Διαγωνισμοί – Προκηρύξεις

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ ΕΠΙ ΤΩΝ ΥΠ’ ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΔΙΑΚ. 488/17 (Παροχή υπηρεσιών catering για την ΕΣΤΙΑ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ), 514/17 (Παροχή υπηρεσιών catering για Προστατευόμενη Ζώνη Ανηλίκων στη Θήβα) και 515/17 (Παροχή υπηρεσιών catering για Προστατευόμενη Ζώνη Ανηλίκων στο Σχιστό και στην Ανοικτή Δομή φιλοξενίας Προσφύγων στο Σκαραμαγκά).

Προκειμένου για τα ζητούμενα κατά το άρθρο 7.1.Γ των ως άνω διακηρύξεων «Δικαιολογητικά Πιστοποίησης Οικονομικής και Χρηματοοικονομικής Ικανότητας (άρθρο 7.1. Γ)» σύμφωνα με το οποίο:

Οι προσφέροντες οφείλουν, να καταθέσουν δημοσιευμένους Ισολογισμούς των τελευταίων τριών (3) διαχειριστικών χρήσεων (2014, 2015 και 2016), σε περίπτωση που υποχρεούνται στην έκδοση Ισολογισμών ή αντίγραφο του εντύπου Ε3 των τριών (3) προηγούμενων ετών

Διευκρινίζεται ότι σε περίπτωση που ο ισολογισμός του έτους 2016 δεν έχει κατά το χρόνο κατάθεσης της προσφοράς δημοσιευτεί νομότυπα, οι προσφέροντες θα καταθέσουν για το έτος 2016 τον νομότυπα συντεταγμένο και εγκεκριμένο από το Διοικητικό Συμβούλιο ή το αρμόδιο όργανο της εταιρείας ισολογισμό, ή υποβληθέν έντυπο Ε3 έτους 2017.

Η Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού

Προκήρυξη ανοιχτού μειοδοτικού διαγωνισμού για την «Παροχή υπηρεσιών catering σε κατά ανώτατο όριο 40 φιλοξενούμενους ανηλίκους ημερησίως στην Προστατευόμενη Ζώνη Ανηλίκων στη Θήβα

Προκήρυξη ανοιχτού μειοδοτικού διαγωνισμού σε ευρώ περί επιλογής αναδόχου για την «Παροχή υπηρεσιών catering σε κατά ανώτατο όριο 40 φιλοξενούμενους ανηλίκους ημερησίως στην Προστατευόμενη Ζώνη Ανηλίκων που λειτουργεί η Οργάνωση στην Ανοικτή Δομή Φιλοξενίας Προσφύγων στη Θήβα (θέση Χαραιντίνη, στο πρώην κλωστήριο Σαγίρογλου, πλησίον στρατοπέδου Θηβών), στο πλαίσιο του Προγράμματος «Safe Zones in Schisto and Thiva Open Accommodation Facilities», το οποίο υλοποιείται από την ΑΡΣΙΣ  και χρηματοδοτείται από τη UNICEF.

Δείτε την προκήρυξη εδώ.

Προκήρυξη ανοιχτού μειοδοτικού διαγωνισμού για την «Παροχή υπηρεσιών catering σε κατά ανώτατο όριο 40 φιλοξενούμενους ανηλίκους ημερησίως στην Προστατευόμενη Ζώνη Ανηλίκων που λειτουργεί η Οργάνωση στην Ανοικτή Δομή Φιλοξενίας Προσφύγων στο Σχιστό

Προκήρυξη ανοιχτού μειοδοτικού διαγωνισμού σε ευρώ περί επιλογής αναδόχου για την «Παροχή υπηρεσιών catering σε κατά ανώτατο όριο 40 φιλοξενούμενους ανηλίκους ημερησίως στην Προστατευόμενη Ζώνη Ανηλίκων που λειτουργεί η Οργάνωση στην Ανοικτή Δομή Φιλοξενίας Προσφύγων στο Σχιστό (Λεωφόρος Σχιστού Σκαραμαγκά 102, Πέραμα, 18863) και 45 φιλοξενούμενους ανηλίκους στην Ανοικτή Δομή Φιλοξενίας Προσφύγων στο Σκαραμαγκά στο πλαίσιο του Προγράμματος «Safe Zones in Schisto and Thiva Open Accommodation Facilities», το οποίο υλοποιείται από την ΑΡΣΙΣ  και χρηματοδοτείται από τη UNICEF.

Δείτε την προκήρυξη εδώ.

Παράταση Υποβολής Προσφορών για την Πρόσκληση Εγγράφων Προσφορών για την «Προμήθεια προϊόντων συμπληρωματικής σίτισης για τις ανάγκες της μεταβατικής δομής φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων Σίνδου» με αρ.Πρωτ: Π1845/11-07-2017»

Η ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων με απόφαση των νομίμων εκπροσώπων της, παρατείνει την προθεσμία υποβολής προσφορών για την πρόσκληση σε υποβολή προσφορών για την προμήθεια προϊόντων συμπληρωματικής σίτισης για τις ανάγκες της μεταβατικής δομής φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων Σίνδου, στο πλαίσιο του Προγράμματος «Accomodation and assistance to asylum seekers and relocation candidates» (agreementsymbol GRC01/2017/0000000077/002),, που λήγει την Παρασκευή 14/07/2017 και ώρα 17:00, έως την Δευτέρα 17/07/2017 και ώρα 17:00.

Οι Νόμιμοι Εκπρόσωποι της ΑΡΣΙΣ