Add Your Heading Text Here

Για την απευθείας ανάθεση προμήθειας ειδών σίτισης (οπωροκηπευτικά, κρέας, διάφορα προϊόντα διατροφής), για τις ανάγκες του Κ.Φ.Α.Α (Κέντρου Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων) «ΣΠΙΤΙ ΤΗΣ ΑΡΣΙΣ» στο Ωραιόκαστρο

tamey
tamey 1280 x 720

Καταχωριστέο στο ΚΗΜΔΗΣ

Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς  με ΑΡ.ΠΡΩΤ: ΑΜ 6666/04-08-2023

Για την απευθείας ανάθεση προμήθειας ειδών σίτισης (οπωροκηπευτικά, κρέας, διάφορα προϊόντα διατροφής), για τις ανάγκες  του Κ.Φ.Α.Α (Κέντρου Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων) «ΣΠΙΤΙ ΤΗΣ ΑΡΣΙΣ» στο Ωραιόκαστρο, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 9.693,96 ευρώ χωρίς ΦΠΑ και 10.954,17 ευρώ με Φ.Π.Α.

CPV: Οπωροκηπευτικά: 03221200-8, Κρέας: 15110000-2, Διάφορα προϊόντα διατροφής: 15800000-6

Η ΑΡΣΙΣ Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων (με έδρα την Αθήνα, οδός Μαυρομματαίων αρ. 43) και Υποκατάστημα στη Θεσσαλονίκη, (Λέοντος Σοφού 26) στα πλαίσια  της «Επιχορήγησης Ν.Π. ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων για την υλοποίηση του Έργου Κέντρου Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων (Κ.Φ.Α.Α.) «ΣΠΙΤΙ ΤΗΣ ΑΡΣΙΣ» στο Ωραιόκαστρο με κωδικό MIS 6001573 στο πλαίσιο του προγράμματος «Πρόγραμμα Ελλάδας – Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης».

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει έγγραφη προσφορά για την απευθείας ανάθεση προμήθειας ειδών σίτισης (οπωροκηπευτικά, κρέας, διάφορα προϊόντα διατροφής),  για τις ανάγκες της λειτουργίας του Κ.Φ.Α.Α «ΣΠΙΤΙ ΤΗΣ ΑΡΣΙΣ» στο Ωραιόκαστρο, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 9.693,96 ευρώ χωρίς ΦΠΑ και 10.954,17 ευρώ με Φ.Π.Α.

Το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο της ζητούμενης προμήθειας απεικονίζεται στον παρακάτω πίνακα:

ΟΜΑΔΑΕΙΔΟΣΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
ΑΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ1.235,00 €
ΒΚΡΕΑΣ2.810,75 €
ΓΔΙΑΦΟΡΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ5.648,21 €
ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΫΠ/ΜΕΝΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ9.693,96 €
ΦΠΑ 13%1.260,21 €
ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΫΠ/ΜΕΝΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΜΕ ΦΠΑ10.954,17 €

Η προμήθεια θα γίνει με τους Ειδικούς όρους, που ακολουθούν.

 1. Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς μπορούν να καταθέσουν την προσφορά τους για μια ή περισσότερες ΟΜΑΔΕΣ της ζητούμενης προμήθειας, προσφέροντας για το σύνολο της ποσότητας κάθε ΟΜΑΔΑΣ.
 2. Προσφορά που υποβάλλεται για μέρος της προμήθειας απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
 3. Η προμήθεια θα ανατεθεί με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και με κριτήριο την χαμηλότερη τιμή για το σύνολο της προμήθειας της κάθε ΟΜΑΔΑΣ άνευ ΦΠΑ.
 4. Η προσφορά ισχύει και δεσμεύει τον ανάδοχο έως τις 31/12/2023.
 5. Η ανάθεση τίθεται σε ισχύ από την ημέρα κατακύρωσης της μέχρι και την 31/12/2023.
 6. Η ΑΡΣΙΣ διατηρεί το δικαίωμα να αυξομειώσει την ποσότητα  κατακύρωσης στα πλαίσια του προϋπολογισμού ή να διακόψει οποτεδήποτε και μονομερώς την προμήθεια, ανάλογα με τις ανάγκες της. Στην περίπτωση αυτή Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ δεν έχει δικαίωμα να απαιτήσει την εκτέλεση της προμήθειας μέχρι την κάλυψη του συνολικού προϋπολογισμού της.
 7. Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές. Σε περίπτωση ισοδύναμων προσφορών η ΑΡΣΙΣ θα προβεί στην κατακύρωση της προμήθειας με βάση τη διάταξη του άρθρου 90 παρ. 1 του ν. 4412/2016.
 8. Σημαντικός όρος: η παράδοση των τροφίμων, στις δομές θα πρέπει να γίνεται τουλάχιστον μια φορά την εβδομάδα.
 9. Η παράδοση και παραλαβή των ειδών της προμήθειας θα γίνεται εντός 72 ωρών, κατόπιν τηλεφωνικής ή ηλεκτρονικής επικοινωνίας το Κ.Φ.Α.Α. της ΑΡΣΙΣ με τον ανάδοχο, μετά την ανάθεση της προμήθειας. Η παράδοση και παραλαβή των ειδών της προμήθειας θα γίνεται με έξοδα και μέσα του αναδόχου στο ΚΦΑΑ «ΣΠΙΤΙ ΤΗΣ ΑΡΣΙΣ» στο Ωραιόκαστρο , με διεύθυνση: Προέκταση Λεωφόρου Δημοκρατίας, Αγίου Δημητρίου 1-3, Ωραιόκαστρο ΤΚ 57013, Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2310692232.
 10. Η παραλαβή των ειδών της προμήθειας θα πραγματοποιείται από τον αρμόδιο υπάλληλο της ΑΡΣΙΣ που θα προσυπογράφει το σχετικό δελτίο παραλαβής και θα ελέγξει εάν η παράδοση των προϊόντων έγινε σύμφωνα με τους όρους της πρόσκλησης. Εφίσταται η προσοχή του προμηθευτή όπως στο δελτίο αποστολής και στο αντίστοιχο τιμολόγιο αναγράφονται λεπτομερώς χαρακτηρισμοί του προσκομιζόμενου είδους, κατηγορία και τόπος προέλευσης και κάθε χαρακτηριστικό γνώρισμα. π.χ. ΡΥΖΙ ΚΑΡΟΛΙΝΑ, εισαγωγής, ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΑ: Μέρλιν, Κρήτης κτλ. ΜΗΛΑ: Στάρκιν, Ντελίσιους κτλ. ΑΧΛΑ∆ΙΑ: Κρυστάλια
 11. Η παράδοση των τροφίμων θα γίνεται µε δαπάνες του προµηθευτή και µε δικά του μεταφορικά μέσα, τα οποία θα πρέπει να είναι καθαρά και απολυμασμένα, σύμφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις περί μεταφοράς τροφίμων και στο χώρο κάθε Δομής
 12. Τα ζητούμενα είδη της προμήθειας θα πρέπει να είναι Α΄ ποιότητας, να συνοδεύονται από εγγύηση άριστης ποιότητας, νόμιμα και ευρέως κυκλοφορούντα στην αγορά σύμφωνα µε τις σχετικές Αγορανομικές και Υγειονομικές διατάξεις.
 13. Η παρουσίαση των υποχρεωτικών ενδείξεων στην επισήμανση των προϊόντων, πρέπει να είναι σύμφωνη µε την Ενωσιακή και Εθνική νομοθεσία.
 14. Οι συσκευασίες δεν θα πρέπει να είναι ανοιγμένες ή φθαρμένες ή σχισμένες ή µε τρύπες και  να µην υπάρχουν διαρροές.
 15. Ο προμηθευτής εγγυάται ότι τα τρόφιμα θα είναι άριστης ποιότητας χωρίς αλλοιώσεις, νοθείες, προσβολές από μικροοργανισμούς, έντομα ή ακάρεα, γαιώδεις προσμίξεις, τοξικές ουσίες, ανεπιθύμητες οσμές, χρωματισμούς και άλλα ανεπιθύμητα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά, σύμφωνα µε τις διατάξεις της εθνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας και τις σχετικές προδιαγραφές των επισήμων κρατικών φορέων τροφίμων.
 16. Ο προμηθευτής έχει την υποχρέωση ν’ αντικαταστήσει κάθε ποσότητα τρόφιμου που προμήθευσε, μέσα σε δύο εργάσιμες (2) ημέρες αφότου διαπιστωθεί παράβαση των παραπάνω διαβεβαιώσεων. Οι δαπάνες επιστροφής στον προµηθευτή των ακατάλληλων τροφίμων και αποστολής των νέων σε αντικατάσταση των ακατάλληλων, θα βαρύνουν τον προμηθευτή.
 17. Όσα είδη θα είναι συσκευασμένα/ τυποποιημένα θα έχουν την κατάλληλη σήμανση (ημερομηνία παραγωγής/λήξης).
 18. Όλα τα προϊόντα θα πρέπει να πληρούν τις προδιαγραφές που ορίζονται από τον Κώδικα Τροφίμων και Ποτών.
 19. Εφόσον από τη χρήση των ακατάλληλων τροφίμων προκλήθηκαν αρνητικές επιπτώσεις στην υγεία όσων τα κατανάλωσαν, ο προμηθευτής υποχρεούνται να αναλάβει όλες τις δαπάνες αποκατάστασης της βλάβης που προξένησε από τα ακατάλληλα τρόφιμα.
 • Η ανάθεση μπορεί να τροποποιηθεί κατόπιν αιτήματος της ΑΡΣΙΣ και με τη σύμφωνη γνώμη του αναδόχου, κατά τα προβλεπόμενα στο ν. 4412/2016 περί προμηθειών του Δημοσίου.
 • Η εκχώρηση των υποχρεώσεων και των δικαιωμάτων του σε τρίτους ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ.
 • Οι παραπάνω όροι θεωρούνται δεσμευτικοί, με ποινή απόρριψης της προσφοράς σε περίπτωση μη συμμόρφωσης σε κάποιον από αυτούς.
 • Η ανάθεση και η εκτέλεση της σύμβασης διέπεται από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ΄ εξουσιοδότηση αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως του ν. 4412/2016 (Α’ 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».
 • Τον προμηθευτή βαρύνουν και συμπεριλαμβάνονται στην τιμή της προσφοράς του οι νόμιμες κρατήσεις όπως αυτές ισχύουν κατά την ημέρα της ανάθεσης.
 • Για την καλή εκτέλεση της σύμβασης καθώς και σε περίπτωση παράβασης των υποχρεώσεων του αναδόχου ισχύουν τα οριζόμενα στο ν. 4412/2016 Περί προμηθειών του Δημοσίου.

Δικαιολογητικά Συμμετοχής:

Επιπρόσθετα, προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, θα πρέπει να προσκομίσετε μαζί με την οικονομική σας προσφορά και τα παρακάτω δικαιολογητικά σύμφωνα με το άρθρο 80 παρ. 2 και 3 του Ν.4412/2016:

1) Βεβαίωση φορολογικής ενημερότητας, για συμμετοχή

2) Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας για ασφαλιστικές εισφορές του προσωπικού, για συμμετοχή

3) Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας μη μισθωτών ΕΦΚΑ, για συμμετοχή (αφορά ατομικές επιχειρήσεις)

4) Υπεύθυνη δήλωση εκ μέρους του οικονομικού φορέα, σε περίπτωση φυσικού προσώπου, ή σε περίπτωση νομικού προσώπου την υποβολή αυτής εκ μέρους του νομίμου εκπροσώπου, στην οποία θα δηλώνεται ότι ΔΕΝ υπάρχει εις βάρος του αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους λόγους: συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, ενεργητική δωροδοκία κατά το ελληνικό δίκαιο και το δίκαιο του οικονομικού φορέα, απάτη εις βάρος των  οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης, τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότησης της τρομοκρατίας , παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων. Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά:

α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές,

β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον διευθύνοντα σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, γγ) στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

5) Αντίγραφο καταστατικού της εταιρίας & έγγραφο ταυτοποίησης μελών Διοικητικού Συμβουλίου (π.χ. ΓΕΜΗ)

6) Σε περίπτωση ατομικής επιχείρησης, εκτύπωση προσωποποιημένης πληροφόρησης της επιχείρησης από το Taxis, όπου φαίνεται ότι η επιχείρηση είναι ενεργή.

Διαδικασία πληρωμής:

 1. Η ΑΡΣΙΣ θα καταβάλλει την αξία των ειδών, που θα προμηθευτεί στα πλαίσια της παρούσας πρόσκλησης εντός εκατόν είκοσι (120) ημερών ύστερα από την παράδοση των ειδών και την έκδοση από τον προμηθευτή των παρακάτω δικαιολογητικών πληρωμής:
 2. Τιμολόγιο-Δελτίο Αποστολής, στο οποίο να αναγράφονται το είδος, η ποσότητα, η τιμή μονάδας, η συνολική αξία των ειδών και οι νόμιμες επιβαρύνσεις,
 3. Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας, για είσπραξη, σε ισχύ (για ασφαλιστικές εισφορές του προσωπικού), όπου απαιτείται από τις κείμενες διατάξεις.
 4. Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας μη μισθωτών ΕΦΚΑ, για είσπραξη, σε ισχύ (ανάλογα με τη νομική μορφή του αναδόχου), όπου απαιτείται  από τις κείμενες διατάξεις
 5. Φορολογική ενημερότητα, για είσπραξη, σε ισχύ, (σε περίπτωση που το σύνολο των τιμολογίων είναι άνω των 1.500,00€ μικτά), όπου απαιτείται από τις κείμενες διατάξεις ή Βεβαίωση φορολογικής οφειλής (σε περίπτωση μη απόδοσης των ληξιπρόθεσμων φορολογικών οφειλών), όπου απαιτείται από τις κείμενες διατάξεις.

Οι προσφορές μπορούν να κατατεθούν στην ΑΡΣΙΣ με κάθε πρόσφορο μέσο επικοινωνίας (ταχυδρομικά έγγραφα, ηλεκτρονικά, με φαξ ή αντίστοιχο τρόπο).

•             Ταχυδρομική Διεύθυνση: Εγνατίας 30, 54625, Θεσσαλονίκη

•             Fax: 2310526150

•             Ηλεκτρονική Διεύθυνση: metoikos.procurement@gmail.com

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν Πληροφορίες από το site της Άρσις www.arsis.gr ή στα τηλέφωνα: 2316007622 και 2316009753.

Ημερομηνία λήψης της προσφοράς από την ΑΡΣΙΣ το αργότερο έως την 11/08/2023 ώρα 16:00

Όλα τα απαραίτητα έγγραφα που συνοδεύουν την πρόσκληση (αναλυτικό φυσικό αντικείμενο-τεχνικές προδιαγραφές, υπόδειγμα προσφοράς) είναι αναρτημένα στη σελίδα της ΑΡΣΙΣ www.arsis.gr

Σε περίπτωση παράτασης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πληροφορηθούν το χρόνο της παράτασης από το site της ΑΡΣΙΣ www.arsis.gr

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΣΙΣ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Για το Υπόδειγμα Υπεύθυνης δήλωσης πατήστε εδώ

Για το Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς πατήστε εδώ

Για το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ-ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ πατήστε εδώ

Για το υπόμνημα έγκρισης πατήστε εδώ

el