Add Your Heading Text Here

Search
Close this search box.

Προκήρυξη δύο θέσεων εργασίας Επιμελητή/τριας Καθαριότητας στο Κέντρο Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων της ΑΡΣΙΣ στη Μακρινίτσα Βόλου

espa metoikos
espa metoikos

ΑΡΣΙΣ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ

ΛΕΟΝΤΟΣ ΣΟΦΟΥ 26

Αρ. Πρωτ: ΑΜ 6636

Ημερομηνία: 21/07/2023

Το Κέντρο Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων Μακρινίτσας Βόλου προκηρύσσει μία θέση αντικατάστασης και μία νέα θέση Επιμελητή/τριας Καθαριότητας

Η διάρκεια πρόσληψης θα είναι για ένα μήνα, εφόσον έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία ένταξης του ΚΦΑΑ στο νέο χρηματοδοτικό πλαίσιο, με πιθανότητα ανανέωσης .

Θέση Επιμελητή/τριας Καθαριότητας πλήρους απασχόλησης (αντικατάστασης) και 

Θέση Επιμελητή/τριας Καθαριότητας ημιαπασχόλησης (20 ώρες)

Απαραίτητα προσόντα:

 • Ύπαρξη σχετικής επαγγελματικής εμπειρίας, πιστοποίησης ή κατάρτισης
 • Άδεια οδήγησης ΙΧ αυτοκινήτου (με τουλάχιστον 1 έτος εμπειρίας)

Επιθυμητά προσόντα:

 • Καλή Γνώση της Ελληνικής Γλώσσας
 • Υποχρεωτική Εκπαίδευση 
 • Προηγούμενη επαγγελματική ή εθελοντική εμπειρία στην φροντίδα χώρου  παιδιών.
 • Άδεια οδήγησης ΙΧ αυτοκινήτου (με τουλάχιστον 1 έτος εμπειρίας)
 • Γνώση της Αγγλικής Γλώσσας
 • Γνώση χειρισμού υπολογιστών 

Συνεκτιμημένα προσόντα:

 • Προηγούμενη απασχόληση στο μεταναστευτικό / προσφυγικό και εμπειρία με ευάλωτες ομάδες
 • Εθελοντική εργασία

Απαραίτητες δεξιότητες που θα κριθούν στη συνέντευξη:

 • Δεξιότητες συνεργασίας και συντονισμού στο πλαίσιο λειτουργίας της ομάδας. 
 • Ικανότητα να εργάζεται υπό συνθήκες πίεσης και ανάληψης πρωτοβουλιών, ικανότητα οργάνωσης και εποπτείας, ικανότητα επίλυσης προβλημάτων σε καθημερινές καταστάσεις κρίσης.

Καθήκοντα:

 • Καθαριότητα και επιμέλεια όλων των εσωτερικών και εξωτερικών χώρων του ΚΦΑΑ
 • Ενημέρωση του επιστημονικού προσωπικού για ζητήματα που κρίνει σημαντικά (διαφωνίες μεταξύ των φιλοξενουμένων κτλ)
 • Ευθυγράμμιση με τις υποδείξεις της ομάδας συντονισμού σχετικά με τα καθήκοντα της, καθώς και την τυχόν προσαρμογή αυτών σε επείγουσες καταστάσεις

 Ώρες απασχόλησης (εβδομαδιαίως): 40 και 20 αντιστοίχως

Οι ενδιαφερόμενες/οι καλούνται να αποστείλουν μέσω email στο arsis.staff@gmail.com  έως τις 31/07/2023 στις 17:00, τα κάτωθι, με τίτλο «Προκήρυξη για την θέση Επιμελητή/τριας ΚαθαριότηταςΚέντρο Φιλοξενίας Ασυνόδευτων ανηλίκων- Μακρυνίτσα».*

*Ο/η υποψήφιος/α μπορεί να συμμετέχει στη διαδικασία προκήρυξης θέσης είτε για μία θέση είτε για όλες. Σε κάθε περίπτωση παρακαλούμε να το δηλώσετε στην επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος. 

 1. Βιογραφικό Σημείωμα 
 2. Επιστολή Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη συγκεκριμένη θέση (Για την εν λόγω θέση η επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος θα συνεκτιμηθεί θετικά, ωστόσο σε περίπτωση μη αποστολής ο υποψήφιος θα συμπεριληφθεί κανονικά στη διαδικασία αξιολόγησης)

Αν κληθούν σε συνέντευξη, οι υποψήφιοι θα πρέπει να προσκομίσουν προς επίδειξη τα κάτωθι:

 1. Βεβαίωση σχετικής προϋπηρεσίας ή/και πιστοποίησης ή κατάρτισης 
 2. Συστατικές επιστολές από προηγούμενους εργοδότες, εφόσον υπάρχουν

Υποψήφιοι που θα κληθούν και θα προσέλθουν στη συνέντευξη, χωρίς τα παραπάνω έγγραφα, δεν θα συμπεριληφθούν στην τελική διαδικασία αξιολόγησης. 

Η ΑΡΣΙΣ εξετάζει κάθε αίτηση με βάση τα προσόντα που ζητούνται για κάθε θέση, τα οποία αποτελούν και τα κριτήρια αξιολόγησης του δυνητικού προσωπικού, και με βάση την αρχή των ίσων ευκαιριών. Κατά την εξέταση των βιογραφικών θα τηρηθεί απόλυτη εμπιστευτικότητα.

Τα βιογραφικά θα αξιολογηθούν μέχρι τις 01/08/2023 και οι υποψήφιοι που θα περάσουν στη δεύτερη φάση αξιολόγησης (συνεντεύξεις), θα ειδοποιηθούν τηλεφωνικά ή ηλεκτρονικά στις 02/08/2023.

Οι συνεντεύξεις θα πραγματοποιηθούν online ή δια ζώσης στις  03/08/2023.

Κατά τη συνέντευξη μπορεί να σας ζητηθούν πρόσθετα στοιχεία επιβεβαίωσης των προσόντων σας, τα οποία θα πρέπει να προσκομίσετε.

Κατά την πρόσληψη θα ζητηθούν από την ΑΡΣΙΣ τα δικαιολογητικά που προβλέπονται από την νομοθεσία για την εγγραφή των εργαζομένων στο Μητρώο Μελών ΜΚΟ. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι  να μην έχει  καταδικαστεί ο (υποψήφιος/α)  εργαζόμενος/η  για οποιοδήποτε ποινικό αδίκημα   ( εξαιρούνται οι παραβάσεις του ΚΟΚ) και η αντίστοιχη προσκόμιση ποινικού μητρώου.

*Τα βιογραφικά  και τα προσωπικά σας δεδομένα δε διαβιβάζονται σε τρίτους και χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για να διερευνηθεί η προοπτική της μελλοντικής επαγγελματικής συνεργασίας μας. Κάθε επεξεργασία προσωπικών δεδομένων πραγματοποιείται σύμφωνα με τις επιταγές του Νόμου 2472 /97 περί προστασίας του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και κάθε υποψήφιος διατηρεί δικαίωμα ενημέρωσης, πρόσβασης και αντίρρησης, όπως ο ως άνω νόμος ορίζει.

el