Add Your Heading Text Here

Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς με Α.Π.: ΑΜ6576/12-07-2023 Για την απευθείας ανάθεση προμήθειας πενήντα (50) βαλιτσών ταξιδιού, για τις ανάγκες των Δομών Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στην Περαία και Ταγαράδες Θεσσαλονίκης και στη δομή «Έλλη» στην Αλεξανδρούπολη

espa metoikos
espa metoikos

ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΤΕΟ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ

Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς με Α.Π.: ΑΜ6576/12-07-2023

Για την απευθείας ανάθεση προμήθειας πενήντα (50) βαλιτσών ταξιδιού, για τις ανάγκες των Δομών Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στην Περαία και Ταγαράδες Θεσσαλονίκης και στη δομή «Έλλη» στην Αλεξανδρούπολη προϋπολογιζόμενης δαπάνης 1.550,00 ευρώ χωρίς ΦΠΑ και 1.922,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

CPV: 18921000-1 Βαλίτσες

Η ΑΡΣΙΣ Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων (με έδρα την Αθήνα, οδός Μαυρομματαίων αρ. 43) και Υποκατάστημα στη Θεσσαλονίκη, (Λέοντος Σοφού 26) στα πλαίσια του έργου «ΜΕΤΟΙΚΟΣ» με κωδικό ΟΠΣ 5163942, στο πλαίσιο του Τομεακού Προγράμματος Ανάπτυξης του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου του ΕΠΑ 2021-2025.

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει έγγραφη προσφορά για την προμήθεια πενήντα (50) βαλιτσών ταξιδιού, για τις ανάγκες των Δομών Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στην Περαία και Ταγαράδες Θεσσαλονίκης και στη δομή «Έλλη» στην Αλεξανδρούπολη προϋπολογιζόμενης δαπάνης 1.550,00 ευρώ χωρίς ΦΠΑ και 1.992,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Το προϋπολογιζόμενο φυσικό και οικονομικό αντικείμενο της ζητούμενης προμήθειας απεικονίζεται στον παρακάτω πίνακα:

ΔΟΜΗΠΕΡΙΓΡΑΦΗΠΟΣΟΤΗΤΑΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΝΕΥ ΦΠΑΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ ΑΝΕΥ ΦΠΑ 
ΤΜΗΜΑ 1- ΤΑΓΑΡΑΔΕΣΒαλίτσα μεσαίου μεγέθους Χρώμα Μπλε ή μαύρο Υφασμάτινη, Πολυεστέρας 2 Ρόδες Ενδεικτικές Διαστάσεις: Μήκος45-55 cm , Ύψος65-70cm cm*Πλάτος25-35 cm, Με εξωτερικό τηλεσκοπικό μηχανισμό3035,00 €1.050,00 € 
ΤΜΗΜΑ 2- ΕΛΛΗ (ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ)Βαλίτσα Καμπίνας Χρώμα Μπλε Υφασμάτινη, Πολυεστέρας 2 Ρόδες Ενδεικτικές Διαστάσεις: Μήκος40 cm*Ύψος58 cm*Πλάτος20 cm, Πολυεστέρας Με εξωτερικό τηλεσκοπικό μηχανισμό1025,00 €250,00 € 
ΤΜΗΜΑ 3- ΠΕΡΑΙΑΒαλίτσα Καμπίνας Χρώμα Μπλε Υφασμάτινη, 2 Ρόδες Ενδεικτικές Διαστάσεις: Μήκος40 cm*Ύψος58 cm*Πλάτος20 cm, Πολυεστέρας Με εξωτερικό τηλεσκοπικό μηχανισμό1025,00 €250,00 € 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ ΑΝΕΥ ΦΠΑ1.550,00
ΦΠΑ (24%)372,00 €
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ με ΦΠΑ1.922,00

Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς μπορούν να καταθέσουν την προσφορά  για ένα ή και  περισσότερα ΤΜΗΜΑΤΑ της ζητούμενης προμήθειας, προσφέροντας για το σύνολο της ποσότητας του εκάστοτε ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Η προμήθεια θα ανατεθεί με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και με κριτήριο την χαμηλότερη τιμή για το σύνολο των ζητούμενων ειδών ανά ΤΜΗΜΑ άνευ ΦΠΑ.

Προσφορές που υποβάλλονται για μέρος των ζητούμενων ειδών απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

Η προμήθεια θα εκτελεστεί σύμφωνα με τους ειδικούς όρους που ακολουθούν και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας πρόσκλησης.

Επιπρόσθετα, προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, θα πρέπει να προσκομίσετε μαζί με την οικονομική σας προσφορά και τα παρακάτω δικαιολογητικά σύμφωνα με το άρθρο 80 παρ. 2 και 3 του Ν.4412/2016:

1) Βεβαίωση φορολογικής ενημερότητας, για συμμετοχή

2) Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας για ασφαλιστικές εισφορές του προσωπικού, για συμμετοχή

3) Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας μη μισθωτών ΕΦΚΑ, για συμμετοχή (αφορά ατομικές επιχειρήσεις)

4) Υπεύθυνη δήλωση εκ μέρους του οικονομικού φορέα, σε περίπτωση φυσικού προσώπου, ή σε περίπτωση νομικού προσώπου την υποβολή αυτής εκ μέρους του νόμιμου εκπροσώπου, στην οποία θα δηλώνεται ότι ΔΕΝ υπάρχει εις βάρος του αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους λόγους: συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, ενεργητική δωροδοκία κατά το ελληνικό δίκαιο και το δίκαιο του οικονομικού φορέα, απάτη εις βάρος των  οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης, τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότησης της τρομοκρατίας , παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων. Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά:

α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές,

β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον διευθύνοντα σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, γ) στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

5) Αντίγραφο καταστατικού της εταιρίας & έγγραφο ταυτοποίησης μελών Διοικητικού Συμβουλίου (π.χ. ΓΕΜΗ)

6) Σε περίπτωση ατομικής επιχείρησης, εκτύπωση προσωποποιημένης πληροφόρησης της επιχείρησης από το Taxis, όπου φαίνεται ότι η επιχείρηση είναι ενεργή.

Η ανάθεση και η εκτέλεση της υπηρεσίας διέπεται από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ΄ εξουσιοδότηση αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως του ν. 4412/2016 (Α’ 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 118.

Οι προσφορές μπορούν να κατατεθούν στην ΑΡΣΙΣ με κάθε πρόσφορο μέσο επικοινωνίας (ταχυδρομικά έγγραφα, ηλεκτρονικά, με φαξ ή αντίστοιχο τρόπο)

Fax: 2310526150

Ηλεκτρονική Διεύθυνση: metoikos.procurement@gmail.com

Ημερομηνία λήψης της προσφοράς από την ΑΡΣΙΣ το αργότερο έως την 18/07/2023 ώρα 15.00 μ.μ.

Γραφείο Διοικητικής Υποστήριξης Προγράμματος «ΜΕΤΟΙΚΟΣ»

Σε περίπτωση παράτασης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πληροφορηθούν το χρόνο της παράτασης από το site της ΑΡΣΙΣ www.arsis.gr

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν Πληροφορίες από το site της Άρσις www.arsis.gr ή στο τηλέφωνο: 2316009753 και 2316007622.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΣΙΣ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΕΥΡΙΔΙΚΗ ΜΠΑΚΟΛΑ

Για την πρόσκληση υποβολής προσφορών πατήστε εδώ.

Για τους ειδικούς όρους πατήστε εδώ.

Για το υπόδειγμα της οικονομικής προσφοράς τμήμα 1 πατήστε εδώ.

Για το υπόδειγμα της οικονομικής προσφοράς τμήμα 2 πατήστε εδώ.

Για το υπόδειγμα της οικονομικής προσφοράς τμήμα 3 πατήστε εδώ.

Για το υπόδειγμα της υπεύθυνης δήλωσης πατήστε εδώ.

Για το υπόμνημα έγκρισης τμήμα 1 πατήστε εδώ.

Για το υπόμνημα έγκρισης τμήμα 2 πατήστε εδώ.

Για το υπόμνημα έγκρισης τμήμα 2 πατήστε εδώ.

el