Διαγωνισμοί – Προκηρύξεις

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια επαγγελματικού απορροφητήρα και εξωτερικού φουγάρου, την απεγκατάσταση του παλιού και την εγκατάσταση του νέου στην Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στην Αθήνα

logo-amif kai tame

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με Αρ. Πρωτ.: ΑΜ91
Για την απευθείας ανάθεση προμήθειας επαγγελματικού απορροφητήρα και εξωτερικού φουγάρου, την απεγκατάσταση του παλιού και την εγκατάσταση του νέου,
συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 2.016,13 ευρώ  χωρίς ΦΠΑ και 2.500,00  ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Η Άρσις- Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων στα πλαίσια του έργου ΜΕΤΟΙΚΟΣ, το οποίο θα υποβληθεί για χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση, το Ταμείο Ασύλου Μετανάστευσης και Ένταξης και από εθνικούς πόρους, αναζητά προμηθευτές οι οποίοι θα υποβάλουν έγγραφη προσφορά για την προμήθεια επαγγελματικού απορροφητήρα και εξωτερικού φουγάρου, την απεγκατάσταση του παλιού και την εγκατάσταση του νέου για τις ανάγκες της Δομής Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στην Αθήνα, συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 2.016,13 ευρώ  χωρίς ΦΠΑ και 2.500,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την προμήθεια διαφόρων ειδών ατομικής υγιεινής, για τη Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων «Φρίξος» στην Αλεξανδρούπολη

logo-amif kai tame

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με αρ.πρωτ.: ΑΜ90
Για την απευθείας ανάθεση προμήθειας διαφόρων ειδών ατομικής υγιεινής,
προϋπολογιζόμενης δαπάνης 143,55 ευρώ χωρίς ΦΠΑ και 178,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Η ΑΡΣΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ στα πλαίσια του έργου ΜΕΤΟΙΚΟΣ, το οποίο έχει υποβληθεί για χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση, το Ταμείο Ασύλου Μετανάστευσης και Ένταξης και από εθνικούς πόρους, καλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει έγγραφη προσφορά για την προμήθεια διαφόρων ειδών ατομικής υγιεινής για τις ανάγκες της Δομής Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων «Φρίξος» στην Αλεξανδρούπολη, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 143,55 ευρώ  χωρίς ΦΠΑ και 178,00  ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Δημόσια διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών φορτηγού οχήματος

Πράξη: «Κοινωνική υποδομή διανομής βασικής υλικής συνδρομής σε ευάλωτες ομάδες» με κωδικό ΟΠΣ 5008019 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020» «Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας – ΕΤΠΑ» που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης με τίτλο “Κοινωνικές Υποδομές”.

Ανάδειξη αναδόχου ανοιχτού μειοδοτικού διαγωνισμού με Αρ. πρωτ. Π15/30-1-2018 για την Παροχή Υπηρεσιών ενοικίασης οχημάτων

Θεσσαλονίκη,16/02/2018

Στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος «ESTIA» που υλοποιείται από την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες σε συνεργασία με την αστική εταιρεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία  «ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων» και χρηματοδοτείται από την Πολιτική Προστασία και Ανθρωπιστική Βοήθεια της Ευρωπαϊκής  Ένωσης (ECHO), ανακοινώνουμε ότι δυνάμει του υπ’ αρ. 13/Π15/2018 πρακτικού της συνεδρίασης των νομίμων εκπροσώπων της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων», η ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «HELLENIC AUTOMOTIVE SA», που εδρεύει στην Αθήνα, Λεωφόρος Βάρης Κορωπίου και Ηφαίστου 2, ΑΦΜ 097932940 ΔΟΥ ΦΑΕ Αθηνών, με διακριτικό τίτλο «Europcar», αναδείχθηκε ανάδοχος της προκηρυσσόμενης υπηρεσίας και για τις τρεις ομάδες του έργου με το ποσό των τριάντα ευρώ και δέκα λεπτών (30,10 €) χωρίς ΦΠΑ ανά ημέρα μίσθωσης και  τριάντα επτά ευρώ και τριάντα τριών λεπτών (37,33 €) με ΦΠΑ ανά ημέρα μίσθωσης για την ομάδα Α, με το ποσό των τριάντα πέντε ευρώ και σαράντα οκτώ λεπτών (35,48 €) χωρίς ΦΠΑ ανά ημέρα μίσθωσης και σαράντα τεσσάρων ευρώ (44,00 €) με ΦΠΑ ανά ημέρα μίσθωσης για την Ομάδα Β και με το ποσό των έντεκα ευρώ και είκοσι εννέα λεπτών (11,29 €) χωρίς ΦΠΑ ανά ημέρα μίσθωσης και  δεκατεσσάρων ευρώ (14,00 €) με ΦΠΑ ανά ημέρα μίσθωσης για την Ομάδα Γ και συνεπώς αποφασίστηκε η σύναψη της σχετικής σύμβασης με την ως άνω εταιρεία.