Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την προμήθεια κιθάρας και χορδών κιθάρας, για τις ανάγκες της Δομής Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων «Έλλη» Αλεξανδρούπολης

logo-amif kai tame

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με Α.Π.: ΑΜ96
Για την απευθείας ανάθεση προμήθειας κιθάρας και χορδών κιθάρας, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 89,51 ευρώ  χωρίς ΦΠΑ και 111,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Η ΑΡΣΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ καλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει έγγραφη προσφορά για την προμήθεια κιθάρας και χορδών κιθάρας για τις ανάγκες της Δομής Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων Έλλη στην Αλεξανδρούπολη, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 89,51 ευρώ  χωρίς ΦΠΑ και 111,00  ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α

Η προμήθεια εντάσσεται στα πλαίσια του έργου ΜΕΤΟΙΚΟΣ, της Δράσης «Επιχορήγηση Ν.Π. ΑΡΣΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ για την υλοποίηση του έργου ΜΕΤΟΙΚΟΣ» (κωδικός ΟΠΣ 5008116), του «Υποέργου 4 – Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανήλικων Έλλη Αλεξανδρούπολης» και χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, το Ταμείο Ασύλου Μετανάστευσης και Ένταξης και από εθνικούς πόρους.

Η προμήθεια θα ανατεθεί με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και με κριτήριο την χαμηλότερη τιμή για το σύνολο των ειδών.  

Οι προσφορές μπορούν να κατατεθούν στην ΑΡΣΙΣ με κάθε πρόσφορο μέσο επικοινωνίας (ταχυδρομικά έγγραφα, ηλεκτρονικά, με φαξ ή αντίστοιχο τρόπο).

Ταχυδρομική Διεύθυνση:  Κωνσταντινουπόλεως  αριθ 34 – ΤΚ 68133,  Αλεξανδρούπολη

Τηλέφωνο: 2551181397 ή 2316007622

Fax: 2310526150

Ηλεκτρονική Διεύθυνση: metoikos.procurement@gmail.com

Ημερομηνία λήψης της προσφοράς από την ΑΡΣΙΣ  το αργότερο έως την 20/11/2017  ώρα 17.00 μ.μ.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν Πληροφορίες από το site της Άρσις www.arsis.gr ή στο τηλέφωνο: 2316007622

Για να δείτε τα ΕΙΔΗ και τους  Ειδικούς Όρους της προμήθειας πατήστε εδώ.

Για  το υπόδειγμα της οικονομικής προσφοράς πατήστε εδώ.