Add Your Heading Text Here

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ

Προς: Κάθε Ενδιαφερόμενο

Αθήνα, 19/03/2021

Α.Π.: ΠΡ 41Δ/21

Θέμα: Η ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων (με έδρα την Αθήνα, οδός Μαυρομματαίων αρ. 43) αναζητά έγγραφες προσφορές με αντικείμενο τη σύναψη σύμβασης πλαίσιο αναφορικά με την προμήθεια γραφικής ύλης και σχολικών ειδών για τις ανάγκες των ωφελούμενων και των εργαζόμενων στο Κέντρο μη τυπικής εκπαίδευσης που λειτουργεί η Οργάνωση στην Νήσο Λέρο,  στο πλαίσιο του Προγράμματος “Child Protection, Youth Support and Non Formal Education Activities in Greece” που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσω της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες.

Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ 

Η Αναθέτουσα Αρχή αναζητάει από προμηθευτές έγγραφες προσφορές για την προμήθεια γραφικής ύλης και σχολικών ειδών για τις ανάγκες των ωφελούμενων και των εργαζόμενων στο Κέντρο μη τυπικής εκπαίδευσης που λειτουργεί η Οργάνωση στην Νήσο Λέρο,  στο πλαίσιο του Προγράμματος “Child Protection, Youth Support and Non Formal Education Activities in Greece” που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσω της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες.  

Με την παρούσα σας καλούμε όπως μας υποβάλλετε έγγραφη προσφορά για την ανωτέρω την προμήθεια γραφικής ύλης και σχολικών ειδών για τις ανάγκες των ωφελούμενων και των εργαζόμενων στο Κέντρο μη τυπικής εκπαίδευσης που λειτουργεί η Οργάνωση στην Νήσο Λέρο,  στο πλαίσιο του Προγράμματος “Child Protection, Youth Support and Non Formal Education Activities in Greece” που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσω της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες.  

Χρόνος και τόπος παράδοσης των προς προμήθεια ειδών: Ο χρόνος υλοποίησης της προμήθειας θα οριστεί από τις 10/04/2021 έως τις 12/04/2021. Σε περίπτωση διακοπής του υλοποιούμενου προγράμματος ή της σχετικής αντίστοιχης χρηματοδότησης, η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να διακόψει οποτεδήποτε και αζήμια για την ίδια τη σχετική σύμβαση, κατόπιν σχετικής ενημέρωσης του Αναδόχου. 

Τρόπος πληρωμής: Η πληρωμή για την ανωτέρω υπηρεσία θα γίνεται με την παράδοση των προς προμήθεια ειδών εκάστης παραγγελίας, υπό την προϋπόθεση της έκδοσης των σχετικών παραστατικών από τον Ανάδοχο και την υπογραφή κάθε αναγκαίου εγγράφου από τους συμβαλλομένους. 

Β. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ & ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

1) Η υποβολή της προσφοράς από τους υποψηφίους αναδόχους θα πρέπει να γίνει έως και την 23η Μαρτίου 2021, ημέρα Τρίτη  και ώρα 12:00 έως και την 9η Απριλίου 2021, ημέρα Παρασκευή  στα Γραφεία της Οργάνωσης στο Κέντρο μη τυπικής εκπαίδευσης που λειτουργεί η Οργάνωση στην Νήσο Λέρο. 

Η προσφορά θα πρέπει να φέρει συμπληρωμένο τον πίνακα οικονομικής προσφοράς που επισυνάπτεται παρακάτω (Δ. Πίνακας Οικονομικής Προσφοράς).

Επίσης, η προσφορά θα πρέπει να φέρει τη σφραγίδα (αν πρόκειται για νομικό πρόσωπο) και την υπογραφή του προσφέροντος (ή του νομίμου κατά περίπτωση εκπροσώπου του νομικού προσώπου)

2) Η συμμετοχή στην προκηρυσσόμενη διαδικασία με την παρούσα αναζήτηση έγγραφων προσφορών είναι ανοικτή, επί ίσοις όροις, σε όσους πληρούν τις νομικές και οικονομικές προϋποθέσεις που προβλέπονται στο παρόν έγγραφο.

3) Η Αναθέτουσα Αρχή δια των αρμοδίων οργάνων της θα αξιολογήσει τις υποβληθείσες προσφορές και θα αναθέσει την υπηρεσία στον προσφέροντα την χαμηλότερη προσφορά. 

Η χαμηλότερη  οικονομική προσφορά, χωρίς ΦΠΑ, για το σύνολο της υπηρεσίας θα λαμβάνεται υπόψη για τη σύγκριση των προσφορών.

4) Ο προσφέρων τη χαμηλότερη τιμή θα ενημερώνεται άμεσα από την Αναθέτουσα Αρχή με κάθε μέσο (τηλεφωνικά, μέσω φάξ ή email) ώστε να προσκομίσει (μέσω φαξ ή email κατά τα αναφερόμενα στην παράγραφο 1) πιστοποιητικά που αποδεικνύουν ότι ο προσφέρων είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερος και να υπογράψει τη σχετική σύμβαση.

Σε περίπτωση νομικών προσώπων, τα νομικά πρόσωπα θα υποβάλλουν και τα δικαιολογητικά σύστασής τους και συγκεκριμένα:

α. Εάν ο υποψήφιος ανάδοχος είναι Α.Ε. ή Ε.Π.Ε. ή Ι.Κ.Ε.:

i. ΦΕΚ σύστασης ή ανακοίνωση καταχώρισης σύστασης στο ΓΕΜΗ. 

ii. Αντίγραφο τελευταίου κωδικοποιημένου καταστατικού και τυχόν μεταγενέστερες τροποποιήσεις αυτού.  

iii. ΦΕΚ δημοσίευσης ή ανακοίνωση καταχώρισης στο ΓΕΜΗ του πρακτικού του αρμόδιου εταιρικού οργάνου περί εκπροσώπησης του νομικού προσώπου.

iv. Βεβαίωση περί τροποποιήσεων του καταστατικού/μη λύσης της εταιρείας από την αρμόδια υπηρεσία (ΓΕΜΗ), το οποίο να έχει εκδοθεί το πολύ τρεις (3) μήνες πριν από την ημερομηνία υποβολής του προς την Αναθέτουσα Αρχή. 

β. Εάν ο υποψήφιος ανάδοχος είναι Ο.Ε. ή Ε.Ε.:  

i. Αντίγραφο τελευταίου κωδικοποιημένου καταστατικού και τυχόν μεταγενέστερες τροποποιήσεις αυτού.  

ii. Πιστοποιητικό από την αρμόδια υπηρεσία ΓΕΜΗ και το αρμόδιο Πρωτοδικείο (για τις τυχόν προ ΓΕΜΗ καταχωρίσεις) περί των τροποποιήσεων του καταστατικού και περί μη λύσης της εταιρείας, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ τρεις (3) μήνες πριν από την ημερομηνία υποβολής τους προς την Αναθέτουσα Αρχή.

Νομικά πρόσωπα που δεν εμπίπτουν στις ανωτέρω κατηγορίες υποβάλλουν τα δικαιολογητικά σύστασής τους, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

5) Η σύμβαση που θα υπογραφεί θα περιέχει ως όρους της, τα στοιχεία της παρούσας αναζήτησης.

6) Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να απορρίψει κάποια προσφορά πριν την ανάθεση της σύμβασης καθώς και να ακυρώσει τη διαδικασία και να απορρίψει όλες τις προσφορές οποτεδήποτε για οιοδήποτε λόγο. Ο υποψήφιος ανάδοχος δεν δικαιούται οιασδήποτε αποζημίωσης σε περίπτωση απόρριψης της προσφοράς του και/ή ακύρωσης της διαδικασίας.

7) Η αποστολή προσφοράς από τον προσφέροντα έχει την έννοια ότι ο προσφέρων αποδέχεται τις αρχές λειτουργίας της Αναθέτουσας Αρχής, την πολιτική προμηθειών της και τον Κώδικα Δεοντολογίας Προμηθευτών που είναι αναρτημένος στην ιστοσελίδα της Οργάνωσης (http://arsis.gr/kodikas-deontologias-promithefton-tis-arsis/).

8) Σε περίπτωση που δοθούν ισάξιες προσφορές από τους προσφέροντες δηλαδή σε περίπτωση που δοθεί η ίδια χαμηλότερη τιμή (καθαρή αξία, άνευ ΦΠΑ) από περισσότερους προσφέροντες, τότε η Αναθέτουσα Αρχή θα διεξάγει κλήρωση μεταξύ των προσφερόντων που θα έχουν προσφέρει την ίδια τιμή, ώστε να αναδειχθεί ο Ανάδοχος.

9) Η συμμετοχή στη διαδικασία υποβολής της προσφοράς σημαίνει ότι ο προσφέρων αποδέχεται πλήρως τους όρους της, όπως και τους όρους της και τις λεπτομέρειες της παρεχόμενης υπηρεσίας.

10)Η προσφορά του προσφέροντος / αναδόχου θα παραμείνει σταθερή καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης.

11) Η υπογραφή της σχετικής σύμβασης τελεί υπό την αυτονόητη προϋπόθεση ότι μέχρι την ημέρα παράδοσης-παραλαβής των προς προμήθεια ειδών θα είναι σε ισχύ το πρόγραμμα “Integrated Child and Family Support Center for refugee and migrant women and children in Samos”, και η σχετική χρηματοδότηση.

Γ) ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Ο προϋπολογισμός της παρεχόμενης προμήθειας δεν μπορεί να ξεπερνά το ποσό των δέκα χιλιάδων ευρώ (10.000 ευρώ) άνευ ΦΠΑ. Σημειώνεται ότι η σύγκριση των προσφερόμενων τιμών θα γίνεται επί της συνολικής καθαρής αξίας (άνευ ΦΠΑ), για τη συνολική προκηρυσσόμενη προμήθεια.

Δ) ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΕ ΦΠΑ
1 Μπλου Τακ (αυτοκόλλητα σε μορφή πλαστελίνης) Συσκευασίες 50

2 Ξύστρες πλαστικές Τμχ. 200

3 Μολύβια Τμχ. 200

4 Γόμες Τμχ. 200

5 Στυλό χρώματος μπλε Τμχ. 200

6 Κόλλες τύπου stick χαρτιού Κουτιά 100

7 Κόλλες υγρές Τμχ. 50
 
8 Τετράδια (50 φύλλων) Τμχ. 200

9 Μπλοκ ακουαρέλας Α4 Τμχ. 50

10 Μαρκαδόρους ζωγραφικής Συσκευασίες 60

11 Χαρτιά φωτοτυπικού Α4 (500 φύλλα) Κουτιά 20

12 Νερομπογιές Συσκευασίες 40

13 Ξυλομπογιές (χρωματιστές) Συσκευασίες 80

14 Πινέζες Συσκευασίες 30

15 Ζελατίνες Α4 (θήκες ενισχυμένες με 100 φύλλα ανά συσκευασία) Συσκευασίες 40

16 Πλαστελίνες σετ Συσκευασίες 50

17 Ψαλίδια σχολικά Τμχ. 50

18 Φάκελοι Α4 με λάστιχο Τμχ. 40

19 Χαρτιά φωτοτυπικού Α4 (διάφορα χρώματα) Συσκευασίες 20

20 Χαρτί Multipaper Φωτογρ. A4/250 φύλλα 160 gr Κουτιά 15

21 Τέμπερες Τμχ. 50

22 Σελοτέιπ Τμχ. 50

23 Σετ γεωμετρικών σχημάτων Συσκευασίες 40

24 Κλασέρ Α4 Τμχ. 50

25 Κολλητικές ταινίες διπλής όψης Τμχ. 40

26 Ανεξίτηλοι μαρκαδόροι (διαφόρων χρωμάτων) Τμχ. 10ΣΥΝΟΛΟ: Φ.Π.Α 17% :  ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ME  Φ.Π.Α 17% : 

ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΥΠΑΤΗΣ ΑΡΜΟΣΤΕΙΑΣ ΤΟΥ ΟΗΕ

ΒΑΣΙΛΛΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ

Κατεβάστε την προκήρυξη από εδώ

el