Διαγωνισμοί – Προκηρύξεις

ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΠΡΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Αρ. πρωτ. 1485/2017 για την Προμήθεια Ειδών Προσωπικής Υγιεινής για την Προστατευόμενη Ζώνη Ανηλίκων που λειτουργεί η Οργάνωση στην Ανοικτή Δομή Φιλοξενίας Προσφύγων ‘Αγία Ελένη’ στα Ιωάννινα

Αθήνα, 7/12/2017

Στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος «Providing urgent protection for the most vulnerable UASC through Safe Zones, Food Provision and Case managementt», το οποίο υλοποιείται από την ΑΡΣΙΣ και χρηματοδοτείται από τη UNICEF, ανακοινώνουμε ότι δυνάμει του υπ’ αρ. 6/1485/7-12- 2017 πρακτικού της συνεδρίασης των νομίμων εκπροσώπων της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων», η ομόρρυθμη εταιρεία με την επωνυμία «ΑΦΟΙ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΙ ΟΕ» με διακριτικό τίτλο «5Κ (ΠΕΝΤΕ ΚΑΠΑ)» που εδρεύει στη στη Θεσσαλονίκη (οδός Αριστοτέλους 7) και εκπροσωπείται νόμιμα, αναδείχθηκε ανάδοχος της προμήθειας Ειδών Προσωπικής Υγιεινής στο ποσό των € 2.551,05 με ΦΠΑ και συνεπώς αποφασίστηκε η σύναψη της σχετικής σύμβασης με την ως άνω εταιρεία.

ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΠΡΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Αρ. πρωτ. 1484/2017 για την Προμήθεια Ειδών Προσωπικής Υγιεινής για την Προστατευόμενη Ζώνη Ανηλίκων που λειτουργεί η Οργάνωση στην Ανοικτή Δομή Φιλοξενίας Προσφύγων στα Λαγκαδίκια

Αθήνα,7/12/2017

Στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος «Providing urgent protection for the most vulnerable UASC through Safe Zones, Food Provision and Case managementt», το οποίο υλοποιείται από την ΑΡΣΙΣ και χρηματοδοτείται από τη UNICEF, ανακοινώνουμε ότι δυνάμει του υπ’ αρ. 6/1484/7-12- 2017 πρακτικού της συνεδρίασης των νομίμων εκπροσώπων της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων», η ομόρρυθμη εταιρεία με την επωνυμία «ΑΦΟΙ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΙ ΟΕ» με διακριτικό τίτλο «5Κ (ΠΕΝΤΕ ΚΑΠΑ)» που εδρεύει στη στη Θεσσαλονίκη (οδός Αριστοτέλους 7) και εκπροσωπείται νόμιμα, αναδείχθηκε ανάδοχος της προμήθειας Ειδών Προσωπικής Υγιεινής στο ποσό των € 2.551,05 με ΦΠΑ και συνεπώς αποφασίστηκε η σύναψη της σχετικής σύμβασης με την .ως άνω εταιρεία.

ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΠΡΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Αρ. πρωτ. 1483/2017 για την Προμήθεια Ειδών Προσωπικής Υγιεινής για την Προστατευόμενη Ζώνη Ανηλίκων που λειτουργεί η Οργάνωση στην Ανοικτή Δομή Φιλοξενίας Προσφύγων στα Διαβατά

Αθήνα,7/12/2017

Στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος «Providing urgent protection for the most vulnerable UASC through Safe Zones, Food Provision and Case managementt», το οποίο υλοποιείται από την ΑΡΣΙΣ και χρηματοδοτείται από τη UNICEF, ανακοινώνουμε ότι δυνάμει του υπ’ αρ. 6/1483/7-12- 2017 πρακτικού της συνεδρίασης των νομίμων εκπροσώπων της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων», η ομόρρυθμη εταιρεία με την επωνυμία «ΑΦΟΙ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΙ ΟΕ» με διακριτικό τίτλο «5Κ (ΠΕΝΤΕ ΚΑΠΑ)» που εδρεύει στη στη Θεσσαλονίκη (οδός Αριστοτέλους 7) και εκπροσωπείται νόμιμα, αναδείχθηκε ανάδοχος της προμήθειας Ειδών Προσωπικής Υγιεινής στο ποσό των € 2.551,05 με ΦΠΑ και συνεπώς αποφασίστηκε η σύναψη της σχετικής σύμβασης με την ως άνω εταιρεία.

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την προμήθεια 2.000 λίτρων καυσίμου (πετρέλαιο θέρμανσης), για τη Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στη Μακρινίτσα Βόλου

logo-amif kai tame

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με Α.Π.: ΑΜ240
Για την απευθείας ανάθεση προμήθειας 2.000 λίτρων καυσίμου (πετρέλαιο θέρμανσης), προϋπολογιζόμενης δαπάνης 2.000,00 ευρώ  χωρίς ΦΠΑ και 2.480,00  ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Η ΑΡΣΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ καλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει έγγραφη προσφορά για την προμήθεια 2.000 λίτρων καυσίμου (πετρέλαιο θέρμανσης) για τις ανάγκες της Δομής φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων στη Μακρινίτσα Βόλου, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 2.000,00 ευρώ  χωρίς ΦΠΑ και 2.480,00  ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α