Διαγωνισμοί – Προκηρύξεις

Προσκληση υποβολής έγγραφων προσφορών για την ενοικίαση ενός (1) μίνι βαν εννέα θέσεων, ενός (1) μίνι βαν επτά θέσεων και ενός (1) πενταθέσιου επιβατικού αυτοκινήτου στην περιοχή των Λαγκαδικίων και των Διαβατών, στο πλαίσιο του Προγράμματος «Providing urgent protection for the most vulnerable UASC through Safe Zones, Food Provision and Case management», το οποίο υλοποιείται από την ΑΡΣΙΣ και χρηματοδοτείται από τη UNICEF

Η ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων (με έδρα την Αθήνα, οδός Μαυρομματαίων αρ. 43) και διατηρεί υποκατάστημα στη Θεσσαλονίκη, οδός Λέοντος Σοφού 26 & Εγνατία, προσκαλεί σε υποβολή έγγραφων προσφορών με την Α.Π. ΙΔ/1238 Πρόσκληση, για την ενοικίαση ενός (1) μίνι βαν εννέα θέσεων, ενός (1) μίνι βαν επτά θέσεων και ενός (1) πενταθέσιου επιβατικού αυτοκινήτου στην περιοχή των Λαγκαδικίων και των Διαβατών, στο πλαίσιο του Προγράμματος «Providing urgent protection for the most vulnerable UASC through Safe Zones, Food Provision and Case management», το οποίο υλοποιείται από την ΑΡΣΙΣ και χρηματοδοτείται από τη UNICEF.

Δείτε την πρόσκληση εδώ.

ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Αρ. διακ. 7977/2017 για την «Παροχή υπηρεσιών catering σε κατά ανώτατο όριο 35 φιλοξενούμενους ανηλίκους ημερησίως στην Προστατευόμενη Ζώνη Ανηλίκων που λειτουργεί η ΑΡΣΙΣ στην Ανοικτή Δομή Φιλοξενίας Προσφύγων στα Λαγκαδίκια»

Αθήνα, 22/9/2017

Στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος του προγράμματος «Providing urgent protection for the most vulnerable UASC through Safe Zones, Food Provision and Case management» το οποίο υλοποιείται από την ΑΡΣΙΣ και χρηματοδοτείται από τη UNICEF , ανακοινώνουμε ότι δυνάμει του υπ’ αρ. 13/7977 από 22/9/2017 πρακτικού της συνεδρίασης των νομίμων εκπροσώπων της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων», η ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «SPECEAL EΔΕΣΜΑΤΑ Α.Ε» που εδρεύει στο 14ο χλμ..Θεσσαλονίκης – Μηχανιώνας θέση Τριμινίας Θέρμης και εκπροσωπείται νόμιμα, αναδείχθηκε ανάδοχος της υπηρεσίας «Παροχή υπηρεσιών catering σε κατά ανώτατο όριο 35 φιλοξενούμενους ανηλίκους ημερησίως στην Προστατευόμενη Ζώνη Ανηλίκων που λειτουργεί η ΑΡΣΙΣ στην Ανοικτή Δομή Φιλοξενίας Προσφύγων στα Λαγκαδίκια» στο ποσό των € 4,34 άνευ ΦΠΑ και € 5,38 με ΦΠΑ ανά φιλοξενούμενο ημερησίως και συνεπώς αποφασίστηκε η σύναψη της σχετικής σύμβασης με την ως άνω εταιρεία.

ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Αρ. διακ. 7976/2017 για την «Παροχή υπηρεσιών catering σε κατά ανώτατο όριο 35 φιλοξενούμενους ανηλίκους ημερησίως στην Προστατευόμενη Ζώνη Ανηλίκων που λειτουργεί η ΑΡΣΙΣ στην Ανοικτή Δομή Φιλοξενίας Προσφύγων στα Διαβατά Θεσσαλονίκης (στο πρώην στρατόπεδο Αναγνωστοπούλου)»

Αθήνα, 22/9/2017

Στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος «Providing urgent protection for the most vulnerable UASC through Safe Zones, Food Provision and Case management» το οποίο υλοποιείται από την ΑΡΣΙΣ και χρηματοδοτείται από τη UNICEF , ανακοινώνουμε ότι δυνάμει του υπ’ αρ. 13/7976 από 22/9/2017 πρακτικού της συνεδρίασης των νομίμων εκπροσώπων της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων», η κοινωνία κληρονομικού αστικού δικαίου με την επωνυμία «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΛΗΡΟΝΟΜΩΝ ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΥ ΖΑΦΕΙΡΑΚΟΓΛΟΥ» που εδρεύει στο 18ο χλμ. Π.Ε.Ο. Θεσσαλονίκης – Αγ.Αθανάσιου και εκπροσωπείται νόμιμα, αναδείχθηκε ανάδοχος της υπηρεσίας «Παροχή υπηρεσιών catering σε κατά ανώτατο όριο 35 φιλοξενούμενους ανηλίκους ημερησίως στην Προστατευόμενη Ζώνη Ανηλίκων που λειτουργεί η ΑΡΣΙΣ στην Ανοικτή Δομή Φιλοξενίας Προσφύγων στα Διαβατά Θεσσαλονίκης (στο πρώην στρατόπεδο Αναγνωστοπούλου)» στο ποσό των € 3,86 άνευ ΦΠΑ και € 4,79 με ΦΠΑ ανά φιλοξενούμενο ημερησίως και συνεπώς αποφασίστηκε η σύναψη της σχετικής σύμβασης με την ως άνω εταιρεία.

Ανάδειξη αναδόχου ανοιχτού μειοδοτικού διαγωνισμού με Αρ. πρωτ. Π2005/01-09-2017 για την Παροχή Υπηρεσιών ενοικίασης οχημάτων για τις δράσεις προστασίας ανηλίκων και επιζώντων έμφυλης βίας στους καταυλισμούς της Νέας Καβάλας και των Λαγκαδικίων

Θεσσαλονίκη,20/09/2017

Στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος PROSVASIS που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσω της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (UNHCR) [agreement symbol agreement symbol GRC01/2017/00000000102], ανακοινώνουμε ότι δυνάμει του υπ’ αρ. 13/Π2005/2017 πρακτικού της συνεδρίασης των νομίμων εκπροσώπων της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων», η επιχείρηση «ΠΑΝΘΕΟΝ ΤΡΑΒΕΛ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ» με διακριτικό τίτλο «PANTHEON TRAVEL»  που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη, στην οδό Βενιζέλου 4, Τ.Κ. 54624 , αναδείχθηκε ανάδοχος της προκηρυσσόμενης υπηρεσίας με το ποσό των 66,60 € ανά ημέρα  συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και συνεπώς αποφασίστηκε η σύναψη της σχετικής σύμβασης με την ως άνω εταιρεία.

Η οικονομική διαχειρίστρια του προγράμματος
PROSVASIS
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων
Αφροδίτη Γκότση