Διαγωνισμοί – Προκηρύξεις

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την προμήθεια γραφικής ύλης, για τη Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων «Φρίξος» στην Αλεξανδρούπολη

logo-amif kai tame

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με αρ.πρωτ:ΑΜ95
Για την απευθείας ανάθεση προμήθεια γραφικής ύλης,  προϋπολογιζόμενης δαπάνης 132,26 ευρώ  χωρίς ΦΠΑ και 164,00  ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Η ΑΡΣΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ στα πλαίσια του έργου ΜΕΤΟΙΚΟΣ, το οποίο έχει υποβληθεί για χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση, το Ταμείο Ασύλου Μετανάστευσης και Ένταξης και από εθνικούς πόρους, καλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει έγγραφη προσφορά για την προμήθεια γραφικής ύλης για τις ανάγκες της Δομής φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων Φρίξος στην Αλεξανδρούπολη, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 132,26 ευρώ  χωρίς ΦΠΑ και 164,00  ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια άρτου για τη Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στη Μακρινίτσα Βόλου και στην Αθήνα

logo-amif kai tame

Παράταση προθεσμίας μέχρι τις 13/3/2018 για την Ομάδα 2 (Αθήνα)

Παράταση προθεσμίας μέχρι τις 7/3/2018 για την Ομάδα 2 (Αθήνα)

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με ΑΡ.ΠΡΩΤ: ΑΜ94, για την προμήθεια άρτου, για τις ανάγκες των φιλοξενουμένων στη Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στη Μακρινίτσα Βόλου και στην Αθήνα, με τη διαδικασία της  απευθείας ανάθεσης, προϋπολογισθείσας αξίας 7.079,63 ευρώ χωρίς ΦΠΑ και 8.000,00 ευρώ με ΦΠΑ και με δικαίωμα προαίρεσης αξίας 2.123,89 ευρώ χωρίς ΦΠΑ και 2.400,00 ευρώ με ΦΠΑ.

ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΠΡΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Αρ. πρωτ. 8807/15-02-18 για την «Προμήθεια Γραφικής Ύλης για τις προστατευόμενες Ζώνες Ανηλίκων της Οργάνωσης στα Διαβατά, Λαγκαδίκια και την Κοινωνική Υπηρεσία Θεσσαλονίκης»

Αθήνα, 21/02/2018

Στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος «Providing urgent protection for the most vulnerable UASC through Safe Zones, Food Provision and Case managementt», το οποίο υλοποιείται από την ΑΡΣΙΣ και χρηματοδοτείται από τη UNICEF, ανακοινώνουμε ότι δυνάμει του υπ’ αρ. 6/8807/21-02-2018 πρακτικού της συνεδρίασης των νομίμων εκπροσώπων της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων», η ομόρρυθμη  εταιρεία με την επωνυμία «Π ΚΑΙ Φ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΟΕ» που εδρεύει στην Αθήνα (οδός Πάροδος Αβύδου 9) και εκπροσωπείται νόμιμα αναδείχθηκε ανάδοχος για την «Προμήθεια Γραφικής Ύλης για τις προστατευόμενες Ζώνες Ανηλίκων της Οργάνωσης στα Διαβατά, Λαγκαδίκια και την Κοινωνική Υπηρεσία Θεσσαλονίκης» στο ποσό των 1.592,79€ άνευ ΦΠΑ και 1.975,06€ με ΦΠΑ και συνεπώς αποφασίστηκε η σύναψη της σχετικής σύμβασης με την ως άνω εταιρεία.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια πίνακα πυρανίχνευσης, μπουτόν ανίχνευσης πυρκαγιάς και εγκατάσταση τους στη Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στην Πυλαία Θεσσαλονίκης

logo-amif kai tame

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με αρ.πρωτ.: ΑΜ92
Για την απευθείας ανάθεση προμήθειας πίνακα πυρανίχνευσης, μπουτόν ανίχνευσης πυρκαγιάς και εγκατάσταση τους, συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 290,32 ευρώ  χωρίς ΦΠΑ και 360,00  ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Η Άρσις- Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων στα πλαίσια του έργου ΜΕΤΟΙΚΟΣ, το οποίο θα υποβληθεί για χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση, το Ταμείο Ασύλου Μετανάστευσης και Ένταξης και από εθνικούς πόρους, αναζητά προμηθευτές οι οποίοι θα υποβάλουν έγγραφη προσφορά για την προμήθεια πίνακα πυρανίχνευσης, μπουτόν ανίχνευσης πυρκαγιάς και εγκατάσταση τους στη Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων της Άρσις στην Πυλαία Θεσσαλονίκης, συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 290,32 ευρώ  χωρίς ΦΠΑ και 260,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α