Add Your Heading Text Here

Search
Close this search box.

Την 24η Ιουνίου 2022 το Μονομελές Διοικητικό Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης εξέδωσε ακόμη μία απόφαση αναστολής για ασυνόδευτο ανήλικο με ιδιαίτερο νομικό ενδιαφέρον

ACRiSLGS LOGO

Ο Α.M., υπήκοος Πακιστάν εισήλθε στην Ελληνική Επικράτεια τον Σεπτέμβρη του 2021 και από την πρώτη στιγμή δήλωσε ότι είναι ασυνόδευτος ανήλικος, ωστόσο στο ΚΥΤ Φυλακίου Ορεστιάδας, όπου και κρατήθηκε διοικητικά, καταγράφηκε εσφαλμένα ως ενήλικος. 

Χωρίς κάποιο αποτελεσματικό ένδικο βοήθημα ούτε πρόβλεψη για νομική βοήθεια από το κράτος υπεβλήθη σε ηλικιακό προσδιορισμό και χαρακτηρίστικε ως ενήλικας. Επομένως, καθ’όλη τη διάρκεια της διαδικασίας του αιτήματος διεθνούς προστασίας του μέχρι και το Β’ βαθμό αντιμετωπίστηκε από τις Αρχές ως ενήλικος. Με την απορριπτική απόφαση Β’ Βαθμού η Επιτροπή Προσφυγών έκρινε ότι η Τουρκία είναι ασφαλής χώρα για τον ίδιο και ότι πρέπει να επιστρέψει εκεί προκειμένου να αιτηθεί διεθνή προστασία. 

Ωστόσο, μετά από επίμονες εκκλήσεις του παιδιού προς τους υπεύθυνους του ΠΡΟΚΕΚΑ Δράμας όπου κρατήθηκε για 4 μήνες μαζί με ενήλικες, έλαβε χώρα νέα διαδικασία για τον ηλικιακό προσδιορισμό του. Το αποτέλεσμα αυτής ήταν να διαπιστωθεί η ανηλικότητά του. 

Ο φορέας που ανέλαβε τη φιλοξενία του παιδιού απευθύνθηκε στην Ομάδα των Νομικών της Άρσις, προκειμένου να αναλάβουμε την κατάθεση αίτησης ακύρωσης και αίτησης αναστολής κατά της απορριπτικής απόφασης Β’ Βαθμού της Υπηρεσίας Ασύλου. Στην αίτηση μας προς το Διοικητικό Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης εκτέθηκαν αναλυτικά όχι μόνο η σαφής παραβίαση των εγχώριων και διεθνών διατάξεων περί προστασίας της ανηλικότητας, αλλά και η παράνομη κράτηση του για 4 μήνες, η έλλειψη διαδικαστικών εγγυήσεων που προβλέπονται για τα παιδιά κατά την εξέταση των αιτημάτων ασύλου, αλλά και το οξύμωρο της απόφασης για επανεισδοχή του στην Τουρκία , καθώς είναι γνωστό ότι η Τουρκία από τον Μάρτιο του 2020 και μέχρι σήμερα δεν δέχεται επανεισδοχές αιτούντων άσυλο.

Η απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου δέχθηκε το αίτημά μας, κάνοντας ιδιαίτερη μνεία στην εσφαλμένη μεταχείριση, καθ’ όλη τη χωρήσασα διαδικασία εξέτασης του αιτήματος του παιδιού ως ενηλίκου και  στην αναστολή, εκ μέρους των τουρκικών αρχών, της επανεισδοχής αιτούντων διεθνή προστασία από την Ελλάδα, με κίνδυνο περιέλευσης των προσώπων αυτών σε καθεστώς αβεβαιότητας. Η εν λόγω απόφαση αποτελεί σημαντική εξέλιξη του στρατηγικού δικαστικού αγώνα για τα δικαιώματα των παιδιών και δημιουργεί νομολογία ως προς τις συνθήκες υποδοχής και ταυτοποίησης ασυνόδευτων ανηλίκων, τις διαδικασίες ηλικιακού προσδιορισμού και τον χαρακτηρισμό της Τουρκίας ως ασφαλούς τρίτης χώρας.

Οι ενέργειες της Ομάδας Νομικών της Άρσις αναφορικά με τη εν λόγω υπόθεση πραγματοποιούνται στο πλαίσιο της συμμετοχής της Οργάνωσής μας στην διεθνή ερευνητική σύμπραξη: “Advancing Children’s Rights Strategic Litigation” (ACRiSL) και, συγκεκριμένα, στον τομέα της που αφορά την Διεθνή Μελέτη των Ηνωμένων Εθνών για τα Παιδιά Στερούμενα την Ελευθερία τους (GSCDL UN Global Study on Children Deprived of Liberty) η οποία διαλαμβάνει κυρίως την εφαρμογή των προτάσεων της Μελέτης #GSCDL ενώπιον εθνικών, περιφερειακών και διεθνών δικαστηρίων και ελεγκτικών οργάνων.

Η ACRiSL στοχεύει στην προώθηση του στρατηγικού δικαστικού αγώνα για τα δικαιώματα των παιδιών σε θεωρία και πράξη, υπό την αιγίδα της συνεργασίας μεταξύ του Global Campus of Human Rights και του Right Livelihood.

On 24 June 2022, the Single Administrative Court of First Instance of Thessaloniki issued a suspension decision of particular legal interest for an unaccompanied minor.

A.M., a Pakistani national, entered the Greek territory in September 2021, and from the first moment, he declared that he was an unaccompanied minor. However, at the Reception and Identification Center of Fylakio, Orestiada where he was administratively detained, he was wrongly registered as an adult.


Without any effective remedy or provision for legal aid from the state, he was subjected to an age determination and classified as an adult. He was therefore treated by the authorities as an adult throughout the entire procedure of his application for international protection up to the second instance.

In the rejection decision at the second instance, the Committee held that Turkey is a safe country for him and that he should return there in order to apply for international protection.


Nonetheless, after persistent pleas by the child to the officials of the Closed Detention Center of Drama where he was detained for 4 months together with adults, a new procedure for his age determination took place and led to establishing that he is underage.
The shelter which took over the child’s accommodation contacted the Arsis Legal Team in order to undertake the submission of an application for annulment and one for suspension against the rejection decision of the Asylum Service on second instance. In our application to the Administrative Court of First Instance of Thessaloniki, we addressed in detail the apparent violation of national and international provisions on the protection of children, his illegal detention for 4 months, the lack of procedural guarantees provided for children during the examination of asylum applications, and also the absurdity of the Committee decision to readmit him to Turkey, as it is well known that since March 2020 Turkey has not accepted the readmission of asylum seekers.


In accepting our request, the Administrative Court of First Instance made particular reference to the incorrect treatment, throughout the entire procedure of examining the child’s application as an adult, as well as to the suspension by the Turkish authorities of the readmission of applicants from Greece for international protection, with the risk of these persons being placed in a state of uncertainty. This decision is an important development in the strategic judicial fight for children’s rights and creates case law on the conditions for the reception and identification of unaccompanied minors, age determination procedures and the designation of Turkey as a safe third country.

The activities of the Arsis Legal Team regarding this case are carried out in the framework of our Organization’s participation in the international research collaboration “Advancing Children’s Rights Strategic Litigation” (#ACRiSL) and in particular to its element regarding the UN Global Study on Children Deprived of Liberty (GSCDL) which is primarily concerned with implementing the GSCDL recommendations by means of child rights strategic litigation (CRSL) before domestic, regional and international courts and monitoring bodies.

ACRiSL focuses on the advancement of child rights strategic litigation in theory and practice, under the auspices of the Global Campus of Human Rights and the Right Livelihood cooperation.

GC official
el