Add Your Heading Text Here

Search
Close this search box.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με ΑΡ.ΠΡΩΤ: ΑΜ6550/07-07-2023 Για την απευθείας ανάθεση παροχής υπηρεσιών ενοικίασης λεωφορείου στα πλαίσια δύο ημερήσιων εκδρομών, στον Κορινό Πιερίας (GYALOS BEACH BAR) και στην Χαλκιδική (COCUS BEACH BAR) για τις ανάγκες της Δομής Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στην Περαία της Θεσσαλονίκης

espa metoikos
espa metoikos

ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΤΕΟ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με ΑΡ.ΠΡΩΤ: ΑΜ6550/07-07-2023

Για την απευθείας ανάθεση παροχής υπηρεσιών ενοικίασης λεωφορείου στα πλαίσια δύο ημερήσιων εκδρομών, στον Κορινό Πιερίας (GYALOS BEACH BAR) και στην Χαλκιδική (COCUS BEACH BAR) για τις ανάγκες της Δομής Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στην Περαία της Θεσσαλονίκης προϋπολογιζόμενης δαπάνης 750,00 ευρώ χωρίς ΦΠΑ και 791,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

CPV:  60172000-4 | Ενοικίαση λεωφορείων και πούλμαν με οδηγό

Η ΑΡΣΙΣ Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων (με έδρα την Αθήνα, οδός Μαυρομματαίων αρ. 43) και Υποκατάστημα στη Θεσσαλονίκη, (Λέοντος Σοφού 26) στα πλαίσια του έργου «ΜΕΤΟΙΚΟΣ» με κωδικό ΟΠΣ 5163942, στο πλαίσιο του Τομεακού Προγράμματος Ανάπτυξης του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου του ΕΠΑ 2021-2025,

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει έγγραφη προσφορά για την παροχής υπηρεσιών ενοικίασης λεωφορείου στα πλαίσια δύο ημερήσιων εκδρομών στον Κορινό Πιερίας (GYALOS BEACH BAR) και στην Χαλκιδική (COCUS BEACH BAR) για τις ανάγκες της Δομής Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στην Περαία της Θεσσαλονίκης προϋπολογιζόμενης δαπάνης 750,00 ευρώ χωρίς ΦΠΑ και 791,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α

ΔΟΜΕΣΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣΑΤΟΜΑΠΡΟΫΠ/ΖΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
ΔΟΜΗ ΠΕΡΑΙΑΣΝαύλωση λεωφορείου για ημερήσια εκδρομή στο COCUS beach bar στη ΧαλκιδικήΈως 35350,00€
Ναύλωση λεωφορείου για ημερήσια εκδρομή στο GYALOS beach bar στον ΚορινόΈως 35350,00€
ΣΥΝΟΛΟ  ΠΡΟΫΠ/ΖΟΜΕΝΗ  ΔΑΠΑΝΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α700,00
ΦΠΑ 13%91,00
ΣΥΝΟΛΟ  ΠΡΟΫΠ/ΖΟΜΕΝΗ  ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ Φ.Π.Α791,00

Η παροχή των ζητούμενων υπηρεσιών θα πραγματοποιηθεί, μετά από την ανάθεση της στις 13/07/2023 έως 31/07/2023. Η προμήθεια θα ανατεθεί με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και με κριτήριο την χαμηλότερη τιμή προσφοράς για το σύνολο των υπηρεσιών χωρίς ΦΠΑ.

Η προμήθεια θα γίνει με τους Ειδικούς όρους, που ακολουθούν.

Επιπρόσθετα, προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, θα πρέπει να προσκομίσετε μαζί με την οικονομική σας προσφορά και τα παρακάτω δικαιολογητικά σύμφωνα με το άρθρο 80 παρ. 2 και 3 του Ν.4412/2016:

1) Βεβαίωση φορολογικής ενημερότητας, για συμμετοχή

2) Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας για ασφαλιστικές εισφορές του προσωπικού, για συμμετοχή

3) Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας μη μισθωτών ΕΦΚΑ, για συμμετοχή (αφορά ατομικές επιχειρήσεις)

4) Υπεύθυνη δήλωση εκ μέρους του οικονομικού φορέα, σε περίπτωση φυσικού προσώπου, ή σε περίπτωση νομικού προσώπου την υποβολή αυτής εκ μέρους του νομίμου εκπροσώπου, στην οποία θα δηλώνεται ότι ΔΕΝ υπάρχει εις βάρος του αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους λόγους: συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, ενεργητική δωροδοκία κατά το ελληνικό δίκαιο και το δίκαιο του οικονομικού φορέα, απάτη εις βάρος των  οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης, τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότησης της τρομοκρατίας , παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων. Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά:

αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές,

ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον διευθύνοντα σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, γγ) στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

5) Αντίγραφο καταστατικού της εταιρίας & έγγραφο ταυτοποίησης μελών Διοικητικού Συμβουλίου (π.χ. ΓΕΜΗ)

6) Σε περίπτωση ατομικής επιχείρησης, εκτύπωση προσωποποιημένης πληροφόρησης της επιχείρησης από το Taxis, όπου φαίνεται ότι η επιχείρηση είναι ενεργή.

Η ανάθεση και η εκτέλεση της σύμβασης διέπεται από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ΄ εξουσιοδότηση αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως του ν. 4412/2016 (Α’ 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»

Ημερομηνία λήψης της προσφοράς από την ΑΡΣΙΣ το αργότερο έως την 13/07/2023 ώρα 15.00 μ.μ.

Όλα τα απαραίτητα έγγραφα που συνοδεύουν την πρόσκληση (ειδικοί όροι, υποδείγματα προσφορών) είναι αναρτημένα στη σελίδα της ΑΡΣΙΣ www.arsis.gr

Σε περίπτωση παράτασης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πληροφορηθούν το χρόνο της παράτασης από το site της ΑΡΣΙΣ www.arsis.gr

Οι προσφορές μπορούν να κατατεθούν στην ΑΡΣΙΣ με κάθε πρόσφορο μέσο επικοινωνίας (ταχυδρομικά έγγραφα, ηλεκτρονικά, με φαξ ή αντίστοιχο τρόπο).

  • Ταχυδρομική Διεύθυνση: Εγνατίας 30, 54625, Θεσσαλονίκη
  • Fax: 2310526150
  • Ηλεκτρονική Διεύθυνση: metoikos.procurement@gmail.com

Για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς μπορούν να επικοινωνούν με την αναθέτουσα αρχή στο τηλέφωνο 2316007622 κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες και στην ηλεκτρονική διεύθυνση: metoikos.procurement@gmail.com

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΣΙΣ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΕΥΡΙΔΙΚΗ ΜΠΑΚΟΛΑ

Για την πρόσκληση πατήστε εδώ

Για τους ειδικούς όρους πατήστε εδώ

Για την οικονομική προσφορά πατήστε εδώ

Για την Υπόδειγμα Υπεύθυνης δήλωσης πατήστε εδώ

el