Add Your Heading Text Here

Search
Close this search box.

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Προς: Κάθε Ενδιαφερόμενο

Αθήνα, 14/10/2021

Α.Π.: ΠΡ 151/21

Θέμα: Η ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων (με έδρα την Αθήνα, οδός Μαυρομματαίων αρ. 43) αναζητά έγγραφες προσφορές για την προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού και συγκεκριμένα τεσσάρων (4) φορητών υπολογιστών, πέντε (5) ποντικιών ηλεκτρονικού  υπολογιστή, ενός (1) εξωτερικού σκληρού δίσκου, πέντε (5) ακουστικών με μικρόφωνο HEADSET για τις ανάγκες λειτουργίας του Κέντρου Υποστήριξης Παιδιού και Οικογένειας «Άλκη Ζέη» [οικισμός ΜΑΛΑΓΑΡΙ του Δήμου Βαθέως της Νήσου Σάμου, θέση Ταμπάκικα επί και μεταξύ της Νέας Εθνικής Οδού Σάμου – Καρλοβασίου (παραλιακής οδού Μαλαγαρίου) και της Παλαιάς Εθνικής Οδού Σάμου – Καρλοβασίου], της Οργάνωσης στην Σάμο,  στο πλαίσιο του Προγράμματος “Child and Family Support Hub (Alki Zei) in Samos” που χρηματοδοτείται από τη UNICEF.  

__________________________

Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ

Η Αναθέτουσα Αρχή αναζητάει από προμηθευτές έγγραφες προσφορές για την προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού για τις ανάγκες της Οργάνωσης στην Σάμο,  στο πλαίσιο του Προγράμματος “Child and Family Support Hub (Alki Zei) in Samos” που χρηματοδοτείται από τη UNICEF

Με την παρούσα σας καλούμε όπως μας υποβάλλετε έγγραφη προσφορά για την ανωτέρω προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού για τις ανάγκες της Οργάνωσης στην Σάμο,  στο πλαίσιο του Προγράμματος “Child and Family Support Hub (Alki Zei) in Samos” που χρηματοδοτείται από τη UNICEF. 

Χρόνος και τόπος παράδοσης των προς προμήθεια ειδών: Ο χρόνος υλοποίησης της προμήθειας θα οριστεί από τη 01/11/2021 έως τις 10/11/2021.

Η παράδοση των προς προμήθεια ειδών, θα γίνει με δαπάνες, ευθύνη και φροντίδα του

Αναδόχου, ως εξής:

Αναφορικά με όλα τα είδη, θα πρέπει να παραδοθούν μέχρι την 10η Νοεμβρίου 2021, ημέρα Τετάρτη, στο Κέντρο Υποστήριξης Οικογένειας και Παιδιού «Άλκη Ζέη» στη Σάμο [οικισμός ΜΑΛΑΓΑΡΙ του Δήμου Βαθέως της Νήσου Σάμου, θέση Ταμπάκικα επί και μεταξύ της Νέας Εθνικής Οδού Σάμου – Καρλοβασίου (παραλιακής οδού Μαλαγαρίου) και της Παλαιάς Εθνικής Οδού Σάμου – Καρλοβασίου].

Σε περίπτωση διακοπής του υλοποιούμενου προγράμματος ή της σχετικής αντίστοιχης χρηματοδότησης, η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να διακόψει οποτεδήποτε και αζήμια για την ίδια τη σχετική σύμβαση, κατόπιν σχετικής ενημέρωσης του Αναδόχου.

Τρόπος πληρωμής: Η πληρωμή για την προμήθεια των ανωτέρω ειδών θα γίνει με την παράδοση του εξοπλισμού υπό την προϋπόθεση της έκδοσης των σχετικών παραστατικών από τον Ανάδοχο (πχ. τιμολόγιο, προτιμολόγιο) και την υπογραφή κάθε αναγκαίου εγγράφου από τους συμβαλλομένους.

Β. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ & ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

1) Η υποβολή της προσφοράς από τους υποψηφίους αναδόχους θα πρέπει να γίνει έως και την 29η Οκτωβρίου 20201, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00 με αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος στην ηλεκτρονική διεύθυνση της υπεύθυνης προμηθειών Αγγελοπούλου Αναστασίας angelopoulou.arsis@gmail.com, με την ένδειξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ «ΑΛΚΗ ΖΕΗ» ΣΤΗ ΣΑΜΟ.

Η προσφορά θα πρέπει οπωσδήποτε να περιλαμβάνει συμπληρωμένους τους κατωτέρω υπό Δ) πίνακα τεχνικών προδιαγραφών και υπό Ε) πίνακα οικονομικής προσφοράς του προσφέροντος.

Επίσης, η προσφορά θα πρέπει να φέρει τη σφραγίδα (αν πρόκειται για νομικό πρόσωπο) και την υπογραφή του προσφέροντος (ή του νομίμου κατά περίπτωση εκπροσώπου του νομικού προσώπου)

2) Η συμμετοχή στην προκηρυσσόμενη διαδικασία με την παρούσα αναζήτηση έγγραφων προσφορών είναι ανοικτή, επί ίσοις όροις, σε όσους πληρούν τις νομικές και οικονομικές προϋποθέσεις που προβλέπονται στο παρόν έγγραφο.

3) Η Αναθέτουσα Αρχή δια των αρμοδίων οργάνων της θα αξιολογήσει τις υποβληθείσες προσφορές και θα αναθέσει την υπηρεσία στον προσφέροντα την χαμηλότερη προσφορά.

Τα προς προμήθεια είδη αποτελούν μία ενιαία ομάδα και η σχετική προσφορά των υποψηφίων αναδόχων πρέπει να καλύπτει το σύνολο των προς προμήθεια ειδών.

Τα έξοδα μεταφοράς των προς προμήθεια ειδών στον τόπο υλοποίησης βαρύνουν τον Ανάδοχο.

Η χαμηλότερη  οικονομική προσφορά, χωρίς ΦΠΑ, για το σύνολο της υπηρεσίας θα λαμβάνεται υπόψη για τη σύγκριση των προσφορών.

4) Ο προσφέρων τη χαμηλότερη τιμή θα ενημερώνεται άμεσα από την Αναθέτουσα Αρχή με κάθε μέσο (τηλεφωνικά, μέσω φάξ ή email) ώστε να προσκομίσει (μέσω φαξ ή email κατά τα αναφερόμενα στην παράγραφο 1) πιστοποιητικά που αποδεικνύουν ότι ο προσφέρων είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερος και να υπογράψει τη σχετική σύμβαση.

Σε περίπτωση νομικών προσώπων, τα νομικά πρόσωπα θα υποβάλλουν και τα δικαιολογητικά σύστασής τους και συγκεκριμένα:

α. Εάν ο υποψήφιος ανάδοχος είναι Α.Ε. ή Ε.Π.Ε. ή Ι.Κ.Ε.:

i.          ΦΕΚ σύστασης ή ανακοίνωση καταχώρισης σύστασης στο ΓΕΜΗ.

ii.         Αντίγραφο τελευταίου κωδικοποιημένου καταστατικού και τυχόν μεταγενέστερες τροποποιήσεις αυτού. 

iii.       ΦΕΚ δημοσίευσης ή ανακοίνωση καταχώρισης στο ΓΕΜΗ του πρακτικού του αρμόδιου εταιρικού οργάνου περί εκπροσώπησης του νομικού προσώπου.

iv.        Βεβαίωση περί τροποποιήσεων του καταστατικού/μη λύσης της εταιρείας από την αρμόδια υπηρεσία (ΓΕΜΗ), το οποίο να έχει εκδοθεί το πολύ τρεις (3) μήνες πριν από την ημερομηνία υποβολής του προς την Αναθέτουσα Αρχή.

β. Εάν ο υποψήφιος ανάδοχος είναι Ο.Ε. ή Ε.Ε.: 

i.          Αντίγραφο τελευταίου κωδικοποιημένου καταστατικού και τυχόν μεταγενέστερες τροποποιήσεις αυτού. 

ii.         Πιστοποιητικό από την αρμόδια υπηρεσία ΓΕΜΗ και το αρμόδιο Πρωτοδικείο (για τις τυχόν προ ΓΕΜΗ καταχωρίσεις) περί των τροποποιήσεων του καταστατικού και περί μη λύσης της εταιρείας, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ τρεις (3) μήνες πριν από την ημερομηνία υποβολής τους προς την Αναθέτουσα Αρχή.

Νομικά πρόσωπα που δεν εμπίπτουν στις ανωτέρω κατηγορίες υποβάλλουν τα δικαιολογητικά σύστασής τους, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

5) Η σύμβαση που θα υπογραφεί θα περιέχει ως όρους της, τα στοιχεία της παρούσας αναζήτησης.

6) Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να απορρίψει κάποια προσφορά πριν την ανάθεση της σύμβασης καθώς και να ακυρώσει τη διαδικασία και να απορρίψει όλες τις προσφορές οποτεδήποτε για οιοδήποτε λόγο. Ο υποψήφιος ανάδοχος δεν δικαιούται οιασδήποτε αποζημίωσης σε περίπτωση απόρριψης της προσφοράς του και/ή ακύρωσης της διαδικασίας.

7) Η αποστολή προσφοράς από τον προσφέροντα έχει την έννοια ότι ο προσφέρων αποδέχεται τις αρχές λειτουργίας της Αναθέτουσας Αρχής, την πολιτική προμηθειών της και τον Κώδικα Δεοντολογίας Προμηθευτών που είναι αναρτημένος στην ιστοσελίδα της Οργάνωσης (http://arsis.gr/kodikas-deontologias-promithefton-tis-arsis/).

8) Σε περίπτωση που δοθούν ισάξιες προσφορές από τους προσφέροντες δηλαδή σε περίπτωση που δοθεί η ίδια χαμηλότερη τιμή (καθαρή αξία, άνευ ΦΠΑ) από περισσότερους προσφέροντες, τότε η Αναθέτουσα Αρχή θα διεξάγει κλήρωση μεταξύ των προσφερόντων που θα έχουν προσφέρει την ίδια τιμή, ώστε να αναδειχθεί ο Ανάδοχος.

9) Η συμμετοχή στη διαδικασία υποβολής της προσφοράς σημαίνει ότι ο προσφέρων αποδέχεται πλήρως τους όρους της, όπως και τους όρους της και τις λεπτομέρειες της παρεχόμενης υπηρεσίας.

10)Η προσφορά του προσφέροντος / αναδόχου θα παραμείνει σταθερή καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης.

11) Η υπογραφή της σχετικής σύμβασης τελεί υπό την αυτονόητη προϋπόθεση ότι μέχρι την ημέρα παράδοσης-παραλαβής των προς προμήθεια ειδών θα είναι σε ισχύ το πρόγραμμα “Child and Family Support Hub (Alki Zei) in Samos” που χρηματοδοτείται από τη UNICEF, και η σχετική χρηματοδότηση.

Γ) ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Ο προϋπολογισμός της παρεχόμενης προμήθειας δεν μπορεί να ξεπερνά το ποσό των δύο χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (2.500 ευρώ) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Σημειώνεται ότι η σύγκριση των προσφερόμενων τιμών θα γίνεται επί της συνολικής καθαρής αξίας (άνευ ΦΠΑ), για τη συνολική προκηρυσσόμενη προμήθεια.

Δ) ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΝΑΙ/ΌΧΙ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
ΦΟΡΗΤΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ ΤΜΧ 4 ΝΑΙ    
Αποδεκτές εταιρίες: 1)Dell 2)HP 3)Lenovo     ΝΑΙ    
Σκληρός Δίσκος: SSD ΑΠΟ 240 GB ΕΩΣ 500 GB     ΝΑΙ    
Διαγώνιος Οθόνης LED: 15’-15,9’.     ΝΑΙ    
Τύπος Οθόνης: LED     ΝΑΙ    
Ανάλυση Οθόνης: τουλάχιστον 2560Χ1080     ΝΑΙ    
Κατασκευαστής Επεξεργαστή: INTEL     ΝΑΙ    
Τεχνολογία επεξεργαστή: INTEL CORR i3 INTEL CORE i5     ΝΑΙ    
Μοντέλο Επεξεργαστή: 4ης γενιάς     ΝΑΙ    
Ταχύτητα Επεξεργαστή: τουλάχιστον 2GHz     ΝΑΙ    
Αριθμός πυρήνων επεξεργαστή: 4 τουλάχιστον     ΝΑΙ    
Μνήμη: 4GB (τουλάχιστον).     ΝΑΙ    
Τύπος Μνήμης:  DDR4     ΝΑΙ    
Συνδέσεις: 3,0 – τουλάχιστον 3 εισόδους 1 θύρα ETHERNET     ΝΑΙ    
Λειτουργικό Σύστημα:  WINDOWS 10 HOME GREEK     ΝΑΙ    
Εγγύηση: τουλάχιστον 1 έτους     ΝΑΙ    
ΠΟΝΤΙΚΙ ΤΜΧ 5 ΝΑΙ    
Ενσύρματο USB     ΝΑΙ    
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΣΚΛΗΡΟΣ ΔΙΣΚΟΣ ΤΜΧ 1 ΝΑΙ    
Χωρητικότητα 3 TB τουλάχιστον     ΝΑΙ    
Σύνδεση USB 3.0     ΝΑΙ    
ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ HEADSET WITH MICROPHONE ΤΜΧ 5 ΝΑΙ    
Ενσύρματο     ΝΑΙ    

Ε. ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΕ € ΑΝΕΥ ΦΠΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΕ € ΜΕ ΦΠΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΣΕ € ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΣΕ € ΜΕ ΦΠΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΦΟΡΗΤΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ 4        
ΠΟΝΤΙΚΙ 5        
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΣΚΛΗΡΟΣ ΔΙΣΚΟΣ 1        
ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ HEADSET WITH MICROPHONE 5        
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ (αριθμητικά και ολογράφως) :  
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ (αριθμητικά και ολογράφως)  

ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ UNICEF

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ

Για την πρόσκληση πατήστε εδώ

el