Add Your Heading Text Here

Η ΑΡΣΙΣ στη Θεσσαλονίκη, προκηρύσσει 1 νέα θέση Μάγειρα εκ περιτροπής απασχόλησης για τη Δομή Φιλοξενίας Ανηλίκων «Το Σπίτι της ΑΡΣΙΣ» στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης.

Η διάρκεια πρόσληψης θα είναι για 3 μήνες, με πιθανότητα ανανέωσης.

Θέση Μάγειρα εκ περιτροπής απασχόλησης

Απαραίτητα προσόντα:

 • Τίτλος σπουδών Σχολής μαγειρικής
 • Προηγούμενη σχετική επαγγελματική εμπειρία παρασκευής γευμάτων για παιδιά ή σε κατάστημα μαζικής εστίασης.
 • Προηγούμενη σχετική επαγγελματική εμπειρία παρασκευής γευμάτων διαπολιτισμικής κουζίνας.
 • Εμπειρία στην τήρηση και διαχείριση αποθέματος αποθήκης.
 • Εμπειρία στην προετοιμασία και παραγγελία προμηθειών.

Επιθυμητά προσόντα:

 • Άδεια οδήγησης
 • Βασική γνώση Αγγλικών.
 • Εθελοντική εργασία
 • Δεξιότητες συνεργασίας και συντονισμού στο πλαίσιο λειτουργίας της ομάδας.
 • Ικανότητα να εργάζεται υπό συνθήκες πίεσης και ανάληψης πρωτοβουλιών, ικανότητα οργάνωσης και εποπτείας.

Συνεκτιμημένα προσόντα

 • Προηγούμενη απασχόληση στο μεταναστευτικό / προσφυγικό και εμπειρία με ευάλωτες ομάδες

Καθήκοντα

 • Είναι υπεύθυνος/η για την παρασκευή όλων των γευμάτων για 23 ανήλικα παιδιά την τήρηση των κανόνων υγιεινής και φροντίδας τροφίμων, καθ’ όλη τη διάρκεια της παροχής των υπηρεσιών του
 • Προετοιμασία και παρασκευή πρωινού, μεσημεριανού απογευματινού και βραδινού  φαγητού.
 • Συνεργασία με το διαχειριστή για αγορά και παραγγελία αγαθών, ανάλογα με τις ανάγκες και τις παραγγελίες.
 • Επίβλεψη και καθαριότητα των χώρων της κουζίνας
 • Τήρηση όλων των απαραίτητων εγγράφων, βιβλίων αποθήκης κλπ.
 • Τακτοποίηση του χώρου φαγητού. Διανομή των γευμάτων σε συγκεκριμένες ώρες και καθαρισμός-τακτοποίηση σκευών μαγειρικής και διατροφής και χώρου κουζίνας.
 • Ενημέρωση του επιστημονικού προσωπικού για ζητήματα που κρίνει σημαντικά (διαφωνίες μεταξύ των φιλοξενουμένων, ιδιαίτερες διατροφικές συνήθειες κ.λπ.).
 • Ευθυγράμμιση με τις υποδείξεις της ομάδας συντονισμού σχετικά με τα καθήκοντα του/της, καθώς και την τυχόν προσαρμογή αυτών σε επείγουσες καταστάσεις

Ώρες απασχόλησης (εβδομαδιαίως): 30 ώρες

Οι ενδιαφερόμενες/οι καλούνται να αποστείλουν μέσω email στο hr.thessaloniki@arsis.gr έως τις 17/02/2021 και ώρα 17:00μμ, τα κάτωθι, με τίτλο «Προκήρυξη για τη θέση Μάγειρα στο Σπίτι της ΑΡΣΙΣ».

 1.  Βιογραφικό Σημείωμα
 2. Επιστολή Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την εκάστοτε θέση (Βιογραφικά που θα αποσταλούν χωρίς επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος, δεν θα θεωρηθούν έγκυρα και δεν θα συμπεριληφθούν στη διαδικασία αξιολόγησης. Παρακαλούμε στην επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος να αναφέρεται αν σας ενδιαφέρουν και οι δύο θέσεις εργασίας ή μία από τις δύο).

Αν κληθούν σε συνέντευξη, οι υποψήφιοι θα πρέπει να προσκομίσουν τα κάτωθι:

 1. Φωτοαντίγραφο του τίτλου σπουδών
 2. Φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας.
 3. Δύο συστατικές επιστολές (εφόσον ζητηθούν)

Υποψήφιοι που θα κληθούν και θα προσέλθουν στη συνέντευξη, χωρίς τα παραπάνω έγγραφα, δεν θα συμπεριληφθούν στην τελική διαδικασία αξιολόγησης.

Η ΑΡΣΙΣ εξετάζει κάθε αίτηση με βάση τα προσόντα που ζητούνται για κάθε θέση και με βάση την αρχή των ίσων ευκαιριών. Κατά την εξέταση των βιογραφικών θα τηρηθεί απόλυτη εμπιστευτικότητα.

Τα βιογραφικά θα αξιολογηθούν μέχρι τις 19/2/2021 και οι υποψήφιοι που θα περάσουν στη δεύτερη φάση αξιολόγησης (συνεντεύξεις), θα ειδοποιηθούν τηλεφωνικά ή ηλεκτρονικά στις 22/2/2021

Οι συνεντεύξεις θα λάβουν χώρα στις 23/2/2021 και στις 24/2/2021. Λόγω της ειδικής συνθήκης που αντιμετωπίζει η χώρα οι συνεντεύξεις ενδέχεται να γίνουν μέσω skype.

Κατά τη συνέντευξη μπορεί να σας ζητηθούν πρόσθετα στοιχεία επιβεβαίωσης των προσόντων σας, τα οποία θα πρέπει να προσκομίσετε.*Τα βιογραφικά  και τα προσωπικά σας δεδομένα δε διαβιβάζονται σε τρίτους και χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για να διερευνηθεί η προοπτική της μελλοντικής επαγγελματικής συνεργασίας μας. Κάθε επεξεργασία προσωπικών δεδομένων πραγματοποιείται σύμφωνα με τις επιταγές του Νόμου 2472 /97 περί προστασίας του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και κάθε υποψήφιος διατηρεί δικαίωμα ενημέρωσης, πρόσβασης και αντίρρησης, όπως ο ως άνω νόμος ορίζει. 

el