Διαγωνισμοί – Προκηρύξεις

ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΠΡΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Αρ. πρωτ. 8456/05-12- 2017 για την Προμήθεια Ειδών Καθαριότητας για τις Προστατευόμενες Ζώνες Ανηλίκων που λειτουργεί η Οργάνωση στα Διαβατά και στα Λαγκαδίκια

Αθήνα, 11/12/2017

Στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος «Providing urgent protection for the most vulnerable UASC through Safe Zones, Food Provision and Case managementt», το οποίο υλοποιείται από την ΑΡΣΙΣ και χρηματοδοτείται από τη UNICEF, ανακοινώνουμε ότι δυνάμει του υπ’ αρ. 6/8456/11-12- 2017 πρακτικού της συνεδρίασης των νομίμων εκπροσώπων της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων», η ομόρρυθμη εταιρεία με την επωνυμία «ΑΦΟΙ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΙ ΟΕ» με διακριτικό τίτλο «5Κ (ΠΕΝΤΕ ΚΑΠΑ)» που εδρεύει στη στη Θεσσαλονίκη (οδός Αριστοτέλους 7) και εκπροσωπείται νόμιμα, αναδείχθηκε ανάδοχος της προμήθειας Ειδών Προσωπικής Υγιεινής στο ποσό των € 2.734,94 με ΦΠΑ και συνεπώς αποφασίστηκε η σύναψη της σχετικής σύμβασης με την ως άνω εταιρεία.

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την προμήθεια διαφόρων ειδών μακιγιάζ, για τη Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων Έλλη στην Αλεξανδρούπολη

logo-amif kai tame

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με Α.Π.: ΑΜ256
Για την απευθείας ανάθεση προμήθειας διαφόρων ειδών μακιγιάζ, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 84,67 ευρώ  χωρίς ΦΠΑ και 105,00  ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Η ΑΡΣΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ καλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει έγγραφη προσφορά για την προμήθεια διαφόρων ειδών μακιγιάζ για τις ανάγκες της Δομής φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων Έλλη στην Αλεξανδρούπολη, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 84,67 ευρώ  χωρίς ΦΠΑ και 105,00  ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια γραφικής ύλης στο πλαίσιο του Προγράμματος «Accommodation and Assistance to Asylum Seekers and Relocation Candidates»

Η ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων (με έδρα την Αθήνα, οδός Μαυρομματαίων αρ. 43) προσκαλεί σε υποβολή έγγραφων προσφορών για την προμήθεια γραφικής ύλης για τις ανάγκες της, στο πλαίσιο του Προγράμματος «Accommodation and Assistance to Asylum Seekers and Relocation Candidates» (agreement symbol GRC01/2017/0000000077), το οποίο υλοποιείται από την ΑΡΣΙΣ και χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μέσω της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες (UNHCR).

Δείτε την πρόσκληση εδώ.

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια ηλεκτρικής σκούπας – συστήματος καθαρισμού KIRBY AVALIR©

Η ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων (με έδρα την Αθήνα, οδός Μαυρομματαίων αρ. 43) προσκαλεί σε υποβολή έγγραφων προσφορών για την προμήθεια ηλεκτρικής σκούπας – συστήματος καθαρισμού KIRBY AVALIR© για τις ανάγκες της, στο πλαίσιο του Προγράμματος «Accommodation and Assistance to Asylum Seekers and Relocation Candidates» (agreement symbol GRC01/2017/0000000077), το οποίο υλοποιείται από την ΑΡΣΙΣ και χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μέσω της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες (UNHCR).

Δείτε την πρόσκληση εδώ.