Διαγωνισμοί – Προκηρύξεις

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια διαφόρων ειδών ένδυσης και υπόδησης για τις δομές φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων της ΑΡΣΙΣ

logo-amif kai tame

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ  ΤΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΔΟΜΕΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ  ΑΣΥΝΟΔΕΥΤΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΤΗΣ ΑΡΣΙΣ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ

————-

Η Αστική Εταιρία Μη Κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία «ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων»

προκηρύσσει:

Συνοπτικό Διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ  ΤΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΔΟΜΕΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ  ΑΣΥΝΟΔΕΥΤΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΤΗΣ ΑΡΣΙΣ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ» (CPV: ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΙΔΗ ΡΟΥΧΙΣΜΟΥ 1820000-0, ΕΣΩΡΟΥΧΑ 18310000-5, ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΝΥΚΤΟΣ 18318500-6, ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΕΝΔΥΜΑΤΑ 18412000-0, ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ 18412800-8, ΓΥΑΛΙΑ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ 37412340-4, ΟΜΠΡΕΛΕΣ ΒΡΟΧΗΣ 39295200-8, ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΕΝΔΥΣΗΣ 18420000-9, ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ 18800000-7) εκτιμώμενου συνολικού προϋπολογισμού δαπάνης 58.400,00 ευρώ με το Φ.Π.Α. και αντίστοιχα ποσού 47.096,77 ευρώ χωρίς το ΦΠΑ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής  (Αριθ. Διακ. 3/2017).

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια ειδών διατροφής για τις δομές φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων της ΑΡΣΙΣ

logo-amif kai tame

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΙΤΙΣΗ  ΤΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΔΟΜΕΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΑΣΥΝΟΔΕΥΤΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΤΗΣ ΑΡΣΙΣ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ

————-

Η Αστική Εταιρία Μη Κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία «ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων»

προκηρύσσει:

Συνοπτικό Διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΙΤΙΣΗ ΤΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΔΟΜΕΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΑΣΥΝΟΔΕΥΤΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΤΗΣ ΑΡΣΙΣ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ» (CPV 15110000-2, 15300000-1,15221000-3, 15119600-1,15890000-3, 15811100-7) εκτιμώμενου συνολικού προϋπολογισμού δαπάνης 57.440,55 ευρώμε το Φ.Π.Α. και αντίστοιχα ποσού 49.295,35 ευρώ χωρίς το ΦΠΑ , με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής(Αριθ. Διακ. 2/2017).

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την απευθείας ανάθεση προμήθειας διαφόρων σχολικών ειδών για τη Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στην Αθήνα

logo-amif kai tame

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Για την απευθείας ανάθεση προμήθειας διαφόρων σχολικών ειδών, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 524,19 ευρώ  χωρίς ΦΠΑ και 650,00  ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Η ΑΡΣΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ καλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει έγγραφη προσφορά για την προμήθεια διαφόρων σχολικών ειδών  για τις ανάγκες της Δομής φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων στην Αθήνα, δαπάνης 524,19 ευρώ χωρίς ΦΠΑ και 650,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 

Η προμήθεια θα ανατεθεί με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και με κριτήριο την χαμηλότερη τιμή για το σύνολο των ειδών.  

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απευθείας ανάθεση προμήθειας διαφόρων σχολικών ειδών για τη Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων «Φρίξος» στην Αλεξανδρούπολη

logo-amif kai tame

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Για την απευθείας ανάθεση προμήθειας διαφόρων σχολικών ειδών, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 1.425,00 ευρώ  χωρίς ΦΠΑ και 1.875,00  ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Η ΑΡΣΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ καλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει έγγραφη προσφορά για την προμήθεια διαφόρων σχολικών ειδών  για τις ανάγκες της Δομής φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων ΦΡΙΞΟΣ στην Αλεξανδρούπολη, προϋπολογισμού δαπάνης 1.425,00 ευρώ χωρίς ΦΠΑ και 1.875,00  ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Η προμήθεια θα ανατεθεί με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και με κριτήριο την χαμηλότερη τιμή για το σύνολο των ειδών.  

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απευθείας ανάθεση προμήθειας διαφόρων σχολικών ειδών για τη Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στην Πυλαία

logo-amif kai tame

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Για την απευθείας ανάθεση προμήθειας διαφόρων σχολικών ειδών, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 800,00 ευρώ  χωρίς ΦΠΑ και 992,00  ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Η ΑΡΣΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ καλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει έγγραφη προσφορά για την προμήθεια διαφόρων σχολικών ειδών για τις ανάγκες της Δομής φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων στην Πυλαία, προϋπολογισμού δαπάνης 800,oo ευρώ χωρίς ΦΠΑ και 992,00  ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Η προμήθεια θα ανατεθεί με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και με κριτήριο την χαμηλότερη τιμή για το σύνολο των ειδών.