Θέσεις Εργασίας

Προκήρυξη θέσης διερμηνέα αραβικής γλώσσας στο πρόγραμμα React

Η ΑΡΣΙΣ στη Θεσσαλονίκη προκηρύσσει 1 νέα θέση Διερμηνέα Αραβικής Γλώσσας.

Οι ενδιαφερόμενες/οι καλούνται να αποστείλουν ηλεκτρονικά το βιογραφικό τους μέσω email στο infothes@arsis.gr έως την Τετάρτη 17/01/2017,  για τη θέση εργασίας με τίτλο «Προκήρυξη για Διερμηνέα Αραβικής Γλώσσας στο Πρόγραμμα REACT».

Η πολύ καλή γνώση της Ελληνικής γλώσσας κρίνεται απαραίτητη. 

Η γνώση της Φαρσί ή της Ουρντού γλώσσας καθώς και η προηγούμενη εργασιακή εμπειρία σε προγράμματα υποστήριξης προσφύγων θα ληφθούν υπόψη ως επιπλέον επιθυμητά προσόντα.     

Κατά την εξέταση των βιογραφικών θα τηρηθεί απόλυτη εμπιστευτικότητα.

Προκήρυξη θέσης Φροντιστή πλήρους απασχόλησης.

Η Κοινωνική Οργάνωση ΑΡΣΙΣ ενδιαφέρεται για την πρόσληψη συνεργάτη πλήρους απασχόλησης για την κάλυψη θέσης Φροντιστή για την παροχή υπηρεσιών φροντίδας ασυνόδευτων ανήλικων στη Βόρειο Ελλάδα.

Περιγραφή Θέσης:

 • Στην ευθύνη των επιμελητών είναι η 24ωρη εξασφάλιση όλων των προϋποθέσεων προστασίας του χώρου και ασφαλείας των φιλοξενουμένων.
 • Φροντίζουν την σωματική υγιεινή των παιδιών. Επιμελούνται τον ρουχισμό των παιδιών (διανομή, ανάγκες, καθαριότητα). Παρακολουθούν την καλή υγεία των παιδιών και ενημερώνουν τα πρόσωπα αναφοράς των παιδιών ή μεριμνούν για τη συνοδεία σε ιατρούς, νοσοκομείο σε συνεργασία.
 • Ενημερώνονται καθημερινά από το βιβλίο συμβάντων και συμπληρώνουν σε αυτό τα σημαντικά γεγονότα της ημέρας
 • Αναλαμβάνουν την προετοιμασία βραδινού  ύπνου και φύλαξη/ επιστασία  κατά τις βραδινές ώρες.
 • Αναλαμβάνουν δράσεις δημιουργικού χαρακτήρα με τους φιλοξενούμενους, σε συνεργασία και με το επιστημονικό προσωπικό ή μόνοι τους. Υποστηρίζουν το σχολικό διάβασμα. Υποστηρίζουν εκπαιδευτικές και εξωσχολικές δραστηριότητες ψυχαγωγίας.
 • Σε συνεργασία με την υπόλοιπη ομάδα προσωπικού, σχεδιάζουν, οργανώνουν και συμμετέχουν σε δράσεις ευαισθητοποίησης της κοινότητας.
 • Συμπληρώνουν τα απαραίτητα έγγραφα παρακολούθησης του έργου του φροντιστή, όπως το Ημερολόγιο Βάρδιας, τα παρουσιολόγια, τις φόρμες παραλαβής, τη Μηνιαία απολογιστική αναφορά έργου, όπως παράλληλα συμπλήρωση όλων των απαραίτητων εγγράφων σε σχέση με το έργο του με τους ωφελούμενους: τις ιατρικές επισκέψεις και οι τις εξετάσεις των παιδιών, τη συμμετοχή σε ομάδες κλπ.
 • Συνεισφέρουν στη ζωή, το περιβάλλον, και τις διαδικασίες λειτουργίας του χώρου για τη δημιουργία κοινωνικής και κοινοτικής υποστηρικτικής ατμόσφαιρας, συνεργαζόμενοι τόσο ατομικά όσο και ομαδικά με τους φιλοξενούμενους σε τυπικές και μη τυπικές συναντήσεις και δραστηριότητες.
 • Φροντίζουν για τις προσαρμογές που χρειάζονται όταν προκύπτουν έκτακτες ανάγκες ή το απαιτούν οι συνθήκες.
 • Φροντίζουν για τις συνθήκες υποδοχής νέων παιδιών
 • Αναφέρονται στην Γενική συντονίστρια δομών φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων και τη Γενική Συντονίστρια.
 • Δεσμεύονται να λειτουργούν στο πλαίσιο της διεπιστημονικής ομάδας και να απευθύνονται στην ομάδα για θέματα που ξεπερνούν τα όρια του ρόλου τους και εμπίπτουν στις αρμοδιότητες άλλων συναδέλφων τους.
 • Ένας ή περισσότεροι από τους φροντιστές του ξενώνα δύνανται να εκτελούν πρόσθετα χρέη οδηγού, σύμφωνα με το ημερήσιο πρόγραμμα.

Προκήρυξη θέσης Νομικού Συμβούλου – Δικηγόρου πλήρους απασχόλησης.

 

Η Κοινωνική Οργάνωση ΑΡΣΙΣ ενδιαφέρεται για την πρόσληψη συνεργάτη πλήρους απασχόλησης για την κάλυψη θέσης Νομικού Συμβούλου – Δικηγόρου για την παροχή υπηρεσιών φροντίδας ασυνόδευτων ανήλικων στη Βόρειο Ελλάδα.

Περιγραφή Θέσης:

 • Παρέχει νομική συμβουλευτική επί των υποθέσεων των φιλοξενουμένων, και ειδικότερα κάθε απαραίτητη νομική υποστήριξη στα πλαίσια της διαδικασίας ασύλου και της τακτοποίησης του καθεστώτος διαμονής (προ-καταγραφή, καταγραφή, παράσταση κατά την συνέντευξη, παραλαβή αποφάσεων, σύνταξη και κατάθεση προσφυγής κλπ).
 • Ενημερώνεται καθημερινά από το βιβλίο συμβάντων και συμπληρώνει σε αυτό τα σημαντικά γεγονότα της ημέρας 
 • Δημιουργεί πλαίσιο συνεργασίας με τις επιτρόπους των παιδιών για τον προσδιορισμό και την διεκπεραίωση της νομικής διαδικασίας του παιδιού.
 • Επιδιώκει συνεργασίες με υπηρεσίες εκτός δομής, όταν αυτές μπορούν να συνδράμουν στην κάλυψη των αναγκών των νέων.
 • Συμμετέχει στις διεπιστημονικές ομάδες με σκοπό τον καθορισμό του βέλτιστου συμφέροντος του παιδιού.
 • Τηρεί και ενημερώνουν το φάκελο με το νομικό ιστορικό του κάθε φιλοξενούμενου.
 • Παρέχει νομική συμβουλευτική σε εργασιακά ζητήματα και νομική στήριξη στην άσκηση των σχετικών δικαιωμάτων.
 • Παρέχει νομική συμβουλευτική και κατά περίπτωση αντιμετώπιση άλλων νομικών αιτημάτων των φιλοξενουμένων.
 • Κατά την άσκηση των καθηκόντων του δεσμεύονται ειδικότερα από τον Κώδικα Δεοντολογίας Δικηγόρων.
 • Παρέχει τις υπηρεσίες του στις διαδικασίες προμηθειών για το πρόγραμμα.
 • Αναφέρεται στην Επιστημονικά Υπεύθυνη του προγράμματος και τη Συντονίστρια του ξενώνα
 • Συμμετέχει στην ικανοποίηση των υποχρεώσεων προς τους φορείς χρηματοδότησης με την έγκαιρη κατάθεση των εκθέσεων προόδου φυσικού και οικονομικού αντικειμένου.
 • Για κάθε νομική εξέλιξη στην υπόθεση ενός παιδιού προηγείται η ενημέρωση του προσώπου αναφοράς και είναι απαραίτητη η παρουσία του προσώπου αναφοράς στην ενημέρωση του ανήλικου.
 • Ενημερώνουν τακτικά και εκτάκτως την επιστημονική ομάδα, την Συντονίστρια της Δομής και την Επιστημονικά Υπεύθυνη, όποτε κρίνεται απαραίτητο, σχετικά με τις νομικές εξελίξεις των ασυνόδευτων ανηλίκων που υποστηρίζονται νομικά στο πλαίσιο της φιλοξενίας τους.
 • Συμμετέχει υποχρεωτικά στις ομάδες προσωπικού, τις εποπτείες και στις εκπαιδεύσεις που κρίνει απαραίτητες η Οργάνωση.

Προκήρυξη θέσης Παιδαγωγού πλήρους απασχόλησης.

Η Κοινωνική Οργάνωση ΑΡΣΙΣ ενδιαφέρεται για την πρόσληψη συνεργάτη πλήρους απασχόλησης για την κάλυψη θέσης Παιδαγωγού για την παροχή υπηρεσιών φροντίδας ασυνόδευτων ανήλικων στη Βόρειο Ελλάδα.

Περιγραφή Θέσης:

 • Είναι υπεύθυνη για τις εκπαιδευτικές, πολιτιστικές και δραστηριότητες ανάπτυξης δεξιοτήτων που απευθύνονται στους φιλοξενούμενους. Ειδικότερα: