Διαγωνισμοί – Προκηρύξεις

Διακήρυξη ανοιχτού μειοδοτικού διαγωνισμού «Ασφαλιστική κάλυψη 340 διαμερισμάτων/κατοικιών, που η Αναθέτουσα Αρχή έχει ήδη ή θα μισθώσει σε Αττική, Θεσσαλονίκη, Βόλο, Σάμο, Χίο, Κω, Λέρο και Ρόδο»

Προκήρυξη ανοιχτού μειοδοτικού διαγωνισμού σε ευρώ περί επιλογής αναδόχου για την υπηρεσία «Ασφαλιστική κάλυψη 340 διαμερισμάτων/κατοικιών, μέσης κατασκευαστικής αξίας € 1.100/τετραγωνικό μέτρο με το περιεχόμενό τους (αξίας € 3.000 ανά διαμέρισμα) που η Αναθέτουσα Αρχή έχει ήδη ή θα μισθώσει σε Αττική, Θεσσαλονίκη, Βόλο, Σάμο, Χίο, Κω, Λέρο και Ρόδο, επιφανείας από 20 έως 200 τετραγωνικών μέτρων» στο πλαίσιο του Προγράμματος «Provision of accommodation and services to refugees and Asylum seekers in Greece» (κωδικός έργου: GRC01/20180000000144), στα πλαίσια του  προγράμματος ESTIA (στήριξη έκτακτης ανάγκης για την ένταξη και τη στέγαση), το οποίο υλοποιείται από την αστική εταιρεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία  «ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων» σε συνεργασία με την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες και με χρηματοδότηση από την Πολιτική Προστασία και Ανθρωπιστική Βοήθεια της Ε.Ε. (ECHO).

Δείτε τη διακήρυξη εδώ.

Διακήρυξη ανοιχτού μειοδοτικού διαγωνισμού για την «Παροχή υπηρεσιών catering για κατά ανώτατο όριο 45 φιλοξενούμενους ημερησίως στον ξενώνα φιλοξενίας οικογενειών – αιτούντων άσυλο «Εστία Προσφύγων» στην Καλλιθέα – Αθήνα»

Προκήρυξη ανοιχτού μειοδοτικού διαγωνισμού σε ευρώ περί επιλογής αναδόχου για την «Παροχή υπηρεσιών catering για κατά ανώτατο όριο 45 φιλοξενούμενους ημερησίως στον ξενώνα φιλοξενίας οικογενειών – αιτούντων άσυλο «Εστία Προσφύγων» στην Καλλιθέα – Αθήνα» στο πλαίσιο του Προγράμματος «Provision of accommodation and services to refugees and Asylum seekers in Greece» (κωδικός έργου: GRC01/20180000000144), στα πλαίσια του  προγράμματος ESTIA (στήριξη έκτακτης ανάγκης για την ένταξη και τη στέγαση), το οποίο υλοποιείται από την αστική εταιρεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία  «ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων» σε συνεργασία με την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες και με χρηματοδότηση από την Πολιτική Προστασία και Ανθρωπιστική Βοήθεια της Ε.Ε. (ECHO).

Δείτε την διακήρυξη εδώ.

Πρόσκληση για την παροχή υδραυλικών εργασιών για τη Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στους Ταγαράδες Θεσσαλονίκης

logo-amif kai tame

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με ΑΠ:ΑΜ362
Για την απευθείας ανάθεση παροχής υδραυλικών εργασιών για τη Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων της Άρσις στους Ταγαράδες Θεσσαλονίκης, συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 967,75 ευρώ  χωρίς ΦΠΑ και 1.200,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Η Άρσις- Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων στα πλαίσια του έργου ΜΕΤΟΙΚΟΣ, αφορά στα πλαίσια της Δράσης «Επιχορήγηση Ν.Π. ΑΡΣΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ για την υλοποίηση του έργου ΜΕΤΟΙΚΟΣ», ( ΚΩΔ. ΟΠΣ 5017544) , η οποία έχει ενταχθεί στον ειδικό στόχο «Άσυλο» και στον εθνικό στόχο « Υποδοχή / Άσυλο» του Ε.Π. Ταμείου Ασύλου , Μετανάστευσης και Ένταξης, με την με αρ. πρωτ. 825/Φ.38/27-4-2018 Συμφωνία Επιδότησης Δράσης του Ε.Υ.ΣΥ.Δ.Τ.Α.Μ.Ε.Τ.Ε.Α.Α.Π. και έχει λάβει κωδ. MIS 2017ΣΕ73720006 ΚΑΙ χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, το Ταμείο Ασύλου Μετανάστευσης και Ένταξης και από εθνικούς πόρους, αναζητά προμηθευτές οι οποίοι θα υποβάλουν έγγραφη προσφορά για την παροχή υδραυλικών εργασιών που αφορά στη Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων της Άρσις στους Ταγαράδες Θεσσαλονίκης, συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 967,75 ευρώ  χωρίς ΦΠΑ και 1.200,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια ειδών καθαριότητας και ατομικής υγιεινής για τις Δομές Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στη Θεσσαλονίκη (Ωραιόκαστρο,Ταγαράδες,Πυλαία), στην Αλεξανδρούπολη (ΦΡΙΞΟΣ – ΕΛΛΗ), στη Μακρινίτσα Βόλου και στην Αθήνα

logo-amif kai tame

Η Αστική Εταιρία Μη Κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία «ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων» προκηρύσσει:

συνοπτικό διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου προμήθειας διαφόρων ειδών καθαριότητας και ατομικής υγιεινής για τις Δομές Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στη Θεσσαλονίκη (στις περιοχές  Ωραιοκάστρου, Ταγαράδες, Πυλαίας), στην Αλεξανδρούπολη (ΦΡΙΞΟΣ – ΕΛΛΗ), στη Μακρινίτσα Βόλου – Μαγνησίας και στην Αθήνα (CPV Προϊόντα καθαρισμού: 39830000-9, προϊόντα ατομικής περιποίησης: 33700000-7) για την περίοδο από την οριστική κατακύρωση της προμήθειας στον οριστικό ανάδοχο έως 31/12/2018, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής χωρίς ΦΠΑ  (καθαρή αξία), προϋπολογισθείσας καθαρής αξίας 37.286,28 € χωρίς Φ.Π.Α. και 46.235,00 € με ΦΠΑ ποσοστού 24%. (Αριθ. Διακ. 6/2018).

Ανοιχτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός για την προμήθεια ειδών ένδυσης-υπόδησης για τις Δομές φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων στη Θεσσαλονίκη (Ωραιόκαστρο, Ταγαράδες, Πυλαία), στην Αλεξανδρούπολη (ΦΡΙΞΟΣ – ΕΛΛΗ), στη Μακρινίτσα Βόλου και στην Αθήνα για το έτος 2018

logo-amif kai tame

Για την προμήθεια διαφόρων ειδών ένδυσης- υπόδησης για τις Δομές  φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων στη Θεσσαλονίκη (στις περιοχές Ωραιοκάστρου, Ταγαράδες, Πυλαίας), στην Αλεξανδρούπολη (ΦΡΙΞΟΣ – ΕΛΛΗ) , στη Μακρινίτσα Βόλου – Μαγνησίας και στην Αθήνα της ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων (Κ.Ο.Υ.Ν.)  για το έτος 2018.