Διαγωνισμοί – Προκηρύξεις

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ με Αρ. Πρωτ. ΠΡ 63/18 της 14/05/2018 για την «Παροχή υπηρεσιών catering σε κατά ανώτατο όριο 90 φιλοξενούμενους ανηλίκους ημερησίως ως εξής: α) 40 ανηλίκους στην Προστατευόμενη Ζώνη Ανηλίκων που λειτουργεί η ΑΡΣΙΣ στην Ανοικτή Δομή Φιλοξενίας Προσφύγων στο Σχιστό και β) 50 ανηλίκους στην Ανοικτή Δομή Φιλοξενία Προσφύγων στο Σκαραμαγκά»

Προκήρυξη ανοιχτού μειοδοτικού διαγωνισμού σε ευρώ περί επιλογής αναδόχου για την «Παροχή υπηρεσιών catering σε κατά ανώτατο όριο 40 φιλοξενούμενους ανηλίκους ημερησίως στην Προστατευόμενη Ζώνη Ανηλίκων που λειτουργεί η Οργάνωση στην Ανοικτή Δομή Φιλοξενίας Προσφύγων στο Σχιστό (Λεωφόρος Σχιστού Σκαραμαγκά 102, Πέραμα, 18863) και 50 φιλοξενούμενους ανηλίκους στην Ανοικτή Δομή Φιλοξενίας Προσφύγων στο Σκαραμαγκά στο πλαίσιο του Προγράμματος «Providing urgent protection for the most vulnerable UASC through Safe Zones, Food Provision and Case management», που υλοποιεί η ΑΡΣΙΣ με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής μέσω της UNICEF.

Διαβάστε/κατεβάστε όλη την προκήρυξη εδώ: ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Β-2018.

Ανάδειξη αναδόχου προσκλησης προς υποβολή προσφοράς για την προμήθεια καταψυκτών

espa _tameio

ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΠΡΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Αρ. πρωτ. 9300/4-05-18 για την «Προμήθεια καταψυκτών   για την ενίσχυση της υποδομής της   αποθήκης που διατηρεί η Οργάνωση στο Λιμάνι Θεσσαλονίκης » και στο πλαίσιο του προγράμματος που περιλαμβάνεται  στο υποέργο Νο 1 της Πράξης: «Κοινωνική υποδομή διανομής βασικής υλικής συνδρομής σε ευάλωτες ομάδες» με κωδικό ΟΠΣ 5008019 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020» η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 2014-2020» με βάση την απόφαση ένταξης με αρ. πρωτ. 5260/30-10-2017 του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας και έχει λάβει κωδικό MIS 5008019. Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση ( Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης ) και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ.

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια ραφιών για την ενίσχυση της υποδομής της αποθήκης που διατηρεί η Οργάνωση στο Λιμάνι Θεσσαλονίκης

Η ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Μαυρομματαίων αρ. 43, εκπροσωπείται νόμιμα και διατηρεί  στη Θεσσαλονίκη, παράρτημα στη Θεσσαλονίκη (οδός Λέοντος Σοφού 26 & Εγνατία), προσκαλεί σε υποβολή έγγραφων προσφορών με την με Α.Π.: 9341/8-5-18 Πρόσκληση για την προμήθεια  200 ραφιών dexion βαρέως τύπου και 20 ραφιών μεγάλων βαρών -παλετόραφων για την  ενίσχυση της  υποδομής της   αποθήκης που διατηρεί η Οργάνωση στο Λιμάνι Θεσσαλονίκης και στο πλαίσιο του προγράμματος που περιλαμβάνεται  στο υποέργο Νο 1 της Πράξης: «Κοινωνική υποδομή διανομής βασικής υλικής συνδρομής σε ευάλωτες ομάδες» με κωδικό ΟΠΣ 5008019 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020» η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 2014-2020» με βάση την απόφαση ένταξης με αρ. πρωτ. 5260/30-10-2017 του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας και έχει λάβει κωδικό MIS 2017EΠ00810058. Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ.

Δείτε την πρόσκληση εδώ.