Add Your Heading Text Here

Search
Close this search box.

Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς  με ΑΡ.ΠΡΩΤ: ΑΜ 6724/04-09-2023Για την απευθείας ανάθεση παροχής υπηρεσιών ηλεκτρολογικών υπηρεσιώνγια τις ανάγκες  λειτουργίας του Κ.Φ.Α.Α (Κέντρου Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων) «Σπίτι της Άρσις» στο Ωραιόκαστρο και του  Κ.Φ.Α.Α (Κέντρου Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων) στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης

tamey
tamey

Καταχωριστέο στο ΚΗΜΔΗΣ

Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς με ΑΡ.ΠΡΩΤ: ΑΜ 6724/04-09-2023

Παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών της υπ’αριθ. ΑΜ6724/04-09-2023 πρόσκλησης υποβολής προσφορών για την παροχής ηλεκτρολογικών υπηρεσιών για την Τετάρτη 20/09/2023 και ώρα 15:00.  

Για την απευθείας ανάθεση παροχής υπηρεσιών ηλεκτρολογικών υπηρεσιών για τις ανάγκες λειτουργίας του Κ.Φ.Α.Α (Κέντρου Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων) «Σπίτι της Άρσις» στο Ωραιόκαστρο και του Κ.Φ.Α.Α (Κέντρου Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων) στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης προϋπολογιζόμενης δαπάνης 2.420,00 ευρώ χωρίς ΦΠΑ και 3.000,80 ευρώ με Φ.Π.Α.
CPV: 71314100-3 Ηλεκτρολογικές υπηρεσίες

Η ΑΡΣΙΣ Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων (με έδρα την Αθήνα, οδός Μαυρομματαίων αρ. 43) και Υποκατάστημα στη Θεσσαλονίκη, (Λέοντος Σοφού 26) στα πλαίσια της «Επιχορήγησης Ν.Π. ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων για την λειτουργία των Κέντρων Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων (Κ.Φ.Α.Α.) «Σπίτι της Άρσις» με κωδικό MIS 6001573 και του Κ.Φ.Α.Α Ωραιοκάστρου με MIS 6001572 στο πλαίσιο του προγράμματος «Πρόγραμμα Ελλάδας – Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης».
ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ
Την επιχείρηση «Μαχαιρόπουλος Σταύρος» ( Την επιχείρηση «Μαχαιρόπουλος Σταύρος» ( Βασ. Όλγας 187, Θεσσαλονίκη , Τηλ: 2310705273, τηλ: 2310419249) να υποβάλει έγγραφη προσφορά για την απευθείας ανάθεση παροχής ηλεκτρολογικών υπηρεσιών για τις ανάγκες της λειτουργίας των Κ.Φ.Α.Α «Σπίτι της Άρσις» και Ωραιοκάστρου προϋπολογιζόμενης δαπάνης 2.420,00 ευρώ χωρίς ΦΠΑ και 3.000,80 ευρώ με Φ.Π.Α.
Η παροχή υπηρεσίας θα γίνει με τους Ειδικούς όρους, που ακολουθούν.

 1. Ο οικονομικός φορέας πρέπει να καταθέσει την προσφορά του προσφέροντας για το σύνολο της ζητούμενης παροχής υπηρεσιών.
 2. Προσφορά που υποβάλλεται για μέρος της υπηρεσίας απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
 3. Η προσφορά ισχύει και δεσμεύει τον ανάδοχο έως τις 31/12/2023
 4. Η ανάθεση τίθεται σε ισχύ από την ημέρα κατακύρωσης της μέχρι και την 31-12-2023
 5. Οι ζητούμενες υπηρεσίες καθορίστηκαν με βάση τις τρέχουσες εκτιμώμενες ανάγκες των Κ.Φ.Α.Α και μπορούν να μεταβληθούν ανάλογα με τις πραγματικές τους ανάγκες, όπως αυτές θα διαμορφωθούν κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της ανάθεσης και μέχρι εξάντλησης του προϋπολογισμού της παρούσας ανάθεσης. Στην περίπτωση αυτή ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ δεν έχει δικαίωμα να απαιτήσει την εκτέλεσης της προμήθειας μέχρι την κάλυψη του συνολικού προϋπολογισμού της.
 6. Η ΑΡΣΙΣ διατηρεί το δικαίωμα να αυξομειώσει την παρεχόμενη υπηρεσία στα πλαίσια του προϋπολογισμού ή να διακόψει οποτεδήποτε και μονομερώς την υπηρεσία, ανάλογα με τις ανάγκες της. Στην περίπτωση αυτή Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ δεν έχει δικαίωμα να απαιτήσει την εκτέλεση της υπηρεσίας μέχρι την κάλυψη του συνολικού προϋπολογισμού της.
 7. Η παραλαβή της υπηρεσίας θα πραγματοποιηθεί από τον αρμόδιο υπάλληλο της ΑΡΣΙΣ που θα προσυπογράφει το σχετικό δελτίο παραλαβής και θα ελέγξει εάν η υπηρεσία υλοποιήθηκε σύμφωνα με τους όρους της πρόσκλησης.
 8. Ο προμηθευτής λαμβάνει γνώση των Ειδικών Όρων της υπηρεσίας και δεσμεύεται ότι θα συµµορφώνεται πλήρως με αυτούς, όπως αυτοί περιγράφονται λεπτομερώς στην παρούσα πρόσκληση. Μη τήρηση αυτών των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών συνεπάγεται την απόρριψη της παραλαβής.
 9. Η ανάθεση μπορεί να τροποποιηθεί κατόπιν αιτήματος της ΑΡΣΙΣ και με τη σύμφωνη γνώμη του αναδόχου, κατά τα προβλεπόμενα στο ν. 4412/2016 περί προμηθειών του Δημοσίου.
 10. Η εκχώρηση των υποχρεώσεων και των δικαιωμάτων του σε τρίτους ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ.
 11. Οι παραπάνω όροι θεωρούνται δεσμευτικοί, με ποινή απόρριψης της προσφοράς σε περίπτωση μη συμμόρφωσης σε κάποιον από αυτούς.
 12. Η ανάθεση και η εκτέλεση της σύμβασης διέπεται από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ΄ εξουσιοδότηση αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως του ν. 4412/2016 (Α’ 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».
 13. Σύμφωνα με το άρθρο 120, παρ. 3 του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει δεν θα ληφθούν υπόψη προσφορές οικονομικών φορέων που δεν προσκλήθηκαν να υποβάλλουν προσφορά́.
 14. Το κόστος που αντιστοιχεί στο Κ.Φ.Α.Α «Σπίτι της Άρσις» είναι τα 2/3 της συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης και το κόστος που αντιστοιχεί στο Κ.Φ.Α.Α Ωραιοκάστρου είναι το 1/3 της συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης.

Οι ζητούμενες υπηρεσίες αφορούν:
α) όλες τις απαραίτητες ηλεκτρολογικές εργασίες για την εκ νέου σύνδεση της κεντρικής παροχής ηλεκτρικού ρεύματος (λόγω αλλαγής θέσης) με τις δύο δομές φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων (μεταφορά παροχών, νέοι ηλεκτρολογικοί πίνακες, νέα εγκατάσταση τριφασικής παροχής στο «Σπίτι της ΑΡΣΙΣ» κ.λ.π) σύμφωνα με το Παράρτημα Ι της παρούσης: Τεχνικές Προδιαγραφές και Υποχρεώσεις Αναδόχου.
β) την έκδοση υπεύθυνης δήλωσης εγκαταστάτη (ΥΔΕ) ηλεκτρολόγου.
Δικαιολογητικά Συμμετοχής:
Επιπρόσθετα, προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, θα πρέπει να προσκομίσετε μαζί με την οικονομική σας προσφορά και τα παρακάτω δικαιολογητικά σύμφωνα με το άρθρο 80 παρ. 2 και 3 του Ν.4412/2016:
1) Βεβαίωση φορολογικής ενημερότητας, για συμμετοχή
2) Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας για ασφαλιστικές εισφορές του προσωπικού, για συμμετοχή
3) Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας μη μισθωτών ΕΦΚΑ, για συμμετοχή (αφορά ατομικές επιχειρήσεις)
4) Υπεύθυνη δήλωση εκ μέρους του οικονομικού φορέα, σε περίπτωση φυσικού προσώπου, ή σε περίπτωση νομικού προσώπου την υποβολή αυτής εκ μέρους του νομίμου εκπροσώπου, στην οποία θα δηλώνεται ότι ΔΕΝ υπάρχει εις βάρος του αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους λόγους: συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, ενεργητική δωροδοκία κατά το ελληνικό δίκαιο και το δίκαιο του οικονομικού φορέα, απάτη εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης, τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότησης της τρομοκρατίας , παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων. Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά:
α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές,
β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον διευθύνοντα σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, γγ) στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
5) Αντίγραφο καταστατικού της εταιρίας & έγγραφο ταυτοποίησης μελών Διοικητικού Συμβουλίου (π.χ. ΓΕΜΗ)
6) Σε περίπτωση ατομικής επιχείρησης, εκτύπωση προσωποποιημένης πληροφόρησης της επιχείρησης από το Taxis, όπου φαίνεται ότι η επιχείρηση είναι ενεργή.

Διαδικασία πληρωμής:

 1. Η ΑΡΣΙΣ θα καταβάλλει την αξία των ειδών, που θα προμηθευτεί στα πλαίσια της παρούσας πρόσκλησης εντός εξήντα (60) ημερών ύστερα από την ολοκλήρωση των υπηρεσιών και την έκδοση από τον προμηθευτή των παρακάτω δικαιολογητικών πληρωμής:
  • Τιμολόγιο-Δελτίο Αποστολής, στο οποίο να αναγράφονται το είδος, η ποσότητα, η τιμή μονάδας, η συνολική αξία των ειδών και οι νόμιμες επιβαρύνσεις,
  • Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας, για είσπραξη, σε ισχύ η οποία απαιτείται στην ακόλουθη περίπτωση:
  Για την εξόφληση τίτλων πληρωμής ή την είσπραξη όλων των εκκαθαρισμένων απαιτήσεων των επιχειρήσεων από το Δημόσιο και τους φορείς Γενικής Κυβέρνησης όπως καθορίζονται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία, καθώς και από αυτούς που ενεργούν πληρωμές με εντολή ή εξουσιοδότησή τους, εφόσον τo ακαθάριστο ποσό του κάθε τίτλου ή της κάθε εκκαθαρισμένης απαίτησης υπερβαίνει τις τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ.
  • Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας ΕΦΚΑ μη μισθωτών για είσπραξη σε ισχύ η οποία απαιτείται στην ακόλουθη περίπτωση:
  Για την εξόφληση τίτλων πληρωμής ή την είσπραξη όλων των εκκαθαρισμένων απαιτήσεων των επιχειρήσεων από το Δημόσιο και τους φορείς Γενικής Κυβέρνησης όπως καθορίζονται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία, καθώς και από αυτούς που ενεργούν πληρωμές με εντολή ή εξουσιοδότησή τους, εφόσον τo ακαθάριστο ποσό του κάθε τίτλου ή της κάθε εκκαθαρισμένης απαίτησης υπερβαίνει τις τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ.)
  • Φορολογική ενημερότητα για είσπραξη σε ισχύ, ή βεβαίωση φορολογικής οφειλής για είσπραξη σε ισχύ (σε περίπτωση μη απόδοσης των ληξιπρόθεσμων φορολογικών οφειλών). Φορολογική ενημερότητα ή βεβαίωση φορολογικής οφειλής απαιτείται στην ακόλουθη περίπτωση:
  Για την είσπραξη χρημάτων ή την εξόφληση τίτλων πληρωμής από το Δημόσιο Τομέα, όπως αυτός καθορίζεται στην κείμενη νομοθεσία, εφόσον το ακαθάριστο ποσό για κάθε τίτλο πληρωμής υπερβαίνει τα χίλια πεντακόσια ευρώ (1.500€), ανά δικαιούχο. Το αποδεικτικό ενημερότητας προσκομίζεται από τον εισπράττοντα στους διενεργούντες την πληρωμή ή την εξόφληση του τίτλου, κατά την πληρωμή ή την εξόφληση αυτού.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Πριν την υποβολή της προσφοράς κρίνεται αναγκαία η επιτόπια επίσκεψη στις δομές (Αγ. Δημητρίου 1-3 – Προέκταση Λεωφόρος Δημοκρατίας), ΤΚ 57013 Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης, Τηλέφωνο: 2310692232.
Οι εργασίες περιλαμβάνουν:
α) όλες τις απαραίτητες ηλεκτρολογικές εργασίες για την εκ νέου σύνδεση της κεντρικής παροχής ηλεκτρικού ρεύματος (λόγω αλλαγής θέσης) με τις δύο δομές φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων (μεταφορά παροχών, νέοι ηλεκτρολογικοί πίνακες, νέα εγκατάσταση τριφασικής παροχής στο «Σπίτι της ΑΡΣΙΣ» κ.λ.π)
β) την έκδοση υπεύθυνης δήλωσης εγκαταστάτη (ΥΔΕ) ηλεκτρολόγου. Την υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη (ΥΔΕ) ηλεκτρολόγου θα πρέπει να συνοδεύουν τα παρακάτω έγγραφα:
Μονογραμμικό(α) εγκατάστασης
Μονογραμμικό(α) πίνακα(ων)
Πρωτόκολλο(α) Ελέγχου κατά HD 384 και κατά KΕΗΕ
Έκθεση Παράδοσης
Μελέτη της παραγράφου 7 του άρθρου 1 της ΚΥΑ Φ Α΄ 50/12081/642/26.07.2006 ως ισχύει (εφόσον απαιτείται)
Έντυπο ΕΠΕΔΔΡ

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

1) Ο ανάδοχος οφείλει να τηρεί όλα τα μέτρα ασφαλείας και τους κανόνες υγιεινής των κατασκευών, που προβλέπονται από την ισχύουσα Εθνική νομοθεσία και τους εκάστοτε ισχύοντες Κανονισμούς (ΕΛΟΤ, Πυροσβεστικός Κανονισμός, Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. κλπ.).
2) Όλα τα υλικά που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν για την υλοποίηση των εργασιών, καθώς και τα ηλεκτρομηχανολογικά συστήματα για τα οποία υφίσταται σχετική υποχρέωση από την κείμενη νομοθεσία, πρέπει να συνοδεύονται από τα ανάλογα πιστοποιητικά και να φέρουν σήμανση CE . Επιπλέον, πρέπει να τηρούν τις απαιτούμενες, ανάλογα με τη φύση του υλικού, προδιαγραφές της Εθνικής νομοθεσίας περί αντοχής σε ενδεχόμενη πυρκαγιά.
3) Για την προμήθεια και μεταφορά των απαραίτητων υλικών και συστημάτων θα εκδίδονται κατάλληλα παραστατικά δαπάνης, όπως προβλέπεται από τον Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων (Κ.Β.Σ.).
4) Όλοι οι συμμετέχοντες στις εργασίες, ανεξαρτήτως ειδικότητας (τεχνίτης, βοηθός τεχνίτη, εργάτης) ή εξειδίκευσης οφείλουν να είναι ασφαλισμένοι στον αρμόδιο ασφαλιστικό φορέα. O Ανάδοχος είναι ο μόνος υπεύθυνος για την επιλογή των εργατών και των συνεργείων που θα χρησιμοποιήσει κατά την εκτέλεση των εργασιών επίσης είναι υπεύθυνος για την γραφειοκρατική τακτοποίηση και την καταβολή των σχετικών εργοδοτικών, εργατικών, ασφαλιστικών εισφορών του προσωπικού, των προστιθέμενων του και των συνεργαζόμενων με αυτόν συνεργείων προς τον ΕΦΚΑ και προς κάθε ασφαλιστικό οργανισμό, ενώ θα αναλάβει τη διευθέτηση όλων των ζητημάτων που θα ανακύψουν από και εξαιτίας της σχετικής τους απασχόλησης, εφόσον απαιτείται από την κείμενη νομοθεσία.
5) Ο ανάδοχος φέρει ευθύνη για την ποιότητα και την καλή λειτουργία των αναληφθέντων εργασιών. Τυχόν αστοχίες, σφάλματα, ή βλάβες στους υπό διαμόρφωση χώρους κατά τη φάση των εργασιών, που οφείλονται σε κακοτεχνίες ή εσφαλμένη τοποθέτηση, θα επιδιορθωθούν άμεσα, δίχως την καταβολή επιπλέον χρηματικού τιμήματος. Επιπρόσθετα, το κόστος που θα προκύψει για την αποκατάσταση ενδεχόμενων φθορών ή ζημιών στο κτίριο και τις εγκαταστάσεις αυτού (ύδρευσης, αποχέτευσης, θέρμανσης, ηλεκτρικού κλπ.), που αποδεδειγμένα οφείλονται σε εσφαλμένη κατασκευή ή κακοτεχνίες κατά την υλοποίηση των εργασιών, επιβαρύνει αποκλειστικά και μόνο τον ανάδοχο.
6) Ο ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος, ποινικώς και αστικώς, για οιοδήποτε ατύχημα ήθελε προκληθεί εκ παραβάσεως των ισχυουσών διατάξεων και της κείμενης νομοθεσίας και είναι μοναδικός υπεύθυνος και υπόχρεος για την αποζημίωση οποιουδήποτε, για κάθε φύσεως και είδους ζημιές, που τυχόν υποστεί από πράξεις ή παραλείψεις του ιδίου ή των προσώπων που θα χρησιμοποιήσει για την εκτέλεση των εργασιών.
7) Στις περιπτώσεις αυτές, αν υποχρεωθεί η Αναθέτουσα να καταβάλει οποιαδήποτε αποζημίωση, ο ανάδοχος υποχρεούται να καταβάλει σ’ αυτήν το αντίστοιχο ποσό, συμπεριλαμβανομένων τυχόν τόκων και εξόδων. Η Αναθέτουσα δε φέρει καμία αστική ή άλλη ευθύνη έναντι του προσωπικού που θα απασχοληθεί για την εκτέλεση των εργασιών.
8) Ο ανάδοχος εγγυάται τη σταθερότητα και τη σωστή λειτουργία των εγκαταστάσεων. Συνεπώς, οφείλει να επισκευάζει ενδεχόμενες βλάβες ή να αντικαθιστά φθαρμένα υλικά, δίχως την καταβολή επιπλέον χρηματικού τιμήματος και υπό την προϋπόθεση ότι οι βλάβες ή οι φθορές οφείλονται σε κακοτεχνίες ή λάθη που συνέβησαν κατά την υλοποίηση των εργασιών. Σε περίπτωση που οι βλάβες οφείλονται σε εξωγενείς παράγοντες όπως είναι, ο σεισμός, η πυρκαγιά, η ηλικία του κτιρίου, δε φέρει καμία ευθύνη. Σε περίπτωση άρνησης ή δυστροπίας, η Αναθέτουσα διατηρεί το δικαίωμα προσφυγής σε αρμόδιο τεχνικό φορέα ή σε αρμόδιο δικαστήριο, για τον ορισμό πραγματογνωμόνων και την επίλυση του ζητήματος.
9) Οι εργαζόμενοι πρέπει να φορούν τα προβλεπόμενα από τη νομοθεσία κράνη και να διαθέτουν την κατάλληλη ένδυση και υπόδηση προς αποφυγή ολισθήσεων και ηλεκτροπληξιών. Σε ορισμένες εργασίες, εφόσον κριθεί ζωτικής σημασίας, να διατίθενται ζώνες ασφαλείας και να προσδένονται οι εργαζόμενοι.
10) Κατά τη διάρκεια των εργασιών, ο Ανάδοχος οφείλει να χρησιμοποιεί δικά του μέσα και εργαλεία. Θα του παρέχεται ωστόσο, πρόσβαση σε δίκτυα κοινής ωφέλειας (νερό, ηλεκτρικό).
11) Όλα τα εργαλεία που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν κατά τη φάση της κατασκευής, ιδιαίτερα όσα θα συνδέονται με το ηλεκτρικό δίκτυο, θα πρέπει να ελέγχονται πριν από κάθε χρήση για τυχόν φθορές των στοιχείων τους ή/και του φορέα ηλεκτρικού ρεύματος (καλώδια).
12) Απαγορεύεται αυστηρά η καθ’ οιονδήποτε τρόπο επέμβαση ή διάτρηση ή διάνοιξη οπών ή καθαίρεση φερόντων δομικών στοιχείων οπλισμένου σκυροδέματος (υποστυλώματα, δοκοί, τοιχώματα, πλάκες) του κτιρίου. Εφόσον κάτι τέτοιο καταστεί αναγκαίο και αναπόφευκτο, ο ανάδοχος οφείλει να ενημερώσει την Αναθέτουσα και κατόπιν συνεννόησης να αναζητήσουν τη συνδρομή μηχανικού κατάλληλης ειδικότητας και να ακολουθήσουν τις οδηγίες που εκείνος θα παράσχει.
13) Ο ανάδοχος των εργασιών είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την απομάκρυνση των προϊόντων καθαίρεσης, των παραπροϊόντων των εργασιών και γενικά όλων των υπολειμμάτων των υλικών και των περιεκτών/συσκευασιών τους. Η απομάκρυνσή τους θα πραγματοποιείται σύμφωνα με την ισχύουσα εθνική νομοθεσία. Ο χώρος εργασίας θα καθαρίζεται και θα ελέγχεται καθημερινά μετά την παύση των εργασιών. Όλα τα απόβλητα θα αποθηκεύονται σε ειδικούς κάδους αποκομιδής απορριμμάτων, οι οποίοι θα τοποθετηθούν στον περιβάλλοντα ακάλυπτο χώρο του κτιρίου και θα εκκενώνονται σε τακτά χρονικά διαστήματα.

ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ- ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ:

1) Ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση, πριν υποβάλλει την τιμή της προσφοράς του, να επιμετρήσει λεπτομερώς τις επιφάνειες, να εκτιμήσει τη φύση και την έκταση των εργασιών και να λάβει υπόψη του την υφιστάμενη κατάσταση, την ποιότητα και την έκταση της φθοράς των επιφανειών, έτσι ώστε να μην εγείρει καμία επιπλέον απαίτηση μετά την εγκατάστασή του και έναρξη των εργασιών
2) Οι τιμές της οικονομικής προσφοράς θα είναι κατ’ αποκοπή για το σύνολο των αντίστοιχων εργασιών, πλήρως και άρτια αποπερατωμένων,. Ποσοτικές Επιμετρήσεις, ΔΕΝ θα πραγματοποιηθούν. Καμία επιπλέον αξίωση δεν μπορεί να απαιτηθεί από τον Ανάδοχο σε περίπτωση αστοχίας ή λανθασμένων εκτιμήσεων του όσον αφορά την αποπεράτωση των συγκεκριμένων εργασιών σύμφωνα με την περιγραφή των εργασιών που ακολουθούν. Ο ανάδοχος με την κατάθεση της προσφοράς δεσμεύεται αυτομάτως στην αποπεράτωση των εργασιών σύμφωνα με την τιμή κατ’ αποκοπή που έχει καταθέσει στην οικονομική του προσφορά για όλες τις εργασίες που περιγράφονται στο παρόν.

Για την καλή εκτέλεση της σύμβασης καθώς και σε περίπτωση παράβασης των υποχρεώσεων του αναδόχου ισχύουν τα οριζόμενα στο ν. 4412/2016 Περί προμηθειών του Δημοσίου.
Οι προσφορές μπορούν να κατατεθούν στην ΑΡΣΙΣ με κάθε πρόσφορο μέσο επικοινωνίας (ταχυδρομικά έγγραφα, ηλεκτρονικά, με φαξ ή αντίστοιχο τρόπο).
• Ταχυδρομική Διεύθυνση: Εγνατίας 30, 54625, Θεσσαλονίκη
• Fax: 2310526150
• Ηλεκτρονική Διεύθυνση: metoikos.procurement@gmail.com
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν Πληροφορίες από το site της Άρσις www.arsis.gr ή στα τηλέφωνα: 2316007622 και 2316009753.
Ημερομηνία λήψης της προσφοράς από την ΑΡΣΙΣ το αργότερο έως την 13/09/2023 ώρα 15.00
Όλα τα απαραίτητα έγγραφα που συνοδεύουν την πρόσκληση (υπόδειγμα προσφοράς, υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης) είναι αναρτημένα στη σελίδα της ΑΡΣΙΣ www.arsis.gr
Σε περίπτωση παράτασης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πληροφορηθούν το χρόνο της παράτασης από το site της ΑΡΣΙΣ www.arsis.gr
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΣΙΣ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Για την πρόσκληση πατήστε εδώ
Για το υπόδειγμα οικονομικής προσφοράς πατήστε εδώ
Για το υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης πατήστε εδώ

Για το υπόμνημα έγκρισης πατήστε εδώ

el