Διαγωνισμοί – Προκηρύξεις

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την προμήθεια υπηρεσιών απεντόμωσης-μυοκτονίας για τη Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στην Αθήνα

logo-amif kai tame

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με ΑΠ.: ΑΜ128
Για την απευθείας ανάθεση  προμήθειας  υπηρεσιών απεντόμωσης-μυοκτονίας προϋπολογιζόμενης δαπάνης 241,93 ευρώ  χωρίς ΦΠΑ και 300,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Η ΑΡΣΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ καλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει έγγραφη προσφορά για την ανάδειξη αναδόχου για παροχή «ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ απεντόμωσης-μυοκτονίας»  για τους φιλοξενούμενους στη Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στην Αθήνα προϋπολογιζόμενης δαπάνης 241,93 ευρώ  καθαρή αξία  πλέον ΦΠΑ  24% , συνολική αξία 300,00 ευρώ με ΦΠΑ.

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για τις Δομές Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων

logo-amif kai tame

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με Α.Π: ΑΜ127
Για την απευθείας ανάθεση προμήθειας ηλεκτρολογικού υλικού, προϋπολογιζόμενης συνολικής δαπάνης  2.125,00 ευρώ άνευ ΦΠΑ και  2.635,00 ευρώ με Φ.Π.Α.

Η Άρσις Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων στα πλαίσια του έργου ΜΕΤΟΙΚΟΣ, το οποίο θα υποβληθεί για χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση, το Ταμείο Ασύλου Μετανάστευσης και Ένταξης και από εθνικούς πόρους, αναζητά προμηθευτές για ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ για τις ανάγκες των Δομών Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στη Θεσσαλονίκη (Ωραιόκαστρο, Ταγαράδες, Πυλαία), στην Αλεξανδρούπολη (Φρίξος- Έλλη), στη Μακρινίτσα Μαγνησίας και στην Αθήνα.

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την προμήθεια στεγνωτηρίου 9kg ενεργειακής κλάσης τουλάχιστον Α’ για τη Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων Φρίξος στην Αλεξανδρούπολη

logo-amif kai tame

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με Α.Π.:ΑΜ 126
Για την απευθείας ανάθεση προμήθειας στεγνωτηρίου 9kg ενεργειακής κλάσης τουλάχιστον Α’, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 342,75 ευρώ  χωρίς ΦΠΑ και 425,00  ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Η ΑΡΣΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ στα πλαίσια του έργου ΜΕΤΟΙΚΟΣ, το οποίο έχει υποβληθεί για χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση, το Ταμείο Ασύλου Μετανάστευσης και Ένταξης και από εθνικούς πόρους,  καλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει έγγραφη προσφορά για την ανάδειξη αναδόχου για την προμήθεια στεγνωτηρίου 9kg ενεργειακής κλάσης τουλάχιστον Α’ για τις ανάγκες της Δομής φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων Φρίξος στην Αλεξανδρούπολη, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 342,75 ευρώ  χωρίς ΦΠΑ και 425,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την προμήθεια καυσίμων κίνησης για τις Δομές Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στη Θεσσαλονίκη, στην Αλεξανδρούπολη και στη Μακρινίτσα

logo-amif kai tame

Παράταση προθεσμίας έως τις 2/3/2018 για το Τμήμα 1 Ομάδα Α, Τμήμα 2 και Τμήμα 5.

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με Α.Π.:ΑΜ106
Για την απευθείας ανάθεση  προμήθειας 1.132 λίτρων καυσίμων κίνησης, προϋπολογιζόμενης συνολικής  δαπάνης 1.213,72 ευρώ άνευ ΦΠΑ και 1.505,00 ευρώ  με  Φ.Π.Α.

Η Άρσις- Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων στα πλαίσια του έργου ΜΕΤΟΙΚΟΣ, το οποίο έχει υποβληθεί για χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση, το Ταμείο Ασύλου Μετανάστευσης και Ένταξης και από εθνικούς πόρους, αναζητά προμηθευτές ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ για τις ανάγκες των Δομών Φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων στη Θεσσαλονίκη (Πυλαία, Ταγαράδες, Ωραιόκαστρο), στην Αλεξανδρούπολη (Φρίξος-Έλλη) και στη Μακρινίτσα Μαγνησίας.