Add Your Heading Text Here

Search
Close this search box.

Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς με ΑΡ.ΠΡΩΤ: ΑΜ 6667/04-08-2023 Για την απευθείας ανάθεση παροχής υπηρεσιών ταξί για τις ανάγκες των ωφελούμενων του Κ.Φ.Α.Α (Κέντρου Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων) στην Μακρινίτσα

tamey
tamey

Καταχωριστέο στο ΚΗΜΔΗΣ

Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς  με ΑΡ.ΠΡΩΤ: ΑΜ 6667/04-08-2023

Για την απευθείας ανάθεση παροχής υπηρεσιών  ταξί για τις ανάγκες  των ωφελούμενων του Κ.Φ.Α.Α (Κέντρου Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων) στην Μακρινίτσα, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 3.717,00 ευρώ χωρίς ΦΠΑ και 4.200,21 ευρώ με Φ.Π.Α.

CPV: 60120000-5 Υπηρεσίες ταξί

Η ΑΡΣΙΣ Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων (με έδρα την Αθήνα, οδός Μαυρομματαίων αρ. 43) και Υποκατάστημα στη Θεσσαλονίκη, (Λέοντος Σοφού 26) στα πλαίσια  της «Επιχορήγησης Ν.Π. ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων για την υλοποίηση του Έργου Κέντρου Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων (Κ.Φ.Α.Α.) στην Μακρινίτσα με κωδικό MIS 6001568 στο πλαίσιο του προγράμματος «Πρόγραμμα Ελλάδας – Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης».

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει έγγραφη προσφορά για την απευθείας ανάθεση παροχής υπηρεσιών ταξί για τις ανάγκες των ωφελούμενων του Κ.Φ.Α.Α (Κέντρου Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων) στην Μακρινίτσα, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 3.717,00 ευρώ χωρίς ΦΠΑ και 4.200,21 ευρώ με Φ.Π.Α.

Η ζητούμενη υπηρεσία αφορά την μεταφορά ωφελούμενων από το Κ.Φ.Α. Μακρινίτσας Βόλου με επιστροφή στις κάτωθι υπηρεσίες:

 • Περιφερειακό γραφείο ασύλου Πειραιά (Ναυάρχου Νοταρά 106, Πειραιάς, ΤΚ 185 35)
 • Περιφερειακό γραφείο ασύλου Πειραιά (Φιλοξένου 2-4 & Σπινθάρου, Τ.Κ.11636, Ν. Κόσμος, Αθήνα)
 • Περιφερειακό γραφείο ασύλου Αττικής (Π. Κανελλοπούλου 2, Αθήνα, ΤΚ10177)
 • Περιφερειακό γραφείο ασύλου Αττικής (Π. Δομοκού 2, Αθήνα, ΤΚ10440,Σταθμός Λαρίσης)
 • Περιφερειακό γραφείο ασύλου Αλίμου (Δωδεκανήσου 6, Άλιμος, 17456)
 • Περιφερειακό γραφείο ασύλου Θεσσαλονίκης (Πόντου 5, Πρώην Ακίνητο Β ΚΤΕΟ, Μενεμένη – Λαχαναγορά, ΤΚ54628)
 • Τμήμα αλλοδαπών Αττικής (Π. Ράλλη 24, Ταύρος, ΤΚ17778).

Λόγω της ιδιαιτερότητας της υπηρεσίας, καθώς δεν μπορεί να προσδιορισθεί ο αριθμός των παρεχόμενων υπηρεσιών (μεταφορά – επιστροφή), η σύμβαση που θα προκύψει θα ισχύσει μέχρι της εξάντλησης του ποσού της προϋπολογισθείσας δαπάνης ήτοι των 3.717,00 ευρώ άνευ ΦΠΑ και 4.200,21 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Η παροχή υπηρεσίας αφορά την μεταφορά δύο (2)  έως οκτώ (8) ατόμων.

Η παροχή υπηρεσίας θα γίνει με τους Ειδικούς όρους, που ακολουθούν.

 1. Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς μπορούν να καταθέσουν την προσφορά τους προσφέροντας για το σύνολο της ζητούμενης υπηρεσίας.
 2. Προσφορά που υποβάλλεται για μέρος της υπηρεσίας απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
 3. Η ανάθεση θα γίνει στον οικονομικό φορέα με την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει προσφερόμενης τιμής άνευ ΦΠΑ.
 4. Η προσφορά ισχύει και δεσμεύει τον ανάδοχο έως τις 31/12/2023.
 5. Η ανάθεση τίθεται σε ισχύ από την ημέρα κατακύρωσης της μέχρι και την 31/12/2023.
 6. Το κόστος κάθε διαδρομής δεν μπορεί να ξεπερνάει το ποσό των 450,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
 7. Η ΑΡΣΙΣ οφείλει να ενημερώνει τον ανάδοχο για την παροχή της υπηρεσίας τουλάχιστον 48 ώρες πριν.
 8. Διεύθυνση δομής: Μακρινίτσα Βόλου, ΤΚ 37011, Τηλέφωνο: 242809939
 9. Η ΑΡΣΙΣ διατηρεί το δικαίωμα να αυξομειώσει την παρεχόμενη υπηρεσία στα πλαίσια του προϋπολογισμού ή να διακόψει οποτεδήποτε και μονομερώς την υπηρεσία, ανάλογα με τις ανάγκες της. Στην περίπτωση αυτή Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ δεν έχει δικαίωμα να απαιτήσει την εκτέλεση της υπηρεσίας μέχρι την κάλυψη του συνολικού προϋπολογισμού της.
 10. Η παραλαβή της υπηρεσίας θα πραγματοποιηθεί από τον αρμόδιο υπάλληλο της ΑΡΣΙΣ που θα προσυπογράφει το σχετικό δελτίο παραλαβής και θα ελέγξει εάν η υπηρεσία υλοποιήθηκε  σύμφωνα με τους όρους της πρόσκλησης.
 1. Η ανάθεση μπορεί να τροποποιηθεί κατόπιν αιτήματος της ΑΡΣΙΣ και με τη σύμφωνη γνώμη του αναδόχου, κατά τα προβλεπόμενα στο ν. 4412/2016 περί προμηθειών του Δημοσίου.
 2. Η εκχώρηση των υποχρεώσεων και των δικαιωμάτων του σε τρίτους ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ.
 3. Οι παραπάνω όροι θεωρούνται δεσμευτικοί, με ποινή απόρριψης της προσφοράς σε περίπτωση μη συμμόρφωσης σε κάποιον από αυτούς.
 4. Η ανάθεση και η εκτέλεση της σύμβασης διέπεται από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ΄ εξουσιοδότηση αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως του ν. 4412/2016 (Α’ 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».

Δικαιολογητικά Συμμετοχής:

 1. Υπεύθυνη δήλωση όπου θα δηλώνεται ότι:
 2. λειτουργείτε και δραστηριοποιείσθε νόμιμα στο αντικείμενο της υπό ανάθεσης υπηρεσίας .
 3. θα αναλάβετε την υποχρέωση να ανταποκρίνεστε σε κλήση από τον υπεύθυνο της δομής.
 4. Αντίγραφο άδειας οδήγησης
 5. Φωτοαντίγραφο της άδειας κυκλοφορίας του οχήματος ή των οχημάτων που θα χρησιμοποιείτε για τις μεταφορές
 6. Πρόσφατα φύλλα τεχνικού ελέγχου Κ.Τ.Ε.Ο., από τα οποία να προκύπτει ότι το η τα διατιθέμενα όχημα-οχήματα διασφαλίζουν την ασφαλή μεταφορά των ωφελούμενων.
 7. Αντίγραφα ασφαλιστηρίων συμβολαίων
 8. Φωτοαντίγραφο της ειδικής άδειας οδήγησης των συμμετεχόντων.

Επιπρόσθετα, προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, θα πρέπει να προσκομίσετε μαζί με την οικονομική σας προσφορά και τα παρακάτω δικαιολογητικά σύμφωνα με το άρθρο 80 παρ. 2 και 3 του Ν.4412/2016:

1) Βεβαίωση φορολογικής ενημερότητας, για συμμετοχή

2) Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας για ασφαλιστικές εισφορές του προσωπικού, για συμμετοχή

3) Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας μη μισθωτών ΕΦΚΑ, για συμμετοχή (αφορά ατομικές επιχειρήσεις)

4) Υπεύθυνη δήλωση εκ μέρους του οικονομικού φορέα, σε περίπτωση φυσικού προσώπου, ή σε περίπτωση νομικού προσώπου την υποβολή αυτής εκ μέρους του νομίμου εκπροσώπου, στην οποία θα δηλώνεται ότι ΔΕΝ υπάρχει εις βάρος του αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους λόγους: συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, ενεργητική δωροδοκία κατά το ελληνικό δίκαιο και το δίκαιο του οικονομικού φορέα, απάτη εις βάρος των  οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης, τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότησης της τρομοκρατίας , παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων. Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά:

α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές,

β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον διευθύνοντα σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, γγ) στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

5) Αντίγραφο καταστατικού της εταιρίας & έγγραφο ταυτοποίησης μελών Διοικητικού Συμβουλίου (π.χ. ΓΕΜΗ)

6) Σε περίπτωση ατομικής επιχείρησης, εκτύπωση προσωποποιημένης πληροφόρησης της επιχείρησης από το Taxis, όπου φαίνεται ότι η επιχείρηση είναι ενεργή.

Διαδικασία πληρωμής:

 1. Η ΑΡΣΙΣ θα καταβάλλει την αξία των ειδών, που θα προμηθευτεί στα πλαίσια της παρούσας πρόσκλησης εντός εξήντα (60) ημερών ύστερα από την παράδοση των ειδών και την έκδοση από τον προμηθευτή των παρακάτω δικαιολογητικών πληρωμής:
 2. Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών , στο οποίο να αναγράφονται η υπηρεσία, η τιμή μονάδας, η συνολική αξία και οι νόμιμες επιβαρύνσεις,,
 3. Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας, για είσπραξη, σε ισχύ (για ασφαλιστικές εισφορές του προσωπικού), όπου απαιτείται από τις κείμενες διατάξεις.
 4. Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας μη μισθωτών ΕΦΚΑ, για είσπραξη, σε ισχύ (ανάλογα με τη νομική μορφή του αναδόχου), όπου απαιτείται  από τις κείμενες διατάξεις
 5. Φορολογική ενημερότητα, για είσπραξη, σε ισχύ, (σε περίπτωση που το σύνολο των τιμολογίων είναι άνω των 1.500,00€ μικτά), όπου απαιτείται από τις κείμενες διατάξεις ή Βεβαίωση φορολογικής οφειλής (σε περίπτωση μη απόδοσης των ληξιπρόθεσμων φορολογικών οφειλών), όπου απαιτείται από τις κείμενες διατάξεις.
 6. Τον προμηθευτή βαρύνουν και συμπεριλαμβάνονται στην τιμή της προσφοράς του οι νόμιμες κρατήσεις όπως αυτές ισχύουν κατά την ημέρα της ανάθεσης
 7. Για την καλή εκτέλεση της σύμβασης καθώς και σε περίπτωση παράβασης των υποχρεώσεων του αναδόχου ισχύουν τα οριζόμενα στο ν. 4412/2016 Περί προμηθειών του Δημοσίου.

Οι προσφορές μπορούν να κατατεθούν στην ΑΡΣΙΣ με κάθε πρόσφορο μέσο επικοινωνίας (ταχυδρομικά έγγραφα, ηλεκτρονικά, με φαξ ή αντίστοιχο τρόπο).

•             Ταχυδρομική Διεύθυνση: Εγνατίας 30, 54625, Θεσσαλονίκη

•             Fax: 2310526150

•             Ηλεκτρονική Διεύθυνση: metoikos.procurement@gmail.com

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν Πληροφορίες από το site της Άρσις www.arsis.gr ή στα τηλέφωνα: 2316007622 και 2316009753.

Ημερομηνία λήψης της προσφοράς από την ΑΡΣΙΣ το αργότερο έως την 10/08/2023 ώρα 16.00

Όλα τα απαραίτητα έγγραφα που συνοδεύουν την πρόσκληση, (υπόδειγμα προσφοράς) είναι αναρτημένα στη σελίδα της ΑΡΣΙΣ www.arsis.gr

Σε περίπτωση παράτασης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πληροφορηθούν το χρόνο της παράτασης από το site της ΑΡΣΙΣ www.arsis.gr

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΣΙΣ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

 Για την πρόσκληση πατήστε εδώ

Για το υπόδειγμα οικονομικής προσφοράς πατήστε εδώ

Για την υπεύθυνη δήλωση πατήστε εδώ

el