Add Your Heading Text Here

Η ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων, προκηρύσσει μία νέα θέση εργασίας για τη στελέχωση της Κινητής Μονάδας Παιδικής Προστασίας Θράκης

Η συνεργασία με τον επαγγελματία δικηγόρο θα έχει διάρκεια αρχικώς για ένα μήνα με πιθανότητα παράτασης.

Η ΑΡΣΙΣ: Η ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων είναι κοινωνική μη κυβερνητική οργάνωση που δραστηριοποιείται από το 1992 σε εθνικό επίπεδο για την υποστήριξη των παιδιών και των νέων και την προάσπιση των δικαιωμάτων τους. Η ΑΡΣΙΣ δουλεύει κυρίως με νέους και νέες και κατά περίπτωση με μικρότερα παιδιά ή μεγαλύτερα πρόσωπα που βιώνουν συνθήκες ζωής επιβαρυντικές για την ομαλή προσωπική τους ανάπτυξη και την πρόσβαση τους στα κοινωνικά αγαθά. Επιπλέον, η ΑΡΣΙΣ αναπτύσσει υπηρεσίες για τη διευκόλυνση της ένταξης ευπαθών κοινωνικά ομάδων (αστέγων, μεταναστών, προσφύγων, αιτούντων άσυλο, απόρων, Ρομά κα) και την υπεράσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Πλαίσιο: Η ΑΡΣΙΣ σε συνεργασία με διάφορους διεθνείς οργανισμούς και μη κυβερνητικές οργανώσεις υλοποιεί προγράμματα για την παιδική προστασία και την ψυχοκοινωνική υποστήριξη του νεοαφιχθέντα προσφυγικού πληθυσμού. Στο πλαίσιο του προγράμματος «Supporting the Greek Authorities in Managing the National Reception System for Asylum Seekers and the Vulnerable Migrants (SMS 2020)» η ΑΡΣΙΣ δραστηριοποιείται εντός του Κέντρου Υποδοχής και Ταυτοποίησης στο Φυλάκιο προσφέροντας ψυχοκοινωνική υποστήριξη, νομική συμβουλευτική, μη τυπική εκπαίδευση και είδη πρώτης ανάγκης σε ασυνόδευτους και χωρισμένους ανήλικους που υποβάλλονται στις διαδικασίες της πρώτης υποδοχής.

Περιγραφή θέσης Εργασίας: Ο/η δικηγόρος παιδικής προστασίας θα παρέχει  τεχνικές συμβουλές και θα έχει  ουσιαστική συμβολή στην πραγμάτωση της έννοιας του βέλτιστου συμφέροντος του παιδιού. Η ανάληψη δραστηριοτήτων νομικής υποστήριξης συνιστά πρωτεύον χαρακτηριστικό αυτής της θέσης εργασίας, μέσα από τη διασφάλιση της πρόσβασης των ωφελούμενων στα βασικά τους δικαιώματα και την τήρηση των  Διεθνών Συμβάσεων για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου και του Παιδιού. Κομβικός θα είναι ο ρόλος στο σχεδιασμό των παρεμβάσεων υποστήριξης και προστασίας καθώς και στην νομική ενημέρωση, συμβουλευτική και βοήθεια αναφορικά με τις υποθέσεις ασύλου των ασυνόδευτων ανηλίκων.

Κύριες Αρμοδιότητες:

Νομική Ενημέρωση και Βοήθεια

  • Νομική ενημέρωση για το status των εξυπηρετουμένων και τα βασικά τους δικαιώματα
  • Νομική Συνδρομή κατά την υποβολή αιτημάτων Διεθνούς Προστασίας και/ ή Οικογενειακής Επανένωσης
  • Συνοδεία σε καταγραφές ενώπιον της ΥΠΥΤ και της Υπηρεσίας Ασύλου και σε  συνεντεύξεις στην Υπηρεσία Ασύλου
  • Παρακολούθηση του φακέλου των εξυπηρετούμενων
  • Άμεση συνεργασία με την Εισαγγελία Πρωτοδικών, το δίκτυο επιτρόπων, την ΥΠΥΤ, το ΚΥΤ Φυλακίου και όλους τους φορείς και διεθνείς οργανισμούς που δραστηριοποιούνται εντός του ΚΥΤ για την προώθηση του βέλτιστου συμφέροντός τους
  • Νομική συμβουλευτική σχετικά με ποινικές υποθέσεις εξυπηρετούμενων και εκπροσώπηση ή παραπομπή για εκπροσώπηση
  • Ατομικές και ομαδικές συνεδρίες
  • Διεκπεραίωση όλων των απαραίτητων διαδικασιών για την εξακρίβωση των οικογενειακών δεσμών και την ανάληψη επιτροπείας ασυνόδευτου ανηλίκου από συγγενικό του μέλος
  • Παρακολούθηση ζητημάτων παιδικής προστασίας και συγγραφή αναφορών

Απαραίτητα προσόντα και εμπειρία:

  • Τουλάχιστον Πενταετή (5 έτη ) δικηγορική εμπειρία,  γνώση και ενασχόληση με το δίκαιο αλλοδαπών, με υποθέσεις αιτημάτων ασύλου  και το ζήτημα της παιδικής προστασίας.
  • Πτυχίο ΑΕΙ Νομικών Σπουδών.
  • Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος.
  • Γνώση  των αρχών και των προτύπων ανθρωπιστικής προστασίας.
  • Κατανόηση των έμφυλων διαστάσεων στον τομέα της ανθρωπιστικής προστασίας.
  • Εμπειρία σχετική με την κινητοποίηση σε πλαίσιο παροχής ανθρωπιστικής βοήθειας.
  • Ικανότητα οικοδόμησης αποτελεσματικών, εποικοδομητικών σχέσεων εργασίας με άλλους οργανισμούς ,τοπικές αρχές και φορείς παροχής υπηρεσιών.
  • Διπλωματικές, κοινωνικές , διαπολιτισμικές δεξιότητες και διαπολιτισμική ευαισθησία.
  • Δυνατότητα εργασίας υπό πίεση με υψηλό επίπεδο προσαρμοστικότητας και πρωτοβουλίας.
  • Πολύ καλές διαπροσωπικές δεξιότητες, ιδιαίτερα στη δικτύωση, στη συνεργασία με τις κοινότητες, την τοπική κοινωνία των πολιτών και τις τοπικές αρχές.
  • Πολύ καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας στη γραπτή και τη λεκτική επικοινωνία.
  • Δικαίωμα στην εργασία στην Ελλάδα ή την ΕΕ.

Επιθυμητά Προσόντα:

  • Μεταπτυχιακό δίπλωμα στις Νομικές, Κοινωνικές ή Ανθρωπιστικές Σπουδές.
  • Εργασία με μετανάστες στην Ελλάδα ή σε άλλα περιβάλλοντα μετανάστευσης.
  • Η εμπειρία σε θέματα δεοντολογίας και διαχείρισης ευαίσθητων δεδομένων.
  • Εθελοντισμός.
  • Άδεια Οδήγησης.

Παρακαλούνται οι υποψήφιοι/ες να αποστέλλουν τα βιογραφικά τους ως τις 22/11/2021, στην ηλεκτρονική διεύθυνση  hr.thessaloniki@arsis.gr, με θέμα: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Δικηγόρου.

Οι  υποψήφιοι που θα περάσουν στη δεύτερη φάση αξιολόγησης (συνεντεύξεις), θα ειδοποιηθούν τηλεφωνικά.

*Τα βιογραφικά  και τα προσωπικά σας δεδομένα δε διαβιβάζονται σε τρίτους και χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για να διερευνηθεί η προοπτική της μελλοντικής επαγγελματικής συνεργασίας μας. Κάθε επεξεργασία προσωπικών δεδομένων πραγματοποιείται σύμφωνα με τις επιταγές του Νόμου 2472 /97 περί προστασίας του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και κάθε υποψήφιος διατηρεί δικαίωμα ενημέρωσης, πρόσβασης και αντίρρησης, όπως ο ως άνω νόμος ορίζει.  

el