Add Your Heading Text Here

Search
Close this search box.

ΑΡΣΙΣ. Προκήρυξη θέσης εργασίας Ψυχολόγου/υπεύθυνου παιδικής προστασίας για την στελέχωση του Κέντρου Ενημέρωσης στη Θεσσαλονίκη.

Η ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων προκηρύσσει μια νέα θέση εργασίας ψυχολόγου/υπεύθυνου παιδικής προστασίας για την στελέχωση του Κέντρου Ενημέρωσης στη Θεσσαλονίκη, το οποίο παρέχει υπηρεσίες εντοπισμού και υποστήριξης ασυνόδευτων ανηλίκων. 

Η ΑΡΣΙΣ: Η ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων είναι κοινωνική μη κυβερνητική οργάνωση που δραστηριοποιείται από το 1992 σε εθνικό επίπεδο για την υποστήριξη των παιδιών και των νέων και την προάσπιση των δικαιωμάτων τους. Η ΑΡΣΙΣ δουλεύει κυρίως με νέους και νέες και κατά περίπτωση με μικρότερα παιδιά ή μεγαλύτερα πρόσωπα που βιώνουν συνθήκες ζωής επιβαρυντικές για την ομαλή προσωπική τους ανάπτυξη και την πρόσβαση τους στα κοινωνικά αγαθά. Επιπλέον, η ΑΡΣΙΣ αναπτύσσει υπηρεσίες για τη διευκόλυνση της ένταξης ευπαθών κοινωνικά ομάδων (αστέγων, μεταναστών, προσφύγων, αιτούντων άσυλο, απόρων, Ρομά κ.α.) και την υπεράσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Το πλαίσιο: Στο πλαίσιο προγραμματικής σύμβασης με το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου η ΑΡΣΙΣ Θεσσαλονίκης παρέχει επιχειρησιακή συνδρομή στο έργο του Εθνικού Μηχανισμού Επείγουσας Ανταπόκρισης (ΕΜΕΑ). Προς τούτο, η ΑΡΣΙΣ λειτουργεί Κέντρο Ενημέρωσης (Info Desk) και Κινητή Μονάδα (Mobile Unit) για τον εντοπισμό, την υποστήριξη και την παραπομπή ασυνόδευτων ανηλίκων – αστέγων ή διαβιούντων σε επισφαλείς συνθήκες – σε κατάλληλες δομές φιλοξενίας μέσω του ΕΜΕΑ και της Ειδικής Γραμματείας Υποστήριξης Ασυνόδευτων Ανηλίκων του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου.

Ειδικότερα, το Κέντρο Ενημέρωσης είναι επιφορτισμένο με:

 • τον εντοπισμό ασυνόδευτων ανηλίκων που διαβιούν άστεγοι ή σε επισφαλείς συνθήκες και προσεγγίζουν το γραφείο παιδικής προστασίας ή παραπέμπονται από τον ΕΜΕΑ, και την ενημέρωση των ασυνόδευτων ανηλίκων αλλά και της τοπικής κοινότητας για το προστατευτικό πλαίσιο, στο οποίο μπορούν αυτοί να ενταχθούν,
 • την διασφάλιση της πρόσβασης των ασυνόδευτων ανηλίκων στις παρεχόμενες υπηρεσίες του ΕΜΕΑ,
 • την παροχή ψυχολογικής και κοινωνικής υποστήριξης πρώτου βαθμού, αξιολογώντας επιτόπου τις ανάγκες υποστήριξης,
 • την παροχή νομικής συνδρομής και ενημέρωσης,
 • την παροχή διερμηνείας με φυσική ή τηλεφωνική παρουσία,
 • την παροχή ειδών πρώτης ανάγκης και σνακ,
 • την εκτίμηση της ευαλωτότητας και την αξιολόγηση του βέλτιστου συμφέροντός τους,
 • την παραπομπή στέγασης στον ΕΜΕΑ για την ένταξή τους σε Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων, Επείγουσας ή Μακροχρόνιας Διαμονής.

Περιγραφή θέσης εργασίας:  σταθερή καθημερινή παρουσία (Δευτέρα – Παρασκευή κατά τις ώρες 10:00 – 18:00) στο Κέντρο Ενημέρωσης και παροχή υπηρεσιών προς υλοποίηση των σκοπών αυτού. Ενδεικτικά, ο υποψήφιος θα είναι υπεύθυνος:

 • για τον χειρισμό των υποθέσεων των εξυπηρετούμενων και την διαμόρφωση ατομικού πλάνου βάσει αξιολόγησης βέλτιστου συμφέροντος,
 • την εκτίμηση των λοιπών αναγκών των εξυπηρετούμενων,
 • την αναγνώριση/αντιμετώπιση περιστατικών που πιθανά χρήζουν ειδικής ψυχολογικής υποστήριξης ή ψυχολογικής συμβουλευτικής,
 • την υποδοχή των εξυπηρετούμενων στους χώρους του Κέντρου Ενημέρωσης, την γνωριμία μαζί τους και την παροχή πρώτης ενημέρωσης για τις προσφερόμενες υπηρεσίες,
 • την διατήρηση καλής επικοινωνίας και καλλιέργειας σχέσης εμπιστοσύνης μαζί τους καθ’ όλο το χρονικό διάστημα που παραμένουν εξυπηρετούμενοι,
 • την γενική εποπτεία επί του συνόλου των υποθέσεων του Κέντρου Ενημέρωσης και επί των τηρουμένων αρχείων δεδομένων,
 • την διατήρηση συστηματικής επικοινωνίας με την τοπική κοινότητα,
 • την συστηματική επικοινωνία και συνεργασία με την Ειδική Γραμματεία Προστασίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων σχετικά με τις καθημερινές διαδικασίες διεκπεραίωσης των αιτημάτων στέγασης και μεταφοράς των ανηλίκων σε δομές φιλοξενίας,
 • την καθημερινή επικοινωνία και συνεργασία με φορείς και υπηρεσίες που εμπλέκονται στην υλοποίηση του έργου του ΕΜΕΑ (Αστυνομικά Τμήματα αναφοράς, Δομές φιλοξενίας κ.λπ.),
 • την ευθυγράμμιση της λειτουργίας του Κέντρου Ενημέρωσης με τις υποδείξεις του συντονισμού.

Απαραίτητα προσόντα:

 • Πτυχίο ψυχολογίας και άδεια άσκησης επαγγέλματος.
 • Τουλάχιστον (2)διετής προϋπηρεσία σε κοινωνικές και ανθρωπιστικές οργανώσεις και ενασχόληση με ζητήματα προστασίας.
 • Ισχυρή εννοιολογική και πρακτική κατανόηση των αρχών και προτύπων ανθρωπιστικής και παιδικής προστασίας.
 • Καλές γνώσεις σε σχέση με το νομικό καθεστώς των αιτούντων άσυλο και των προσφύγων.
 • Δεξιότητες συνεργασίας στο πλαίσιο λειτουργίας της ομάδας.
 • Εξαιρετικές κοινωνικές, επικοινωνιακές και διαπολιτισμικές δεξιότητες με αποδεδειγμένη πολιτισμική ευαισθησία.
 • Ικανότητα εργασίας υπό πίεση με υψηλό επίπεδο προσαρμοστικότητας και πρωτοβουλίας.
 • Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.
 • Πολύ καλή γνώση χειρισμού Η/Υ.

 Επιθυμητά προσόντα:

 • Μεταπτυχιακό δίπλωμα με κατεύθυνση στην αναπτυξιακή ή κλινική ψυχολογία και εκπαίδευση σε ψυχοθεραπευτική προσέγγιση.
 • Προηγούμενη απασχόληση στο προσφυγικό/μεταναστευτικό και εμπειρία με ευάλωτες ομάδες
 • Γνώση άλλης ξένης γλώσσας
 • Δίπλωμα οδήγησης

Συνεκτιμημένα προσόντα:

 • Εθελοντική εργασία στο προσφυγικό/μεταναστευτικό

Παρακαλούνται οι υποψήφιοι και οι υποψήφιες να αποστέλλουν βιογραφικό σημείωμα και επιστολή εκδήλωση ενδιαφέροντος για την συγκεκριμένη θέση εργασίας ως και την 20η Ιανουαρίου 2023 στην ηλεκτρονική διεύθυνση streetwork.vacancies@gmail.com, με θέμα: «Προκήρυξη για την θέση Ψυχολόγου/υπεύθυνου παιδικής προστασίας για το Κέντρο Ενημέρωσης»

Οι υποψήφιοι που θα περάσουν στη δεύτερη φάση αξιολόγησης (συνεντεύξεις) θα ειδοποιηθούν τηλεφωνικά.

el