Add Your Heading Text Here

Search
Close this search box.

Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς με ΑΡ.ΠΡΩΤ: ΑΜ6679/16-08-2023 για την απευθείας ανάθεση εκτέλεσης απαιτούμενων εργασιών προσαρμογής κατόπιν της αντίστοιχης έγκρισης του Β’ τοπικού Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής της Π.Ε. Μαγνησίας και Σποράδων σχετικά με την τακτοποίηση αυθαιρέτου χώρου του Κ.Φ.Α.Α (Κέντρου Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων) στην Μακρινίτσα

tamey
tamey

Καταχωριστέο στο ΚΗΜΔΗΣ

Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς  με ΑΡ.ΠΡΩΤ: ΑΜ6679/16-08-2023

Για την απευθείας ανάθεση εκτέλεσης απαιτούμενων εργασιών προσαρμογής κατόπιν της αντίστοιχης έγκρισης του Β’ τοπικού Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής της Π.Ε. Μαγνησίας και Σποράδων σχετικά με την τακτοποίηση αυθαιρέτου χώρου του Κ.Φ.Α.Α (Κέντρου Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων) στην Μακρινίτσα προϋπολογιζόμενης δαπάνης 5.750,01 ευρώ χωρίς ΦΠΑ και 6.998,00 ευρώ με Φ.Π.Α.

CPV: 71300000-1 Υπηρεσίες μηχανικού, 45261100-5 Εργασίες κατασκευής πλαισίων στεγών, 45261200-6 Εργασίες επικάλυψης και βαφής στεγών, 45000000-7 Κατασκευαστικές εργασίες.

Η ΑΡΣΙΣ Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων (με έδρα την Αθήνα, οδός Μαυρομματαίων αρ. 43) και Υποκατάστημα στη Θεσσαλονίκη, (Λέοντος Σοφού 26) στα πλαίσια  της «Επιχορήγησης Ν.Π. ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων για την λειτουργία Κέντρου Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων (Κ.Φ.Α.Α.) στην Μακρινίτσα με κωδικό MIS 6001568 στο πλαίσιο του προγράμματος «Πρόγραμμα Ελλάδας – Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης».

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

Την Ζήση Αικατερίνη, Διπλωματούχο Αρχιτέκτονα Μηχανικό (Αναλήψεως 258Α, Βόλος, Τηλ: 2421 309627) να υποβάλει έγγραφη προσφορά για την εκτέλεση απαιτούμενων εργασιών προσαρμογής κατόπιν της αντίστοιχης έγκρισης του Β’ τοπικού Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής της Π.Ε. Μαγνησίας και Σποράδων σχετικά με την τακτοποίηση αυθαιρέτου χώρου του Κ.Φ.Α.Α (Κέντρου Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων) στην Μακρινίτσα προϋπολογιζόμενης δαπάνης 5.750,01 ευρώ χωρίς ΦΠΑ και 6.998,00 ευρώ με Φ.Π.Α.

Το φυσικό αντικείμενο περιγράφεται αναλυτικά στον παρακάτω πίνακα:

ΥπηρεσίαΠροϋπολογιζόμενο Κόστος άνευ ΦΠΑΠροϋπολογιζόμενο Κόστος συμπ/νου ΦΠΑ
Έκδοση απαιτούμενης άδειας εργασιών1.048,39 €1.300,00 €
Απομάκρυνση ηλιακού συλλέκτη και επανατοποθέτησή του σε νέα θέση πλήρως λειτουργική887,10 €1.100,00 €
Κατασκευή νέας στέγης από ξύλινο σκελετό με επικάλυψη από σχιστόπλακες σύμφωνα με τα εγκεκριμένα σχέδια3.064,52 €3.800,00 €
Κόστος ελεγκτή δόμησης200,00 €248,00 €
Κόστος εισφορών υπέρ Δήμου50,00 €50,00 €
Κόστος ενσήμων500,00 €500,00 €
Σύνολο Προϋπολογιζόμενου Κόστους5.750,01€6.998,00 €

Αναλυτικότερα για την εκτέλεση της συγκεκριμένης εργασίας θα πρέπει να απομακρυνθεί ο ηλιακός συλλέκτης που βρίσκεται στην οροφή αποθήκης του περιβάλλοντος χώρου του ΚΦΑΑ, να κατασκευαστεί στέγη και στη συνέχεια να τοποθετηθεί εκ νέου ο ηλιακός συλλέκτης σε νέα θέση στο περιβάλλοντα χώρο κατάλληλη ως προς το ηλιακό φως για τη σωστή του λειτουργία.

Η παροχή υπηρεσίας θα γίνει με τους Ειδικούς όρους, που ακολουθούν.

 1. Ο οικονομικός φορέας πρέπει να καταθέσει την προσφορά του για το σύνολο της ζητούμενης προμήθειας.
 2. Ο οικονομικός φορέας δεν μπορεί να καταθέσει προσφορά με κόστος υψηλότερο από το προϋπολογιζόμενο.
 3. Σύμφωνα με το άρθρο 120, παρ. 3 του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει δεν θα ληφθούν υπόψη προσφορές οικονομικών φορέων που δεν προσκλήθηκαν να υποβάλλουν προσφορά́.
 4. Η παροχή των υπηρεσιών αφορά το Κ.Φ.Α.Α στη Μακρινίτσα  Βόλου, ΤΚ 37011, Τηλέφωνο: 2428099939.
 5. Προσφορά που υποβάλλεται για μέρος της υπηρεσίας απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
 6. Η προσφορά ισχύει και δεσμεύει τον ανάδοχο έως τις 31/12/2023.
 7. Η ανάθεση τίθεται σε ισχύ από την ημέρα κατακύρωσης της μέχρι και την 31/12/2023.
 8. Η υποβολή της οικονομικής προσφοράς θα γίνει μετά από επιτόπια επίσκεψη στη δομή φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων.
 9. Η υπηρεσία θα παρασχεθεί σύμφωνα με τους όρους της έγκρισης του Β’ τοπικού Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής της Π.Ε. Μαγνησίας και Σποράδων, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.
 10. Στην προσφορά περιλαμβάνονται οι δαπάνες μισθών και ημερομισθίων εργατοτεχνιτών, ασφαλιστικές εισφορές, αποσβέσεις μηχανημάτων, πάσης φύσεως δαπάνη μη ρητώς κατονομαζόμενη και η απογραφή μέχρι και την αποπεράτωση του οικονομοτεχνικού έργου στο ΕΦΚΑ.
 11. Ο οικονομικός φορέας είναι ο μόνος υπεύθυνος για την επιλογή των εργατών και των συνεργείων που θα χρησιμοποιήσει κατά την εκτέλεση της υπηρεσίας και επίσης είναι υπεύθυνος για την γραφειοκρατική τακτοποίηση και την καταβολή των σχετικών εργοδοτικών, εργατικών, ασφαλιστικών εισφορών του προσωπικού, των προστιθέμενων του και των συνεργαζόμενων με αυτόν συνεργείων προς τον ΕΦΚΑ και προς κάθε ασφαλιστικό οργανισμό, ενώ θα αναλάβει τη διευθέτηση όλων των ζητημάτων που θα ανακύψουν από και εξαιτίας της σχετικής τους απασχόλησης στο έργο (έναρξη και κλείσιμο απογραφής του έργου στον ΕΦΚΑ, εξόφληση των ενσήμων που θα προκύψουν κτλ).
 12. Οι ζητούμενες υπηρεσίες καθορίστηκαν με βάση τις τρέχουσες εκτιμώμενες ανάγκες του Κ.Φ.Α.Α και μπορούν να μεταβληθούν ανάλογα με τις πραγματικές τους ανάγκες, όπως αυτές θα διαμορφωθούν κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της ανάθεσης και μέχρι εξάντλησης του προϋπολογισμού της παρούσας ανάθεσης. Στην περίπτωση αυτή ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ δεν έχει δικαίωμα να απαιτήσει την εκτέλεσης της προμήθειας μέχρι την κάλυψη του συνολικού προϋπολογισμού της.
 13. Η ΑΡΣΙΣ διατηρεί το δικαίωμα να αυξομειώσει την παρεχόμενη υπηρεσία στα πλαίσια του προϋπολογισμού ή να διακόψει οποτεδήποτε και μονομερώς την υπηρεσία, ανάλογα με τις ανάγκες της. Στην περίπτωση αυτή Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ δεν έχει δικαίωμα να απαιτήσει την εκτέλεση της υπηρεσίας μέχρι την κάλυψη του συνολικού προϋπολογισμού της.
 14. Η παραλαβή της υπηρεσίας θα πραγματοποιηθεί από τον αρμόδιο υπάλληλο της ΑΡΣΙΣ που θα προσυπογράφει το σχετικό δελτίο παραλαβής και θα ελέγξει εάν η υπηρεσία υλοποιήθηκε  σύμφωνα με τους όρους της πρόσκλησης.
 15. Ο προμηθευτής λαμβάνει γνώση των Ειδικών Όρων της υπηρεσίας και δεσμεύεται ότι θα συµµορφώνεται πλήρως με αυτούς, όπως αυτοί περιγράφονται λεπτομερώς στην παρούσα πρόσκληση. Μη τήρηση αυτών των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών συνεπάγεται την απόρριψη της παραλαβής.
 16. Η ανάθεση μπορεί να τροποποιηθεί κατόπιν αιτήματος της ΑΡΣΙΣ και με τη σύμφωνη γνώμη του αναδόχου, κατά τα προβλεπόμενα στο ν. 4412/2016 περί προμηθειών του Δημοσίου.
 17. Η εκχώρηση των υποχρεώσεων και των δικαιωμάτων του σε τρίτους ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ.
 18. Οι παραπάνω όροι θεωρούνται δεσμευτικοί, με ποινή απόρριψης της προσφοράς σε περίπτωση μη συμμόρφωσης σε κάποιον από αυτούς.
 19. Η ανάθεση και η εκτέλεση της σύμβασης διέπεται από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ΄ εξουσιοδότηση αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως του ν. 4412/2016 (Α’ 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».
 20. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

  Ø  Ο ανάδοχος οφείλει να τηρεί όλα τα μέτρα ασφαλείας και τους κανόνες υγιεινής των κατασκευών, που προβλέπονται από την ισχύουσα Εθνική νομοθεσία και τους εκάστοτε ισχύοντες Κανονισμούς (ΕΛΟΤ, Πυροσβεστικός Κανονισμός, Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. κλπ.).

  Ø  Όλα τα αναγκαία υλικά καθώς και τα ατομικά μέσα προστασίας,  που θα χρησιμοποιούνται για την παροχή των ζητούμενων υπηρεσιών, θα διατίθενται από τον ανάδοχο.

  Ø  Όλα τα υλικά που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν για την υλοποίηση των εργασιών, καθώς και τα ηλεκτρομηχανολογικά συστήματα για τα οποία υφίσταται σχετική υποχρέωση από την κείμενη νομοθεσία, πρέπει να συνοδεύονται από τα ανάλογα πιστοποιητικά και να φέρουν σήμανση CE . Επιπλέον, πρέπει να τηρούν τις απαιτούμενες, ανάλογα με τη φύση του υλικού, προδιαγραφές της Εθνικής νομοθεσίας περί αντοχής σε ενδεχόμενη πυρκαγιά.

  Ø  Ο ανάδοχος φέρει ευθύνη για την ποιότητα και την καλή λειτουργία των αναληφθέντων εργασιών. Τυχόν αστοχίες, σφάλματα, ή βλάβες στους υπό διαμόρφωση χώρους κατά τη φάση των εργασιών, που οφείλονται σε κακοτεχνίες ή εσφαλμένη τοποθέτηση, θα επιδιορθωθούν άμεσα, δίχως την καταβολή επιπλέον χρηματικού τιμήματος. Επιπρόσθετα, το κόστος που θα προκύψει για την αποκατάσταση ενδεχόμενων φθορών ή ζημιών στο κτίριο και τις εγκαταστάσεις αυτού (ύδρευσης, αποχέτευσης, θέρμανσης, ηλεκτρικού κλπ.), που αποδεδειγμένα οφείλονται σε εσφαλμένη κατασκευή ή κακοτεχνίες κατά την υλοποίηση των οικοδομικών εργασιών, επιβαρύνει αποκλειστικά και μόνο τον ανάδοχο.

  Ø  Ο ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος, ποινικώς και αστικώς, για οιοδήποτε ατύχημα ήθελε προκληθεί εκ παραβάσεως των ισχυουσών διατάξεων και της κείμενης νομοθεσίας και είναι μοναδικός υπεύθυνος και υπόχρεος για την αποζημίωση οποιουδήποτε, για κάθε φύσεως και είδους ζημιές, που τυχόν υποστεί από πράξεις ή παραλείψεις του ιδίου ή των προσώπων που θα χρησιμοποιήσει για την εκτέλεση των εργασιών.

  Ø  Στις περιπτώσεις αυτές, αν υποχρεωθεί η Αναθέτουσα να καταβάλει οποιαδήποτε αποζημίωση, ο ανάδοχος υποχρεούται να καταβάλει σ’ αυτήν το αντίστοιχο ποσό, συμπεριλαμβανομένων τυχόν τόκων και εξόδων. Η Αναθέτουσα δε φέρει καμία αστική ή άλλη ευθύνη έναντι του προσωπικού που θα απασχοληθεί για την εκτέλεση των εργασιών.

  Ø  Ο ανάδοχος εγγυάται τη σταθερότητα και τη σωστή λειτουργία των επισκευών. Συνεπώς, οφείλει να επισκευάζει ενδεχόμενες βλάβες ή να αντικαθιστά φθαρμένα υλικά, δίχως την καταβολή επιπλέον χρηματικού τιμήματος και υπό την προϋπόθεση ότι οι βλάβες ή οι φθορές οφείλονται σε κακοτεχνίες ή λάθη που συνέβησαν κατά την υλοποίηση των εργασιών. Σε περίπτωση που οι βλάβες οφείλονται σε εξωγενείς παράγοντες όπως είναι, ο σεισμός, η πυρκαγιά, η ηλικία του κτιρίου,  δε φέρει καμία ευθύνη. Σε περίπτωση άρνησης ή δυστροπίας, η Αναθέτουσα διατηρεί το δικαίωμα προσφυγής σε αρμόδιο τεχνικό φορέα ή σε αρμόδιο δικαστήριο, για τον ορισμό πραγματογνωμόνων και την επίλυση του ζητήματος.

  Ø  Κατά τη διάρκεια των εργασιών, ο Ανάδοχος οφείλει να χρησιμοποιεί δικά του μέσα και εργαλεία. Θα του παρέχεται ωστόσο, πρόσβαση σε δίκτυα κοινής ωφέλειας (νερό, ηλεκτρικό).

  Ø  Όλα τα εργαλεία που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν κατά τη φάση της κατασκευής, ιδιαίτερα όσα θα συνδέονται με το ηλεκτρικό δίκτυο, θα πρέπει να ελέγχονται πριν από κάθε χρήση για τυχόν φθορές των στοιχείων τους ή/και του φορέα ηλεκτρικού ρεύματος (καλώδια).

  Ø  Απαγορεύεται αυστηρά η καθ’ οιονδήποτε τρόπο επέμβαση ή διάτρηση ή διάνοιξη οπών ή καθαίρεση φερόντων δομικών στοιχείων οπλισμένου σκυροδέματος (υποστυλώματα, δοκοί, τοιχώματα, πλάκες) του κτιρίου. Εφόσον κάτι τέτοιο καταστεί αναγκαίο και αναπόφευκτο, ο ανάδοχος οφείλει να ενημερώσει την Αναθέτουσα και κατόπιν συνεννόησης να αναζητήσουν τη συνδρομή μηχανικού κατάλληλης ειδικότητας και να ακολουθήσουν τις οδηγίες που εκείνος θα παράσχει.

  Ο ανάδοχος των εργασιών είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την απομάκρυνση των προϊόντων καθαίρεσης, των παραπροϊόντων των οικοδομικών εργασιών και γενικά όλων των υπολειμμάτων των υλικών και των περιεκτών/συσκευασιών τους. Η απομάκρυνσή τους θα πραγματοποιείται σύμφωνα με την ισχύουσα εθνική νομοθεσία. Ο χώρος εργασίας θα καθαρίζεται και θα ελέγχεται καθημερινά μετά την παύση των εργασιών. Όλα τα απόβλητα θα αποθηκεύονται σε ειδικούς κάδους αποκομιδής οικοδομικών απορριμμάτων, οι οποίοι θα τοποθετηθούν στον περιβάλλοντα ακάλυπτο χώρο του κτιρίου και θα εκκενώνονται σε τακτά χρονικά διαστήματα

Δικαιολογητικά Συμμετοχής:

Επιπρόσθετα, προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, θα πρέπει να προσκομίσετε μαζί με την οικονομική σας προσφορά και τα παρακάτω δικαιολογητικά σύμφωνα με το άρθρο 80 παρ. 2 και 3 του Ν.4412/2016:

1) Βεβαίωση φορολογικής ενημερότητας, για συμμετοχή

2) Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας για ασφαλιστικές εισφορές του προσωπικού, για συμμετοχή

3) Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας μη μισθωτών ΕΦΚΑ, για συμμετοχή (αφορά ατομικές επιχειρήσεις)

4) Υπεύθυνη δήλωση εκ μέρους του οικονομικού φορέα, σε περίπτωση φυσικού προσώπου, ή σε περίπτωση νομικού προσώπου την υποβολή αυτής εκ μέρους του νομίμου εκπροσώπου, στην οποία θα δηλώνεται ότι ΔΕΝ υπάρχει εις βάρος του αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους λόγους: συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, ενεργητική δωροδοκία κατά το ελληνικό δίκαιο και το δίκαιο του οικονομικού φορέα, απάτη εις βάρος των  οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης, τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότησης της τρομοκρατίας , παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων. Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά:

α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές,

β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον διευθύνοντα σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, γγ) στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

5) Αντίγραφο καταστατικού της εταιρίας & έγγραφο ταυτοποίησης μελών Διοικητικού Συμβουλίου (π.χ. ΓΕΜΗ)

6) Σε περίπτωση ατομικής επιχείρησης, εκτύπωση προσωποποιημένης πληροφόρησης της επιχείρησης από το Taxis, όπου φαίνεται ότι η επιχείρηση είναι ενεργή.

Διαδικασία πληρωμής:

 1. Η ΑΡΣΙΣ θα καταβάλλει την αξία των ειδών, που θα προμηθευτεί στα πλαίσια της παρούσας πρόσκλησης εντός ενενήντα ημερών (90) ημερών ύστερα από την ολοκλήρωση της παροχής υπηρεσιών  και την έκδοση από τον προμηθευτή των παρακάτω δικαιολογητικών πληρωμής:
 2. Τιμολόγιο-Δελτίο Αποστολής, στο οποίο να αναγράφονται το είδος, η ποσότητα, η τιμή μονάδας, η συνολική αξία των ειδών και οι νόμιμες επιβαρύνσεις,
 3. Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας, για είσπραξη, σε ισχύ (για ασφαλιστικές εισφορές του προσωπικού), όπου απαιτείται από τις κείμενες διατάξεις.
 4. Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας μη μισθωτών ΕΦΚΑ, για είσπραξη, σε ισχύ (ανάλογα με τη νομική μορφή του αναδόχου), όπου απαιτείται  από τις κείμενες διατάξεις
 5. Φορολογική ενημερότητα, για είσπραξη, σε ισχύ, (σε περίπτωση που το σύνολο των τιμολογίων είναι άνω των 1.500,00€ μικτά), όπου απαιτείται από τις κείμενες διατάξεις ή Βεβαίωση φορολογικής οφειλής (σε περίπτωση μη απόδοσης των ληξιπρόθεσμων φορολογικών οφειλών), όπου απαιτείται από τις κείμενες διατάξεις.
 6. Τον προμηθευτή βαρύνουν και συμπεριλαμβάνονται στην τιμή της προσφοράς του οι νόμιμες κρατήσεις όπως αυτές ισχύουν κατά την ημέρα της ανάθεσης
 7. Για την καλή εκτέλεση της σύμβασης καθώς και σε περίπτωση παράβασης των υποχρεώσεων του αναδόχου ισχύουν τα οριζόμενα στο ν. 4412/2016 Περί προμηθειών του Δημοσίου.

Οι προσφορές μπορούν να κατατεθούν στην ΑΡΣΙΣ με κάθε πρόσφορο μέσο επικοινωνίας (ταχυδρομικά έγγραφα, ηλεκτρονικά, με φαξ ή αντίστοιχο τρόπο).

•             Ταχυδρομική Διεύθυνση: Εγνατίας 30, 54625, Θεσσαλονίκη

•             Fax: 2310526150

•             Ηλεκτρονική Διεύθυνση: metoikos.procurement@gmail.com

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν Πληροφορίες από το site της Άρσις www.arsis.gr ή στα τηλέφωνα: 2316007622 και 2316009753.

Ημερομηνία λήψης της προσφοράς από την ΑΡΣΙΣ το αργότερο έως την 24/08/2023 ώρα 16.00

Όλα τα απαραίτητα έγγραφα που συνοδεύουν την πρόσκληση (υπόδειγμα προσφοράς, υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης) είναι αναρτημένα στη σελίδα της ΑΡΣΙΣ www.arsis.gr

Σε περίπτωση παράτασης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πληροφορηθούν το χρόνο της παράτασης από το site της ΑΡΣΙΣ www.arsis.gr

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΣΙΣ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Για την πρόσκληση πατήστε εδώ

Για το υπόδειγμα Οικονομικής προσφοράς πατήστε εδώ

Για το υπόδειγμα της Υπεύθυνης δήλωσης πατήστε εδώ

Για το υπόμνημα έγκρισης πατήστε εδώ

el