Add Your Heading Text Here

Search
Close this search box.

Ανοιχτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός για την προμήθεια ειδών ένδυσης-υπόδησης για τις Δομές φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων στη Θεσσαλονίκη (Ωραιόκαστρο, Ταγαράδες, Πυλαία), στην Αλεξανδρούπολη (ΦΡΙΞΟΣ – ΕΛΛΗ), στη Μακρινίτσα Βόλου και στην Αθήνα για το έτος 2018

logo-amif kai tame

Για την προμήθεια διαφόρων ειδών ένδυσης- υπόδησης για τις Δομές  φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων στη Θεσσαλονίκη (στις περιοχές Ωραιοκάστρου, Ταγαράδες, Πυλαίας), στην Αλεξανδρούπολη (ΦΡΙΞΟΣ – ΕΛΛΗ) , στη Μακρινίτσα Βόλου – Μαγνησίας και στην Αθήνα της ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων (Κ.Ο.Υ.Ν.)  για το έτος 2018.

Η Αστική Εταιρία Μη Κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία «ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων» προκηρύσσει:

Ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής ανά ΟΜΑΔΑ ειδών , χωρίς ΦΠΑ (καθαρή αξία), για την ανάδειξη αναδόχου προμήθειας διαφόρων ειδών ένδυσης- υπόδησης (CPV εξωτερικά ενδύματα 18200000-1, εσώρουχα 18310000-5, ενδύματα νυχτός 18318500-6, ενδύματα κολύμβησης 18412800-8, εξοπλισμός και εξαρτήματα κυματοδρομίας και κολύμβησης 37412300-2, εξαρτήματα ρουχισμού 18420000-9, υποδήματα 18800000-7)   για τις Δομές  φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων στη Θεσσαλονίκη (στις περιοχές  Ωραιοκάστρου, Ταγαράδες, Πυλαίας), στην Αλεξανδρούπολη (ΦΡΙΞΟΣ – ΕΛΛΗ), στη Μακρινίτσα Βόλου – Μαγνησίας και στην Αθήνα (NUTS: EL 30, 51, 52 και 61) για το έτος 2018, προϋπολογισμού  95.951,61 ευρώ μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και 118.980,00 ευρώ με το Φ.Π.Α. 24% (Αριθ. Διακ. 5/2018) .

Η προκηρυσσόμενη σύμβαση αφορά στη δράση «Επιχορήγηση Ν.Π. ΑΡΣΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ για την υλοποίηση του έργου ΜΕΤΟΙΚΟΣ», (ΚΩΔ. ΟΠΣ 5017544), η οποία έχει ενταχθεί στον ειδικό στόχο «Άσυλο» και στον  εθνικό στόχο « Υποδοχή / Άσυλο» του Ε.Π. Ταμείου Ασύλου , Μετανάστευσης και Ένταξης, με την με αρ. πρωτ. 825/Φ.38/27-4-2018 Συμφωνία Επιδότησης Δράσης του Ε.Υ.ΣΥ.Δ.Τ.Α.Μ.Ε.Τ.Ε.Α.Α.Π. και έχει λάβει κωδ. MIS 2017ΣΕ73720006 ΚΑΙ χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, το Ταμείο Ασύλου Μετανάστευσης και Ένταξης και από εθνικούς πόρους. 

Η προκηρυσσόμενη σύμβαση αφορά στο χρονικό διάστημα από την σύναψή της μέχρι την 31/12/2018 και υποδιαιρείται σε επτά ΤΜΗΜΑΤΑ με τον αντίστοιχο προϋπολογισμό για το καθένα, σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:

    ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ΑΞΙΑ ΜΕ ΦΠΑ
ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΜΗΜΑ 1
ΔΟΜΗ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ
19.758,06  24.500,00
ΤΜΗΜΑ 2
ΔΟΜΗ ΤΑΓΑΡΑΔΩΝ
18.790,32 23.300,00
ΤΜΗΜΑ 3
ΔΟΜΗ ΦΡΙΞΟΣ-ΑΛΕΞ/ΛΗ
6.911,29 8.570,00
ΤΜΗΜΑ 4
ΔΟΜΗ ΕΛΛΗ –  ΑΛΕΞ/ΛΗ
9.435,48 11.700,00
ΤΜΗΜΑ 5
ΔΟΜΗ ΠΥΛΑΙΑΣ
17.056,45 21.150,00
ΤΜΗΜΑ 6
ΔΟΜΗ ΜΑΚΡΙΝΙΤΣΑΣ
16.580,65 20.560,00
ΤΜΗΜΑ 7
ΔΟΜΗ ΑΘΗΝΑΣ
7.419,35 9.200,00
ΣΥΝΟΛΟ   95.951,61 118.980,00

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 με χρήση τηςπλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος. Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του συστήματος ορίζεται η 29/05/2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00μ.μ.. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του συστήματος ορίζεται η 20/06/2018, ημέρα Τετάρτη  και ώρα 15:00 μ.μ.. Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας δεν υπάρχει δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα.

Οι προσφέροντες μπορούν να υποβάλλουν προσφορά για μία, περισσότερες ή όλες τις ΟΜΑΔΕΣ ενός, περισσοτέρων ή όλων των ΤΜΗΜΑΤΩΝ. Προσφορά που υποβάλλεται για μέρος της προμήθειας  ΟΜΑΔΑΣ απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

Η αναθέτουσα αρχή διατηρεί το δικαίωμα να αναθέσει διακριτά τις ομάδες και τα τμήματα, στον ίδιο ή σε διαφορετικούς προσφέροντες.

Η μη κατάθεση προσφοράς ή η κατάθεση άκυρης ή απαράδεκτης ή ακατάλληλης για κάποια από τις Ομάδες ή τα Τμήματα της παρούσας σύμβασης δεν κωλύει την πρόοδο του διαγωνισμού για τα υπόλοιπα.

Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα 270 ημερών από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών.

Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες),  εγγυητική επιστολή συμμετοχής, που ανέρχεται σε ποσοστό 1% επί της εκτιμώμενης αξίας, εκτός ΦΠΑ,  για κάθε Ομάδα, που συμμετέχει.

Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:

α) κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς

Προδικαστική προσφυγή μπορεί να υποβληθεί κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής σύμφωνα με το Ν.4412/2016 και τα οριζόμενα στη διακήρυξη.

Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση &δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ. Για οποιαδήποτε πληροφορία οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς μπορούν να επικοινωνούν με την αναθέτουσα αρχή στο τηλέφωνο 2316009357 κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες καθώς και στην ηλεκτρονική διεύθυνση  metoikos.procurement@gmail.com.

Πρακτικό 3-5ΝΕ.2018 κήρυξης οριστικού αναδόχου

Διευκρίνιση 1η

Διευκρίνιση 2η

Κατεβάστε τα έγγραφα του διαγωνισμού παρακάτω:

Περίληψη διακήρυξης ένδυση- υπόδηση

Διακήρυξη 5.2018 με ΑΔΑΜ

Παράρτημα Ι- Φυσικό και οικονομικό αντικείμενο

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ- Τεχνικές προδιαγραφές- ειδική συγγραφή υποχρεώσεων

Παράρτημα ΙΙΙ- ΤΕΥΔ

Παράρτημα IV-Υπόδειγμα οικονομικής προσφοράς-

Παράρτημα V- Υπόδειγμα τεχνικής προσφοράς

Παράρτημα VI- Εγγυητική επιστολή συμμετοχής

Παράρτημα VII-Εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης

ΟΔΗΓΙΕΣ-ΧΡΗΣΗΣ-ΕΓΓΕΓΡΑΜΕΝΩΝ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ-ΦΟΡΕΩΝ

ΕΝΤΥΠΟ-ΣΥΛΛΟΓΗΣ-ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ-ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΩΝ

 

 

 

 

el