Add Your Heading Text Here

Search
Close this search box.

Αναφορά της ΑΡΣΙΣ σχετικά με τις διαδικασίες εντός του ΚΥΤ Φυλακίου

1 3

Η παρούσα έκθεση έχει σκοπό να αποσαφηνίσει τις διαδικασίες που λαμβάνουν χώρα εντός του Κέντρου Υποδοχής και Ταυτοποίησης [Κ.Υ.Τ.] Φυλακίου στη Νέα Ορεστιάδα του Έβρου. Το συγκεκριμένο Κέντρο αποτελεί όχι μόνο ένα ιδιαίτερο “πεδίο”, αλλά και το πρώτο Κ.Υ.Τ. πανελλαδικώς, στο οποίο επιβλήθηκε περιορισμός της ελευθερίας στους υπηκόους τρίτων χωρών που εισέρχονται σε αυτό, εωσότου περατωθούν οι απαραίτητες διοικητικές ενέργειες. Μάλιστα, η δημοσίευση αυτής της έκθεσης στην παρούσα χρονική συγκυρία κρίνεται απαραίτητη, εξαιτίας της τροποποίησης της διαδικασίας καταγραφής των αιτημάτων για χορήγηση διεθνούς προστασίας[1]. Συγκεκριμένα, έχουν ιδρυθεί δύο νέα τύπου Κ.Υ.Τ., αυτό της Μαλακάσας[2] και των Διαβατών[3], τα οποία σε συνεργασία με την Υπηρεσία Ασύλου είναι αρμόδια για την λήψη των αιτημάτων ασύλου στην ηπειρωτική Ελλάδα και συνυπάρχουν με το Κ.Υ.Τ. Φυλακίου, εντός του οποίου εδράζεται και το Αυτοτελές Κλιμάκιο Ασύλου Φυλακίου, υπεύθυνο για την καταγραφή των αιτημάτων για διεθνή προστασία από τους υπηκόους τρίτων χωρών που μετάγονται στο Κ.Υ.Τ. .

Αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα υπάρχουν 7 Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίησης (Κ.Υ.Τ.): στη Μυτιλήνη, στη Χίο, στο Φυλάκιο, καθώς και εντός των Κλειστών Ελεγχόμενων Δομών Νήσων (Κ.Ε.Δ.Ν.)[4] στη Κω, τη Λέρο, τη Σάμο και εντός της Δομής της Δυτικής Λέσβου. Επιπλέον, τα Κέντρα Φιλοξενίας στα Διαβατά και τη Μαλακάσα από τον Σεπτέμβριο λειτουργούν σαν Κ.Υ.Τ.

Ο ρόλος των Κ.Υ.Τ. είναι να εξυπηρετούν πολίτες τρίτων χωρών ή ανιθαγενείς οι οποίοι έχουν εισέλθει στην ελληνική επικράτεια χωρίς τις νόμιμες διατυπώσεις, αφού συλληφθούν από τις ελληνικές αρχές. Σύμφωνα με τα όσα ο νόμος ορίζει [αρ. 40 περ. α Ν. 4939/2022] μετά τη σύλληψη, οι υπήκοοι τρίτων χωρών μεταφέρονται και τελούν υπό καθεστώς περιορισμού της ελευθερίας τους εντός των Κ.Υ.Τ. έως 25 ημέρες, προκειμένου να υπαχθούν στις διαδικασίες υποδοχής και ταυτοποίησης και στο πλαίσιο αυτών να υποβάλουν αίτημα διεθνούς προστασίας, εάν το επιθυμούν.

Οι διαδικασίες υποδοχής και ταυτοποίησης είναι οι εξής:

(α) «Ενημέρωση»,

(β) «Υπαγωγή»,

(γ) «Καταγραφή και Ιατρικός Έλεγχος»,

(δ) «Παραπομπή σε διαδικασία υπαγωγής σε καθεστώς διεθνούς προστασίας»,

(ε) «Περαιτέρω παραπομπή και μετακίνηση» του νεοεισερχόμενου πληθυσμού υπηκόων τρίτων χωρών.

Για τη διενέργεια όλων των ως άνω τα Κ.Υ.Τ. περιλαμβάνουν 5 Κλιμάκια: Διοικητικής μέριμνας, Ταυτοποίησης και Εξακρίβωσης Ιθαγένειας, Ιατρικού ελέγχου και Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης, Ενημέρωσης και Εξωτερικής Φύλαξης και Ασφάλειας. 

Μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία Υποδοχής και Ταυτοποίησης, οι εισερχόμενοι πολίτες τρίτων χωρών παραπέμπονται στο αρμόδιο Περιφερειακό Γραφείο Ασύλου ή Αυτοτελές Κλιμάκιο Ασύλου, εφόσον έχουν εκδηλώσει βούληση υποβολής αιτήματος διεθνούς προστασίας. Οι υπήκοοι τρίτων χωρών που δεν επιθυμούν να καταθέσουν αίτηση για χορήγηση διεθνούς προστασίας συνηθέστερα παραπέμπονται στις αρμόδιες υπηρεσίες για επανεισδοχή, επιστροφή ή απέλαση. Βεβαίως, αυτό δεν ισχύει ανεξαιρέτως σε όλες στις περιπτώσεις. Χαρακτηριστικό παράδειγμα απ  οτελούν οι ασυνόδευτοι ανήλικοι. 

Το Κ.Υ.Τ. Φυλακίου βρίσκεται πλησίον του χωριού Φυλακίου της Νέας Ορεστιάδας στο Νομό Έβρου. Αποτελεί το πρώτο Κ.Υ.Τ., με χρονολογία ίδρυσης το έτος 2013 και συγκεκριμένα το μήνα Μάρτιο. Μέσα στο Κ.Υ.Τ. διενεργούνται οι διαδικασίες Υποδοχής και Ταυτοποίησης, όπως αυτές αναφέρονται ανωτέρω.

Αναλυτικότερα, οι νεοαφιχθέντες υπήκοοι Τρίτων Χωρών, αφού εντοπιστούν και συλληφθούν σε περιοχές της Βόρειας Ελλάδας, ήτοι στο Νομό Έβρου, Ξάνθης Δράμας, Καβάλας και Ροδόπης, συνηθέστερα από κάποιο Τμήμα Συνοριακής Φύλαξης [Τ.Σ.Φ.] των περιοχών αυτών, μεταφέρονται στο αυτό Τ.Σ.Φ., από εκεί στο ΠΡΟ.ΚΕ.ΚΑ. Φυλακίου και, τελικώς, μετάγονται στο Κ.Υ.Τ. Φυλακίου. Την πρώτη ημέρα της εισόδου τους στο Κ.Υ.Τ. αναμένουν στον χώρο της Πρώτης Υποδοχής, ο οποίος βρίσκεται στο κέντρο των εγκαταστάσεων. Λάβουν ενημέρωση σχετικά με τις διοικητικές διαδικασίες που πρόκειται να λάβουν χώρα εντός του κέντρου, τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους εν γένει και για τις διαδικασίες τις σχετικές με το δικαίωμα ασύλου. Η ενημέρωση λαμβάνει χώρα από το Κλιμάκιο Ενημέρωσης του Κέντρου Υποδοχής και Ταυτοποίησης με τη συνδρομή επαγγελματία της Ύπατης Αρμοστείας για τους Πρόσφυγες και κατάλληλων διερμηνέων.

Κατόπιν, ακολουθεί το στάδιο της «Υπαγωγής». Αμέσως μετά από αυτό  διεξάγεται ιατρικός έλεγχος του αιτούντα από τον Ιατρό του Κλιμακίου του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ) που δραστηριοποιείται εντός του Κ.Υ.Τ. . Πιο συγκεκριμένα, σε ό, τι αφορά την «Υπαγωγή», την ίδια ημέρα συνήθως και, αφού ολοκληρωθεί η ως άνω αναφερόμενη ενημέρωση, οι νεοαφιχθέντες υπήκοοι τρίτων χωρών υποβάλλονται στην καταγραφή των στοιχείων τους με σκοπό την ταυτοποίησή τους και την εξακρίβωση της ιθαγένειάς τους από το ομώνυμο Κλιμάκιο. Οι ερωτήσεις που τίθενται από τον/την υπάλληλο[5] στη διάρκεια της διαδικασίας αυτής αφορούν τα βασικά στοιχεία του αιτούντος, όπως για παράδειγμα το ονοματεπώνυμο, μητρώνυμο, πατρώνυμο, την ημερομηνία γέννησης, τον τόπο γέννησης, εάν υπάρχει βούληση για κατάθεση αιτήματος ασύλου, καθώς ζητούνται και πληροφορίες, ώστε να διαπιστωθεί η ιθαγένεια του. Εάν ο υπήκοος τρίτης χώρας δηλώσει πως επιθυμεί να αιτηθεί διεθνή προστασία, τότε προχωρά αμέσως στην υποβολή του αιτήματος ενώπιον του Κλιμακίου Ταυτοποίησης και Εξακρίβωσης Ιθαγένειας του Κ.Υ.Τ. Φυλακίου. Μεταξύ άλλων ο αιτών πρέπει να αναφέρει εν συντομία τους λόγους για τους οποίους εγκατέλειψε τη χώρα καταγωγής του. Περαιτέρω και,  εφόσον πρόκειται για υπήκοο Συρίας, Αφγανιστάν, Πακιστάν, Μπαγκλαντές ή Σομαλίας που έχει διασχίσει την Τουρκία για να μεταβεί στην Ελλάδα, θα πρέπει να αναφέρει τον λόγο που εγκατέλειψε την ασφαλή Τρίτη Χώρα της Τουρκίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 91 Ν. 4939/2022 και την Κοινή Υπουργική Απόφαση 42799/2021 – ΦΕΚ 2425/Β/7-6-2021. Μάλιστα, οι σχετικοί λόγοι τους οποίους θα αναφέρει ο αιτών, θα επηρεάσουν την πορεία των διαδικασιών που θα ακολουθηθούν στην περίπτωσή του. Σχετικά με αυτό αξίζει να σημειωθούν τα κάτωθι: οι υπήκοοι τρίτων χωρών οι οποίοι δεν αιτούνται άσυλο, όπως αναφέρθηκε ανωτέρω, αλλά και κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 11 Ν. 3907/2011, προωθούνται σε περαιτέρω κράτηση με σκοπό την απέλαση ή την επιστροφή τους. Εξαιρούνται βεβαίως στην πράξη οι ευάλωτες περιπτώσεις: οι γυναίκες απελευθερώνονται ανεξάρτητα από τη βούληση τους για άσυλο, οι ασυνόδευτοι / ασυνόδευτες ανήλικοι / -κες, οι οικογένειες με ανήλικα τέκνα, οι μονογονεϊκές οικογένειες με ανήλικα τέκνα ή οι ενήλικες, στους οποίους έχει χορηγηθεί με εισαγγελική διάταξη η προσωρινή φροντίδα κάποιου ανηλίκου / κάποιας ανήλικης, καθώς και το ίδιο το παιδί φυσικά. Τέλος, σε ορισμένες περιπτώσεις απελευθερώνονται και οι άνδρες, υπήκοοι ασφαλών χωρών [π.χ. Συρία].

Εάν βεβαίως ο/η υπήκοος τρίτης χώρας αιτηθεί άσυλο, οι διαδικασίες πρώτης υποδοχής ακολουθούν διαφορετική κατεύθυνση. Μέχρι πρότινος, την καταγραφή του αιτήματος ασύλου ακολουθούσε η συμπληρωματική διοικητική ενέργεια ενώπιον του Αυτοτελούς Κλιμακίου Ασύλου (Α.Κ.Α.) Φυλακίου, όπου κατά βάση επιβεβαιώνονταν τα στοιχεία του αιτούντος, χορηγούταν αριθμός υπόθεσης ασύλου και προσδιοριζόταν η ημερομηνία συνέντευξης είτε για την τρίτη ασφαλή χώρα είτε για την χώρα καταγωγής, αναλόγως την περίπτωση. Ακολούθως, εάν επρόκειτο για υπηκόους Συρίας, Αφγανιστάν, Πακιστάν, Μπαγκλαντές ή της Σομαλίας και άρα οι υποθέσεις τους επηρεάζονταν από τα προβλεπόμενα στην Κοινή Υπουργική Απόφαση 42799/2021 – ΦΕΚ 2425/Β/7-6-2021, τότε παρέμεναν στο Κ.Υ.Τ. εωσότου ολοκληρωθεί η συνέντευξη επί του παραδεκτού του αιτήματος ασύλου ενώπιον του Α.Κ.Α. Φυλακίου και εκδοθεί η σχετική απόφαση. Εάν δεν υπάγονταν στην ως άνω περίπτωση, ακολουθούνταν αμέσως μετά την καταγραφή τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του αρ. 50 Ν. 4939/2022 περί της κράτησης των αιτούντων άσυλο. Σύμφωνα δε με αυτές ο αιτών άσυλο δεν είναι δυνατό να κρατηθεί απλά και μόνο διότι υπέβαλε το αίτημα ασύλου ή εισήλθε στην χώρα χωρίς τις νόμιμες διατυπώσεις. Συνεπώς, κρατείται μόνο εξαιρετικά στις κάτωθι περιπτώσεις: α) για τη διαπίστωση των στοιχείων της ταυτότητας ή της καταγωγής του ή της υπηκοότητάς του, ή β) προκειμένου να προσδιοριστούν τα στοιχεία εκείνα, στα οποία βασίζεται η αίτηση διεθνούς προστασίας, η απόκτηση των οποίων θα ήταν σε άλλη περίπτωση αδύνατη, ιδίως όταν υπάρχει κίνδυνος διαφυγής του αιτούντος, όπως ο κίνδυνος αυτός ορίζεται στην περ. ζ’ του άρθρου 18 του ν. 3907/2011, ή γ) εφόσον συνιστά κίνδυνο για την εθνική ασφάλεια ή τη δημόσια τάξη, κατά την αιτιολογημένη κρίση της αρμόδιας αρχής της παρ. 4, ή δ) όταν υπάρχει σημαντικός κίνδυνος διαφυγής, κατά τη έννοια της περ. ιδ του άρθρου 2 του Κανονισμού (ΕΕ) 604/2013, σύμφωνα με τα κριτήρια της περ. στ’ του άρθρου 18 του ν. 3907/2011, τα οποία εφαρμόζονται αναλόγως και προκειμένου να διασφαλιστεί η υλοποίηση της διαδικασίας μεταφοράς, σύμφωνα με τον ως άνω Κανονισμό, ή ε) για να αποφασιστεί, στο πλαίσιο διαδικασίας, το δικαίωμα του αιτούντος για είσοδο στο έδαφος. Η πρακτική βέβαια που ακολουθείται ήδη από τον φετινό Οκτώβριο, είναι η ολοκληρωτική καταγραφή των αιτημάτων για διεθνή προστασία από το κλιμάκιο Ταυτοποίησης και Εξακρίβωσης Ιθαγένειας του Κ.Υ.Τ. Φυλακίου με την ταυτόχρονη παράδοσή του αριθμού της υπόθεσης ασύλου και την ενημέρωση για την ημερομηνία διενέργειας συνέντευξης του/της αιτούντα/αιτούσας, κατόπιν επικοινωνίας με το Α.Κ.Α. Φυλακίου. Επιπλέον, ήδη από την προηγούμενη εβδομάδα κάθε πρόσωπο ανεξαιρέτως, που αιτείται Διεθνούς Προστασίας απελευθερώνεται σχεδόν αμέσως από τη διοικητική κράτηση.

Ως προς τους ασυνόδευτους και χωρισμένους ανηλίκους[6] συγκεκριμένα, οι διαδικασίες διαφέρουν σε σημεία εξαιτίας της ιδιαιτερότητας της περίπτωσής τους, της ευαλωτότητάς τους και των αυξημένων εχεγγύων που παρέχει για αυτό τον λόγο ο νόμος. Μόλις λοιπόν οι ανήλικοι εισέλθουν στο Κ.Υ.Τ. ενημερώνεται ο Εισαγγελέας Πρωτοδικών Ορεστιάδας, καθώς αποτελεί τον εκ του νόμου επίτροπο των ασυνόδευτων και χωρισμένων ανηλίκων. Κατόπιν υποβάλλοναι στις διαδικασίες της Υποδοχής και της Ταυτοποίησης και πιο συγκεκριμένα, στη διαδικασία της ενημέρωσης, της υπαγωγής και του ιατρικού ελέγχου. Ειδικά η υπαγωγή και ο ιατρικός έλεγχος λαμβάνουν χώρα παρουσία επαγγελματία επιτρόπου. Μάλιστα, σε περίπτωση που το ανήλικο παιδί επιθυμεί να υποβάλει αίτηση διεθνούς προστασίας αυτό συνήθως δεν συμβαίνει αμέσως μετά την καταγραφή και την ταυτοποίησή του, αλλά αφού παραπεμφθεί η υπόθεσή του σε έναν από τους δύο φορείς παιδικής προστασίας που δραστηριοποιούνται εντός του Κ.Υ.Τ. και λάβει εξατομικευμένη πια ενημέρωση και συμβουλευτική από Δικηγόρο. Με άλλα λόγια ο ανήλικος αιτείται διεθνή προστασία εντός πενθημέρου από την ημερομηνία εισόδου του στο Κ.Υ.Τ. και παρουσία επαγγελματία επιτρόπου, όταν υπάρχει το πρόσωπο αυτό και του Δικηγόρου που χειρίζεται την υπόθεσή του. Εάν συντρέχει και αίτημα οικογενειακής επανένωσης αυτό υποβάλλεται από κοινού με την αίτηση για άσυλο.  Ακολουθεί η συμπληρωματική διοικητική ενέργεια και η συνέντευξη ενώπιον του Α.Κ.Α. Φυλακίου. Σε ορισμένες περιπτώσεις δε οι ως άνω διαδικασίες «παγώνουν» διότι κάποιος από τους επαγγελματίες εντός του Κ.Υ.Τ. δηλώνει αμφιβολία για την  ανηλικότητα του παιδιού. Το πρόσωπο αυτό -συνήθως στο εν λόγω πεδίο – είναι ο υπάλληλος του Κλιμακίου Ταυτοποίησης και Εξακρίβωσης Ιθαγένειας ή ο ιατρός του Κλιμακίου του ΕΟΔΥ. Παράλληλα, η Ειδική Γραμματεία Ασυνόδευτων Ανηλίκων ενημερώνεται από την πρώτη στιγμή εισόδου του παιδιού στο Κ.Υ.Τ. από κοινού με τον αρμόδιο εισαγγελέα για την παρουσία του με σκοπό την σε σύντομο χρόνο εύρεση κατάλληλης δομής φιλοξενίας για το ίδιο. Υπενθυμίζεται ότι η προστατευτική φύλαξη ασυνόδευτων ανηλίκων του άρθρου 118 του Π.Δ. 141/1991 έχει καταργηθεί με το άρθρο 43 Ν. 4760/2020. Παρ’ όλα αυτά είναι συχνό το φαινόμενο οι ασυνόδευτοι ανήλικοι να παραμένουν σε καθεστώς διοικητικής κράτησης και μετά τις 25 ημέρες, εωσότου ανευρεθεί δομή φιλοξενίας και τελικώς μεταφερθεί σε αυτή. Μόλις πάντως βρεθεί, ο ανήλικος υποβάλλεται σε ιατρικές εξετάσεις (Mantoux, δερματολογικές) και εκδίδεται από τον Εισαγγελέα η διάταξη για την αναχώρηση του από το Κ.Υ.Τ. και την μεταφορά του στη δομή φιλοξενίας ανηλίκων. Κατόπιν η γραμματεία του Κ.Υ.Τ. επικοινωνεί με το πρόγραμμα συνοδείας της ΜΕΤΑδρασης και επαγγελματίες καταφθάνουν στο Φυλάκιο με σκοπό τη συνοδεία του παιδιού από το Κ.Υ.Τ. έως τη δομή στην οποία θα εγκατασταθεί. 


[1]https://migration.gov.gr/xekina-i-leitoyrgia-tis-platformas-ilektronikis-aitisis-gia-rantevoy-katagrafis-aitoynton-asylo/ .

[2] https://migration.gov.gr/ris/perifereiakes-monades/domes/kyt-malakasa/

[3] https://migration.gov.gr/ris/perifereiakes-monades/domes/k-y-t-diavaton/

[4]Σύμφωνα με την επίσημη ιστοσελίδα του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου https://migration.gov.gr/ris/perifereiakes-monades/kyt-domes/ : «Οι Κλειστές Ελεγχόμενες Δομές Νήσων (Κ.Ε.Δ.Ν) δημιουργήθηκαν για την καλύτερη προστασία και ασφάλεια των πολιτών τρίτων χωρών που εισέρχονται στην Ελλάδα χωρίς τις νόμιμες διατυπώσεις. Αποτελούν περιφερειακές υπηρεσίες της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης. Εντός των ΚΕΔΝ δύναται να λειτουργεί Κέντρο Υποδοχής και Ταυτοποίησης, δομή προσωρινής υποδοχής καθώς και διακριτοί χώροι με τις κατάλληλες προδιαγραφές για την παραμονή υπηκόων τρίτων χωρών ή ανιθαγενών που ανήκουν στις ευάλωτες ομάδες. Ειδικότερα, σε περιπτώσεις ασυνόδευτων ανηλίκων παρέχεται φιλοξενία σε διακριτούς χώρους που λειτουργούν ως «ασφαλείς ζώνες». Σε διακριτό χώρο εντός των ΚΕΔΝ μπορεί επίσης, να λειτουργεί Προαναχωρησιακό Κέντρο Κράτησης Αλλοδαπών (ΠΡΟ.ΚΕ.Κ.Α.), υπό τη διοίκηση της Ελληνικής Αστυνομίας. […]

Οι υπήκοοι τρίτων χωρών ή ανιθαγενείς που εισέρχονται στο Κέντρο Υποδοχής και Ταυτοποίησης που λειτουργεί εντός της ΚΕΔΝ υπάγονται στις διαδικασίες υποδοχής και ταυτοποίησης. Με την ολοκλήρωση των παραπάνω διαδικασιών και για όσο διάστημα παραμένουν εντός των επιμέρους τμημάτων προσωρινής υποδοχής των ΚΕΔΝ και σε διακριτούς χώρους αυτών, οι πολίτες τρίτων χωρών ή ανιθαγενείς τελούν υπό καθεστώς ελεύθερης κυκλοφορίας (κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 45 του ν. 4636/2019, υπό την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 46 ν. 4636/2019). Κυκλοφορούν ελεύθερα σε προκαθορισμένους χώρους προκειμένου να μην εμποδίζεται η εύρυθμη λειτουργία των ΚΕΔΝ.

Οι διαμένοντες απολαμβάνουν δικαίωμα εισόδου και εξόδου από τις ΚΕΔΝ κατά τις ώρες που ορίζονται σε απόφαση του Διοικητή της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης, η οποία ισχύει ενιαία για το σύνολο των ΚΕΔΝ της Επικράτειας.

Κατά την είσοδο και έξοδο των παραμενόντων από τις ΚΕΔΝ, χρησιμοποιείται σύστημα ηλεκτρονικής κάρτας εισόδου-εξόδου παραμενόντων. Η τήρηση του ωραρίου εισόδου και εξόδου από την ΚΕΔΝ,  καθώς και η διανυκτέρευση εντός της δομής είναι υποχρεωτικές. Αδικαιολόγητος μη εντοπισμός του διαμένοντος κατά τη διαδικασία της τακτικής απογραφής-επαλήθευσης του τρέχοντος πληθυσμού επί δύο διαδοχικές φορές, και δύναται να επιφέρει διακοπή της διαμονής και των παρεχόμενων υλικών συνθηκών υποδοχής. Η παράβαση των υποχρεώσεων αυτών μπορεί να επιφέρει τον περιορισμό ή τη διακοπή των υλικών συνθηκών υποδοχής των αιτούντων άσυλο, σύμφωνα με το άρθρο 57 του ν. 4636/2019.»

[5] Ο υπάλληλος στην περίπτωση του Φυλακίου είναι συνοριοφύλακας.

[6] Ο όρος ασυνόδευτος ανήλικος αναφέρεται στον άνθρωπο ο οποίος δεν έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του και φθάνει στην Ελλάδα η βρίσκεται στην Ελλάδα, χωρίς να συνοδεύεται από πρόσωπο που ασκεί, σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο, τη γονική του μέριμνα ή την επιμέλειά του ή από ενήλικο συγγενή που ασκεί στην πράξη τη φροντίδα του και για όσο χρόνο η άσκηση των καθηκόντων αυτών δεν έχει ανατεθεί σε κάποιο άλλο πρόσωπο σύμφωνα με τον νόμο.

Ο όρος χωρισμένος ανήλικος αναφέρεται στον άνθρωπο ο οποίος δεν έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του και φθάνει στην Ελλάδα η βρίσκεται στην Ελλάδα, χωρίς να συνοδεύεται από πρόσωπο που ασκεί, σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο, τη γονική του μέριμνα ή την επιμέλειά του, συνοδεύεται όμως από ενήλικο συγγενή ή άλλο πρόσωπο που ασκεί στην πράξη τη φροντίδα του και για όσο χρόνο η άσκηση των καθηκόντων αυτών δεν έχει ανατεθεί στον ίδιο ή σε κάποιο άλλο πρόσωπο σύμφωνα με τον νόμο.

Κατεβάστε την αναφορά από εδώ

el