συνέντευξη, χωρίς τα παραπάνω έγγραφα, δεν θα συμπεριληφθούν στην τελική διαδικασία αξιολόγησης.

Η ΑΡΣΙΣ εξετάζει κάθε αίτηση με βάση τα προσόντα που ζητούνται για κάθε θέση, τα οποία αποτελούν και τα κριτήρια αξιολόγησης του δυνητικού προσωπικού, και με βάση την αρχή των ίσων ευκαιριών. Κατά την εξέταση των βιογραφικών θα τηρηθεί απόλυτη εμπιστευτικότητα.

Τα βιογραφικά θα αξιολογηθούν μέχρι τις 26/09/2023 και οι υποψήφιοι που θα περάσουν στη δεύτερη φάση αξιολόγησης (συνεντεύξεις), θα ειδοποιηθούν τηλεφωνικά ή ηλεκτρονικά στις 27/09/2023.

Οι συνεντεύξεις θα πραγματοποιηθούν δια ζώσης ή online Μέσω skype από 28/09/2023 έως 29/09/2023. 

Κατά τη συνέντευξη μπορεί να σας ζητηθούν πρόσθετα στοιχεία επιβεβαίωσης των προσόντων σας, τα οποία θα πρέπει να προσκομίσετε.

Κατά την πρόσληψη θα ζητηθούν από την ΑΡΣΙΣ τα δικαιολογητικά που προβλέπονται από την νομοθεσία για την εγγραφή των εργαζομένων στο Μητρώο Μελών ΜΚΟ.

*Τα βιογραφικά  και τα προσωπικά σας δεδομένα δε διαβιβάζονται σε τρίτους και χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για να διερευνηθεί η προοπτική της μελλοντικής επαγγελματικής συνεργασίας μας. Κάθε επεξεργασία προσωπικών δεδομένων πραγματοποιείται σύμφωνα με τις επιταγές του Νόμου 2472 /97 περί προστασίας του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και κάθε υποψήφιος διατηρεί δικαίωμα ενημέρωσης, πρόσβασης και αντίρρησης, όπως ο ως άνω νόμος ορίζει.

el