Add Your Heading Text Here

Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς με ΑΡ.ΠΡΩΤ: ΩΣ3407/05-07-2023 Για την απευθείας ανάθεση προμήθειας ηλεκτρολογικού υλικού για τις ανάγκες των Δομών Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης

espa metoikos
espa metoikos

Καταχωριστέο στο ΚΗΜΔΗΣ

Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς  με ΑΡ.ΠΡΩΤ: ΩΣ3407/05-07-2023

Για την απευθείας ανάθεση προμήθειας ηλεκτρολογικού υλικού για τις ανάγκες των Δομών Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο  του έργου «ΜΕΤΟΙΚΟΣ» και του έργου «Το σπίτι της ΑΡΣΙΣ», προϋπολογισθείσας αξίας  5.080,00 ευρώ άνευ Φ.Π.Α. και 6.299,20 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 

CPV:  31681410-0 Ηλεκτρολογικό υλικό

Η ΑΡΣΙΣ Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων (με έδρα την Αθήνα, οδός Μαυρομματαίων αρ. 43) και Υποκατάστημα στη Θεσσαλονίκη, (Λέοντος Σοφού 26) στα πλαίσια του έργου «ΜΕΤΟΙΚΟΣ» (κωδικός ΟΠΣ 5163942) και του έργου «Το σπίτι της ΑΡΣΙΣ» (κωδικός ΟΠΣ 5165755), στο πλαίσιο του Τομεακού Προγράμματος Ανάπτυξης του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου του ΕΠΑ 2021-2025,

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

Την επιχείρηση «Μαχαιρόπουλος Σταύρος»  ( Βασ. Όλγας 187, Θεσσαλονίκη , Τηλ: 2310705273, τηλ: 2310419249) να υποβάλει έγγραφη προσφορά για την απευθείας ανάθεσης προμήθειας ηλεκτρολογικού υλικού για την κάλυψη των Δομών Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο  του έργου «ΜΕΤΟΙΚΟΣ» και του έργου «Το σπίτι της ΑΡΣΙΣ», προϋπολογισθείσας αξίας  5.080,00 ευρώ άνευ Φ.Π.Α. και 6.299,20 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 

Το φυσικό αντικείμενο περιγράφεται αναλυτικά στον παρακάτω πίνακα:

Α/ΑΕΙΔΟΣΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣΠΟΣΟΤΗΤΑ
1ΚΑΛΩΔΙΟ 5×10 NYY ММ ΣΤΡΟΦΕΙΟΜέτρα25
2XAΛΚΙΝΟΣ АГΩГОΣ Φ50Μέτρα20
3KΑΛΩΔΙΟ NYAF 1×25 ММ МАΥРОΜέτρα5
4KAΛΩΔΙΟ 16 NYAFΜέτρα30
5KAΛΩΔΙΟ 3×150 NYY ΣTPOФEIOΜέτρα4
6KAΛΩΔΙΟ 1×120 NYY ΣΤΡΟΦΕΙΟΜέτρα8
7XT3N250R250 TMD N=100% 45 FF AΔIΤμχ1
8F204AC-80/0,03-L ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΔΙΑΡΡΟΗΣΤμχ1
9FH 204AC-63/0,03
ANTIΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΚΟΣ
Τμχ3
10FH 204AC-40/0.03
ANTIΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΚΟΣ
Τμχ4
11E204-100 ΡΑΓΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣΤμχ1
12SD204-63 ΡΑΓΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣΤμχ4
13SD204-40 ΡΑΓΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣΤμχ3
14S201-C80 МIKPOAYTOMATOΣΤμχ3
15S201-063 MIKPOAYTOMATOΣΤμχ15
16ЅН201Т-С40  MIKPOAYTOMATOΣΤμχ9
17E219-3C ΛYXNIA PAГAΣ LED TPIПΛH
KOKKINН
Τμχ8
18KIΒΩΤΙΟ 5 ΣEIPEΣ  600x900x250mmΤμχ1
19KIBΩTIO МЕ ПΛATH ΣTHPIΞΗΣ
450x900x250mm
Τμχ1
20ФΛANTZA  KIBΩΤΙΟΥΤμχ3
21МПAPA XAΛKOY 1.5mΤμχ3
22МПΛOK ΔIAMONHΣ  PAГAΣ 4P 125A
MONOMПΛOK
Τμχ5
23ЅН201Т-С6 MIKPOAYTOMATOΤμχ3
24ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΙΜΟΣ ΔΙΠΛΟΥ TOIΧΩΜΑΤΟΣ
GEOSUM  Ф40 ΣΩΛΗΝΑ
Τμχ50
25ENΔ. ΛYXNIA  Ф22 HΛ/KH 230V KOKKINH
AD22-22R
Τμχ3
26KAΛΩΔΙΟ 3×16 NYYΜέτρα120
27ΠΙΝΑΚΑ ΕΠΙΤ. 2x12M MISTRAL41W
CU0521WD
Τμχ1
28ΡΑΓΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ  SD203-63Τμχ1
29E229G-C ENΔEIKTIKH ΛYXNIA LED
KOKKINH
Τμχ3
30PSH 3/12 ΜΠΑΡΑ TEMAX. 3P 12 ΣT. ME
MΟΝΩΣΗ
Τμχ3
31KANΑΛΙ 60x40mm ΛEYKO 1009Τμχ20
32TΣΕPKI 0.75×13Τμχ1
33ΣYPMATΟΣΧΟΙΝΟ  Φ3 1×3Μέτρα125

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να καταθέσει την προσφορά του για το σύνολο της ζητούμενης προμήθειας.

Προσφορά που υποβάλλεται για μέρος της ζητούμενης υπηρεσίας απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

Η σύμβαση θα εκτελεστεί σύμφωνα με τους ειδικούς όρους που ακολουθούν και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας πρόσκλησης.

Η ανάθεση και η εκτέλεση της υπηρεσίας διέπεται από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ΄ εξουσιοδότηση αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως του ν. 4412/2016 (Α’ 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 118.

Σύμφωνα με το άρθρο 120, παρ. 3 του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει δεν θα ληφθούν υπόψη προσφορές οικονομικών φορέων που δεν προσκλήθηκαν να υποβάλλουν προσφορά́.

Το κόστος που αντιστοιχεί στο έργο «ΜΕΤΟΙΚΟΣ» είναι το 1/3 της συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης και το  κόστος που αντιστοιχεί στο έργο «Σπίτι της ΑΡΣΙΣ» είναι τα 2/3 της συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης.

 Επιπρόσθετα, προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, θα πρέπει να προσκομισθεί  μαζί με την οικονομική προσφορά και τα παρακάτω δικαιολογητικά σύμφωνα με το άρθρο 80 παρ. 2 και 3 του Ν.4412/2016:

1) Βεβαίωση φορολογικής ενημερότητας, για συμμετοχή

2) Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας για ασφαλιστικές εισφορές του προσωπικού, για συμμετοχή

3) Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας μη μισθωτών ΕΦΚΑ, για συμμετοχή (αφορά ατομικές επιχειρήσεις)

4) Υπεύθυνη δήλωση εκ μέρους του οικονομικού φορέα, σε περίπτωση φυσικού προσώπου, ή σε περίπτωση νομικού προσώπου την υποβολή αυτής εκ μέρους του νομίμου εκπροσώπου, στην οποία θα δηλώνεται ότι ΔΕΝ υπάρχει εις βάρος του αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους λόγους: συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, ενεργητική δωροδοκία κατά το ελληνικό δίκαιο και το δίκαιο του οικονομικού φορέα, απάτη εις βάρος των  οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης, τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότησης της τρομοκρατίας , παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων. Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά:

αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές,

ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον διευθύνοντα σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, γγ) στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

5) Εκτύπωση προσωποποιημένης πληροφόρησης της επιχείρησης από το Taxis, όπου φαίνεται ότι η επιχείρηση είναι ενεργή.

Η ανάθεση και η εκτέλεση της σύμβασης διέπεται από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ΄ εξουσιοδότηση αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως του ν. 4412/2016 (Α’ 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».

Η προσφορά μπορεί να κατατεθεί στην ΑΡΣΙΣ με κάθε πρόσφορο μέσο επικοινωνίας (ταχυδρομικά έγγραφα, ηλεκτρονικά, με φαξ ή αντίστοιχο τρόπο).

•             Ταχυδρομική Διεύθυνση: Εγνατίας 30, 54625, Θεσσαλονίκη

•             Fax: 2310526150

•             Ηλεκτρονική Διεύθυνση: houseofarsisproc@gmail.com ή metoikosprocurement@gmail.com

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν Πληροφορίες από το site της Άρσις www.arsis.gr ή στα τηλέφωνα: 2316007622 και 2316009753.

Ημερομηνία λήψης της προσφοράς από την ΑΡΣΙΣ το αργότερο έως την 13/07/2023 ώρα 16:00

Όλα τα απαραίτητα έγγραφα που συνοδεύουν την πρόσκληση (ειδικοί όροι, υποδείγματα προσφορών) είναι αναρτημένα στη σελίδα της ΑΡΣΙΣ www.arsis.gr

Σε περίπτωση παράτασης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πληροφορηθούν το χρόνο της παράτασης από το site της ΑΡΣΙΣ www.arsis.gr

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΣΙΣ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Για την πρόσκληση πατήστε εδώ

Για τους ειδικούς όρους πατήστε εδώ

Για την οικονομική προσφορά πατήστε εδώ

Για την υπεύθυνη δήλωση πατήστε εδώ

Για το υπόμνημα έγκρισης για το «Σπίτι της ΑΡΣΙΣ» πατήστε εδώ

Για το υπόμνημα έγκρισης του «ΜΕΤΟΙΚΟΣ» πατήστε εδώ

el