Add Your Heading Text Here

Ανοιχτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός για την προμήθεια καυσίμων κίνησης για τις Δομές φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων στη Θεσσαλονίκη (Ωραιόκαστρο, Ταγαράδες, Πυλαία), στην Αλεξανδρούπολη (ΦΡΙΞΟΣ – ΕΛΛΗ) και στη Μακρινίτσα Βόλου – Μαγνησίας για το έτος 2018.

logo-amif kai tame

Η Αστική Εταιρία Μη Κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία «ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων» προκηρύσσει:

Ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης το προσφερόμενο μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης σε ακέραιες μονάδες – επί τοις εκατό (%) – επί της νόμιμα διαμορφούμενης μέσης τιμής λιανικής πώλησης του ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ, την ημέρα παράδοσης, όπως διαμορφώνεται από το Παρατηρητήριο Τιμών Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας στην αντίστοιχη Περιφερειακή Ενότητα στο σύνολο της προμήθειας καυσίμων κίνησης (CPV: 09100000-0) για τις ανάγκες για τις Δομές φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων στη Θεσσαλονίκη (στις περιοχές Ωραιοκάστρου , Ταγαράδες, Πυλαίας ), στην Αλεξανδρούπολη (ΦΡΙΞΟΣ – ΕΛΛΗ) και στη Μακρινίτσα Βόλου – Μαγνησίας (NUTS: EL 51, 52 και 61) για το έτος 2018, προϋπολογισμού 23.657,26 ευρώ μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και 29.335,00 ευρώ με το Φ.Π.Α.24% (Αριθ. Διακ. 3/2018).

Η προκηρυσσόμενη σύμβαση αφορά στη δράση «Επιχορήγηση Ν.Π. ΑΡΣΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ για την υλοποίηση του έργου ΜΕΤΟΙΚΟΣ», ( ΚΩΔ. ΟΠΣ 5017544), η οποία έχει ενταχθεί στον ειδικό στόχο «Άσυλο» και στον εθνικό στόχο « Υποδοχή / Άσυλο» του Ε.Π. Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης, με την με αρ. πρωτ. 825/Φ.38/27-4-2018 Συμφωνία Επιδότησης Δράσης του Ε.Υ.ΣΥ.Δ.Τ.Α.Μ.Ε.Τ.Ε.Α.Α.Π. και έχει λάβει κωδ. MIS 2017ΣΕ73720006 ΚΑΙ χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, το Ταμείο Ασύλου Μετανάστευσης και Ένταξης και από εθνικούς πόρους.

Η προκηρυσσόμενη σύμβαση αφορά στο χρονικό διάστημα από την σύναψή της μέχρι την 31/12/2018 και υποδιαιρείται σε έξι ΤΜΗΜΑΤΑ με τον αντίστοιχο προϋπολογισμό για το καθένα, σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:

Τμήμα 1: ΔΟΜΗ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣκαυσιμα πινακας 1

καυσιμα πινακας 2

καυσιμα πινακας 3
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 με χρήση τηςπλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος. Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του συστήματος ορίζεται η 18/05/2018 ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00 μμ. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του συστήματος ορίζεται η 11/06/2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00 μ.μ.. Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας δεν υπάρχει δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα.

Προσφορές υποβάλλονται για ένα, περισσότερα ή όλα τα ΤΜΗΜΑΤΑ και για ένα, περισσότερα ή όλα τα ΕΙΔΗ κάθε ΤΜΗΜΑΤΟΣ και για το σύνολο της προκηρυχθείσας ποσότητας κάθε ΕΙΔΟΥΣ της προμήθειας.

Η αναθέτουσα αρχή διατηρεί το δικαίωμα να αναθέσει διακριτά τα ΕΙΔΗ ή/και τα ΤΜΗΜΑΤΑ της προμήθειας στον ίδιο ή σε διαφορετικούς προσφέροντες .

Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα 270 ημερών από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής, που ανέρχεται σε ποσοστό 1% επί της εκτιμώμενης αξίας, εκτός Φ.Π.Α, για το Είδος / Είδη ή το Τμήμα/ Τμημάτων για το/τα οποίο/α υποβάλλεται προσφορά.

Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:
α) κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς
Προδικαστική προσφυγή μπορεί να υποβληθεί κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής σύμφωνα με το Ν.4412/2016 και τα οριζόμενα στη διακήρυξη.

Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση &δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ. Για οποιαδήποτε πληροφορία οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς μπορούν να επικοινωνούν με την αναθέτουσα αρχή στο τηλέφωνο 2316009357 κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες καθώς και στην ηλεκτρονική διεύθυνση metoikos.procurement@gmail.com.

Κατεβάστε τα έγγραφα του διαγωνισμού εδώ:

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 3.2018 με ΑΔΑΜ 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 3.2018 

Παράρτημα Ι- φυσικό και οικονομικό αντικείμενο

Παράρτημα ΙΙ-τεχνικές προδιαγραφές

Παράρτημα ΙΙΙ-ΤΕΥΔ

Παράρτημα IV-οικονομική προσφορά

Παράρτημα V-τεχνική προσφορά 

Παράρτημα VI-εγγυητική επιστολή συμμετοχής

Παράρτημα VII- εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΓΓΕΓΡΑΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ

ΕΝΤΥΠΟ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΩΝ

 

 

 

el