Διαγωνισμοί – Προκηρύξεις

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την αγορά οχήματος για τις ανάγκες  της Οργάνωσης.

Η ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων (με έδρα την Αθήνα, οδός Μαυρομματαίων αρ. 43 και υποκατάστημα στη Θεσσαλονίκη όδος Λέοντος Σοφού 26) προσκαλεί σε υποβολή έγγραφων προσφορών για την αγορά οχήματος για τις ανάγκες της Οργάνωσης.

Δείτε την πρόσκληση εδώ.

Διόρθωση επί των υπ’ αρ. Διακ. 1107, 1108, 1109/17 μειοδοτικών διαγωνισμών Catering

Aναφορικά με τους εν θέματι διαγωνισμούς που διενεργούνται την 14/12/2017 και ώρες από 10.00 έως και 12.00 παρατηρούμε και διευκρινίζουμε ότι το άρθρο 7.1 διαμορφώνεται ως εξής:

7.1 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ  ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Οι Προσφέροντες, οφείλουν, μαζί με την προσφορά, να καταθέσουν υποχρεωτικά τα παρακάτω δικαιολογητικά:

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την προμήθεια ειδών κομμωτηρίου (τεχνητή τρίχα), για τη Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων Έλλη στην Αλεξανδρούπολη

logo-amif kai tame

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με Α.Π.:ΑΜ253
Για την απευθείας ανάθεση προμήθειας ειδών κομμωτηρίου (τεχνητή τρίχα), προϋπολογιζόμενης δαπάνης 80,64 ευρώ  χωρίς ΦΠΑ και 100,00  ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 

Η ΑΡΣΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ καλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει έγγραφη προσφορά για την προμήθεια ειδών κομμωτηρίου (τεχνητή τρίχα) για τις ανάγκες της Δομής φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων Έλλη στην Αλεξανδρούπολη, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 80,64 ευρώ  χωρίς ΦΠΑ και 100,00  ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την προμήθεια φαρμακευτικών και παραφαρμακευτικών ειδών, για τη Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στην Αθήνα

logo-amif kai tame

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με Α.Π.: ΑΜ252
Για την απευθείας ανάθεση προμήθειας φαρμακευτικών και παραφαρμακευτικών ειδών, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 725,80 ευρώ  χωρίς ΦΠΑ και 900,00  ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Η ΑΡΣΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ καλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει έγγραφη προσφορά για την προμήθεια φαρμακευτικών και παραφαρμακευτικών ειδών για τις ανάγκες της Δομής φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων στην Αθήνα, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 725,80 ευρώ  χωρίς ΦΠΑ και 900,00  ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α