Add Your Heading Text Here

Search
Close this search box.

Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς  με ΑΡ.ΠΡΩΤ: ΑΜ 6754/14-09-2023Για την απευθείας ανάθεση προμήθειας υγρών καυσίμων  για τις ανάγκες  του Κ.Φ.Α.Α (Κέντρου Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων) στο Ωραιόκαστρο

ΤΑΜΕΥ logo 1280X720

Καταχωριστέο στο ΚΗΜΔΗΣ

Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς  με ΑΡ.ΠΡΩΤ: ΑΜ 6754/14-09-2023

Για την απευθείας ανάθεση προμήθειας υγρών καυσίμων  για τις ανάγκες  του Κ.Φ.Α.Α (Κέντρου Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων) στο Ωραιόκαστρο, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 6.124,26 ευρώ χωρίς ΦΠΑ και 7.594,09 ευρώ με Φ.Π.Α.

CPV:  Αμόλυβδη βενζίνη (09132100-4), Πετρέλαιο ντίζελ (09134100-8), Πετρέλαιο θέρμανσης (09135100-5)

Η ΑΡΣΙΣ Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων (με έδρα την Αθήνα, οδός Μαυρομματαίων αρ. 43) και Υποκατάστημα στη Θεσσαλονίκη, (Λέοντος Σοφού 26) στα πλαίσια  της «Επιχορήγησης Ν.Π. ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων για τη λειτουργία Κέντρου Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων (Κ.Φ.Α.Α.) στους Ταγαράδες  με κωδικό MIS 6001570 στο πλαίσιο του προγράμματος «Πρόγραμμα Ελλάδας – Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει έγγραφη προσφορά για την απευθείας ανάθεση προμήθειας υγρών καυσίμων για τις ανάγκες της λειτουργίας του Κ.Φ.Α.Α στους Ταγαράδες, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 6.124,26 ευρώ χωρίς ΦΠΑ και 7.594,09 ευρώ με Φ.Π.Α.

ΟΜΑΔΕΣΠεριληπτική περιγραφήΜον. Μέτρ.ΠοσότηταΠροϋπ/μένη Τιμή μονάδας άνευ ΦΠΑΠροϋπ/μένη  Αξία χωρίς ΦΠΑ (€)
ΟΜΑΔΑ Α  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΜΟΛΥΒΔΗΣ ΒΕΝΖΙΝΗΣ 95 οκτ.Λίτρα304 1,595 € 484,88 €
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣΛίτρα494 1,436 €  709,38 €
ΟΜΑΔΑ ΒΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣΛίτρα5000 0,986 € 4.930,00 €
Συνολικό Προϋπ/μένο Κόστος χωρίς ΦΠΑ (€)6.124,26 €
Συνολικό Προϋπ/μένο Κόστος με ΦΠΑ (€)7.594,16€

Η προμήθεια θα γίνει με τους Ειδικούς όρους, που ακολουθούν.

 1. Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς μπορούν να καταθέσουν την προσφορά τους για μια ή περισσότερες ΟΜΑΔΕΣ της ζητούμενης προμήθειας, προσφέροντας για το σύνολο της ποσότητας κάθε ΟΜΑΔΑΣ.
 2. Η προμήθεια θα ανατεθεί με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, για την κάλυψη των αναγκαίων τρεχουσών αναγκών, και με κριτήριο το προσφερόμενο μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης (%) επί της νόμιμα διαμορφούμενης μέσης τιμής λιανικής πώλησης των ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ, την ημέρα παράδοσης, όπως διαμορφώνεται από το Παρατηρητήριο Τιμών Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας στην Περιφερειακή Ενότητα της ζητούμενης προμήθειας (Νομός Θεσσαλονίκης), για κάθε ΟΜΑΔΑ.
 3. Το ποσοστό έκπτωσης μπορεί να είναι και αρνητικό, χωρίς να υπερβαίνει το 5%.
 4. Προσφορά που υποβάλλεται για μέρος της προμήθειας απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
 5. Ο υπολογισμός  της απευθείας ανάθεσης έγινε σύμφωνα με τη μέση τιμή λιανικής πώλησης των υγρών καυσίμων όπως διαμορφώθηκε στις 13/09/2023 από το Παρατηρητήριο Τιμών Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας στην Περιφερειακή Ενότητα της Θεσσαλονίκης, όσον αφορά την αμόλυβδη βενζίνη και το πετρέλαιο κίνησης και με τη μέση τιμή λιανικής πώλησης των υγρών καυσίμων όπως διαμορφώθηκε στις 28/04/2023 (τελευταία μέρα διάθεσης πετρελαίου θέρμανσης) από το Παρατηρητήριο Τιμών Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης.
 6. Στην προσφερόμενη τιμή μονάδας μετά την έκπτωση συμπεριλαμβάνονται όλοι οι προβλεπόμενοι φόροι και κρατήσεις καθώς και το κόστος μεταφοράς και παράδοσης του καυσίμου θέρμανσης στο αντίστοιχο Κέντρο της ΑΡΣΙΣ.
 7. Η προσφορά ισχύει και δεσμεύει τον ανάδοχο έως τις 31/12/2023.
 8. Η ανάθεση τίθεται σε ισχύ από την ημέρα κατακύρωσης της μέχρι και την 31/12/2023 όσον  αφορά την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης και από την 01/11/2023 έως και την 31/12/2023 όσον αφορά την προμήθεια αμόλυβδης βενζίνης και πετρελαίου κίνησης.
 9. Η παράδοση των καυσίμων κίνησης θα γίνεται απευθείας στα οχήματα των τμημάτων στο πρατήριο του αναδόχου ή/και σε συνεργαζόμενο πρατήριο, που θα υποδείξει εγγράφως ο ανάδοχος και πάντως όχι σε σημείο που να απέχει περισσότερα από 20 χιλιόμετρα από την έδρα της εκάστοτε δομής.
 10. Η ΑΡΣΙΣ διατηρεί το δικαίωμα να προμηθευτεί καύσιμα από άλλο προμηθευτή καυσίμων, εκτός της παρούσας σύμβασης, σε περίπτωση κατεπείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης.
 11. Η παράδοση και παραλαβή του πετρελαίου θέρμανσης θα γίνεται τμηματικά στο Κέντρο Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων με δαπάνη και μέσα του προμηθευτή, κατόπιν συνεννόησης με το Κ.Φ.Α.Α.
 12. 3η οδός Ταγαράδων, ΤΚ 57001, Τηλέφωνο: 6936125323
 1. Η ΑΡΣΙΣ διατηρεί το δικαίωμα να αυξομειώσει την ποσότητα  κατακύρωσης στα πλαίσια του προϋπολογισμού ή να διακόψει οποτεδήποτε και μονομερώς την προμήθεια, ανάλογα με τις ανάγκες της. Στην περίπτωση αυτή Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ δεν έχει δικαίωμα να απαιτήσει την εκτέλεση της προμήθειας μέχρι την κάλυψη του συνολικού προϋπολογισμού της.
 • Η ανάθεση μπορεί να τροποποιηθεί κατόπιν αιτήματος της ΑΡΣΙΣ και με τη σύμφωνη γνώμη του αναδόχου, κατά τα προβλεπόμενα στο ν. 4412/2016 περί προμηθειών του Δημοσίου.
 • Η εκχώρηση των υποχρεώσεων και των δικαιωμάτων του σε τρίτους ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ.
 • Οι παραπάνω όροι θεωρούνται δεσμευτικοί, με ποινή απόρριψης της προσφοράς σε περίπτωση μη συμμόρφωσης σε κάποιον από αυτούς.
 • Η ανάθεση και η εκτέλεση της σύμβασης διέπεται από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ΄ εξουσιοδότηση αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως του ν. 4412/2016 (Α’ 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».

Δικαιολογητικά Συμμετοχής:

Επιπρόσθετα, προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, θα πρέπει να προσκομίσετε μαζί με την οικονομική σας προσφορά και τα παρακάτω δικαιολογητικά σύμφωνα με το άρθρο 80 παρ. 2 και 3 του Ν.4412/2016:

1) Βεβαίωση φορολογικής ενημερότητας, για συμμετοχή

2) Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας για ασφαλιστικές εισφορές του προσωπικού, για συμμετοχή

3) Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας μη μισθωτών ΕΦΚΑ, για συμμετοχή (αφορά ατομικές επιχειρήσεις)

4) Υπεύθυνη δήλωση εκ μέρους του οικονομικού φορέα, σε περίπτωση φυσικού προσώπου, ή σε περίπτωση νομικού προσώπου την υποβολή αυτής εκ μέρους του νομίμου εκπροσώπου, στην οποία θα δηλώνεται ότι ΔΕΝ υπάρχει εις βάρος του αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους λόγους: συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, ενεργητική δωροδοκία κατά το ελληνικό δίκαιο και το δίκαιο του οικονομικού φορέα, απάτη εις βάρος των  οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης, τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότησης της τρομοκρατίας , παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων. Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά:

α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές,

β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον διευθύνοντα σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, γγ) στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

5) Αντίγραφο καταστατικού της εταιρίας & έγγραφο ταυτοποίησης μελών Διοικητικού Συμβουλίου (π.χ. ΓΕΜΗ)

6) Σε περίπτωση ατομικής επιχείρησης, εκτύπωση προσωποποιημένης πληροφόρησης της επιχείρησης από το Taxis, όπου φαίνεται ότι η επιχείρηση είναι ενεργή.

Διαδικασία πληρωμής:

Η ΑΡΣΙΣ θα καταβάλλει την αξία των ειδών, που θα προμηθευτεί στα πλαίσια της παρούσας πρόσκλησης εντός τριάντα (30) ημερών όσον αφορά την προμήθεια αμόλυβδης βενζίνης και πετρελαίου κίνησης και εκατόν είκοσι (120) ημερών όσον αφορά την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης, ύστερα από την παράδοση των ειδών και την έκδοση από τον προμηθευτή των παρακάτω δικαιολογητικών πληρωμής:

•             Τιμολόγιο Δελτίο Αποστολής, στο οποίο να αναγράφονται η προμήθεια, η τιμή μονάδας, η συνολική αξία και οι νόμιμες επιβαρύνσεις,

•             Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας, για είσπραξη σε ισχύ η οποία απαιτείται στην ακόλουθη περίπτωση:

Για την εξόφληση τίτλων πληρωμής ή την είσπραξη όλων των εκκαθαρισμένων απαιτήσεων των επιχειρήσεων από το Δημόσιο και τους φορείς Γενικής Κυβέρνησης όπως καθορίζονται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία, καθώς και από αυτούς που ενεργούν πληρωμές με εντολή ή εξουσιοδότησή τους, εφόσον τo ακαθάριστο ποσό του κάθε τίτλου ή της κάθε εκκαθαρισμένης απαίτησης υπερβαίνει τις τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ.

•             Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας ΕΦΚΑ μη μισθωτών για είσπραξη σε ισχύ η οποία απαιτείται στην ακόλουθη περίπτωση:

Για την εξόφληση τίτλων πληρωμής ή την είσπραξη όλων των εκκαθαρισμένων απαιτήσεων των επιχειρήσεων από το Δημόσιο και τους φορείς Γενικής Κυβέρνησης όπως καθορίζονται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία, καθώς και από αυτούς που ενεργούν πληρωμές με εντολή ή εξουσιοδότησή τους, εφόσον τo ακαθάριστο ποσό του κάθε τίτλου ή της κάθε εκκαθαρισμένης απαίτησης υπερβαίνει τις τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ.)

•             Φορολογική ενημερότητα για είσπραξη σε ισχύ, ή βεβαίωση φορολογικής οφειλής για είσπραξη σε ισχύ (σε περίπτωση μη απόδοσης των ληξιπρόθεσμων φορολογικών οφειλών). Φορολογική ενημερότητα ή βεβαίωση φορολογικής οφειλής απαιτείται στην ακόλουθη περίπτωση:

Για την είσπραξη χρημάτων ή την εξόφληση τίτλων πληρωμής από το Δημόσιο Τομέα, όπως αυτός καθορίζεται στην κείμενη νομοθεσία, εφόσον το ακαθάριστο ποσό για κάθε τίτλο πληρωμής υπερβαίνει τα χίλια πεντακόσια ευρώ (1.500€), ανά δικαιούχο. Το αποδεικτικό ενημερότητας προσκομίζεται από τον εισπράττοντα στους διενεργούντες την πληρωμή ή την εξόφληση του τίτλου, κατά την πληρωμή ή την εξόφληση αυτού.

Τον προμηθευτή βαρύνουν και συμπεριλαμβάνονται στην τιμή της προσφοράς του οι νόμιμες κρατήσεις όπως αυτές ισχύουν κατά την ημέρα της ανάθεσης.

Για την καλή εκτέλεση της σύμβασης καθώς και σε περίπτωση παράβασης των υποχρεώσεων του αναδόχου ισχύουν τα οριζόμενα στο ν. 4412/2016 Περί προμηθειών του Δημοσίου.

Οι προσφορές μπορούν να κατατεθούν στην ΑΡΣΙΣ με κάθε πρόσφορο μέσο επικοινωνίας (ταχυδρομικά έγγραφα, ηλεκτρονικά, με φαξ ή αντίστοιχο τρόπο).

•             Ταχυδρομική Διεύθυνση: Εγνατίας 30, 54625, Θεσσαλονίκη

•             Fax: 2310526150

•             Ηλεκτρονική Διεύθυνση: metoikos.procurement@gmail.com

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν Πληροφορίες από το site της Άρσις www.arsis.gr ή στα τηλέφωνα: 2316007622 και 2316009753.

Ημερομηνία λήψης της προσφοράς από την ΑΡΣΙΣ το αργότερο έως την 21/09/2023 ώρα 15.00

Όλα τα απαραίτητα έγγραφα που συνοδεύουν την πρόσκληση (υποδείγματα προσφορών) είναι αναρτημένα στη σελίδα της ΑΡΣΙΣ www.arsis.gr

Σε περίπτωση παράτασης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πληροφορηθούν το χρόνο της παράτασης από το site της ΑΡΣΙΣ www.arsis.gr

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΣΙΣ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Για την πρόσκληση πατήστε εδώ

Για το Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς καυσίμων κίνησης πατήστε εδώ

Για το Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς πετρελαίου θέρμανσης πατήστε εδώ

Για την Υπεύθυνη Δήλωση πατήστε εδώ

Για το υπόμνημα έγκρισης πατήστε εδώ

el