Διαγωνισμοί – Προκηρύξεις

ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Αρ. Διακ. 9592/18-06-18 για την «Παροχή υπηρεσιών Catering σε κατά ανώτατο όριο 35 φιλοξενούμενους ανηλίκους ημερησίως στην Προστατευόμενη Ζώνη Ανηλίκων που λειτουργεί η ΑΡΣΙΣ στην Ανοικτή Δομή Φιλοξενίας Προσφύγων στα Λαγκαδίκια»

Αθήνα, 29/06/2018

Στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος του προγράμματος «Providing urgent protection for the most vulnerable UASC through Safe Zones, Food Provision and Case Management» και υλοποιείται από την αστική εταιρεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία  «ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων» και χρηματοδοτείται από την UNICEF, ανακοινώνουμε ότι δυνάμει του υπ’ αρ. 13/9592 από 28/06/2018 πρακτικού της συνεδρίασης των νόμιμων εκπροσώπων της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων», η ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΛΗΡΟΝΟΜΩΝ ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΥ ΖΑΦΕΙΡΑΚΟΓΛΟΥ» που εδρεύει στο 18ο χλμ ΠΕΟ Θεσσαλονίκης – Αγίου Αθανασίου, ΤΚ: 57003 και εκπροσωπείται νόμιμα, αναδείχθηκε ανάδοχος της προκηρυσσόμενης υπηρεσίας για την «Παροχή υπηρεσιών Catering σε κατά ανώτατο όριο 35 φιλοξενούμενους ανηλίκους ημερησίως στην Προστατευόμενη Ζώνη Ανηλίκων  που λειτουργεί η ΑΡΣΙΣ στην Ανοικτή Δομή Φιλοξενίας Προσφύγων στα Λαγκαδίκια» με Α.Π.: 9592/18-06-18 στο ποσό των € 4,04 άνευ ΦΠΑ και € 5,05 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, ανά ημέρα και συνεπώς αποφασίστηκε η σύναψη της σχετικής σύμβασης με την ως άνω εταιρεία.

ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Αρ. Διακ. 9591/18-06-18 για την «Παροχή υπηρεσιών Catering σε κατά ανώτατο όριο 35 φιλοξενούμενους ανηλίκους ημερησίως στην Προστατευόμενη Ζώνη Ανηλίκων που λειτουργεί η ΑΡΣΙΣ στην Ανοικτή Δομή Φιλοξενίας Προσφύγων στα Διαβατά»

Αθήνα, 29/06/2018

Στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος του προγράμματος «Providing urgent protection for the most vulnerable UASC through Safe Zones, Food Provision and Case Management» και υλοποιείται από την αστική εταιρεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία  «ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων» και χρηματοδοτείται από την UNICEF, ανακοινώνουμε ότι δυνάμει του υπ’ αρ. 13/9591 από 28/06/2018 πρακτικού της συνεδρίασης των νόμιμων εκπροσώπων της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων», η ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΛΗΡΟΝΟΜΩΝ ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΥ ΖΑΦΕΙΡΑΚΟΓΛΟΥ» που εδρεύει στο 18ο χλμ ΠΕΟ Θεσσαλονίκης – Αγίου Αθανασίου, ΤΚ: 57003 και εκπροσωπείται νόμιμα, αναδείχθηκε ανάδοχος της προκηρυσσόμενης υπηρεσίας για την «Παροχή υπηρεσιών Catering σε κατά ανώτατο όριο 35 φιλοξενούμενους ανηλίκους ημερησίως στην Προστατευόμενη Ζώνη Ανηλίκων  που λειτουργεί η ΑΡΣΙΣ στην Ανοικτή Δομή Φιλοξενίας Προσφύγων στα Διαβατά» με Α.Π.: 9591/18-06-18 στο ποσό των € 3,76 άνευ ΦΠΑ και € 4,66 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, ανά ημέρα και συνεπώς αποφασίστηκε η σύναψη της σχετικής σύμβασης με την ως άνω εταιρεία.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για διανυκτέρευση και σίτιση σε κάμπινγκ στη Χαλικιδική που αφορά στη Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στην Πυλαία Θεσσαλονίκης

logo-amif kai tame

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με ΑΠ:ΑΜ399
Για την απευθείας ανάθεση παροχής διανυκτέρευσης και σίτισης συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 3.078,08 ευρώ  χωρίς ΦΠΑ και 3.760,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Οι υπηρεσίες  αφορούν στη δράση «Επιχορήγηση Ν.Π. ΑΡΣΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ για την υλοποίηση του έργου ΜΕΤΟΙΚΟΣ», ( ΚΩΔ. ΟΠΣ 5017544), η οποία έχει ενταχθεί στον ειδικό στόχο «Άσυλο» και στον  εθνικό στόχο « Υποδοχή / Άσυλο» του Ε.Π. Ταμείου Ασύλου , Μετανάστευσης και Ένταξης, με την με αρ. πρωτ. 825/Φ.38/27-4-2018 Συμφωνία Επιδότησης Δράσης του Ε.Υ.ΣΥ.Δ.Τ.Α.Μ.Ε.Τ.Ε.Α.Α.Π. και έχει λάβει κωδ. MIS 2017ΣΕ73720006 ΚΑΙ χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, το Ταμείο Ασύλου Μετανάστευσης και Ένταξης και από εθνικούς πόρους.

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την προμήθεια υπηρεσιών απεντόμωσης-φιδοαπώθησης για τη Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης

logo-amif kai tame

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με ΑΠ.:ΑΜ395
Για την απευθείας ανάθεση  προμήθειας  υπηρεσιών απεντόμωσης-φιδοαπώθησης προϋπολογιζόμενης δαπάνης 403,22 ευρώ  χωρίς ΦΠΑ και 500,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Η ΑΡΣΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ καλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει έγγραφη προσφορά για την ανάδειξη αναδόχου για παροχή «ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ απεντόμωσης-φιδοαπώθησης»  για τους φιλοξενούμενους στη Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης προϋπολογιζόμενης δαπάνης 403,22 ευρώ  καθαρή αξία  πλέον ΦΠΑ  24% , συνολική αξία 500,00 ευρώ με ΦΠΑ.

Προκήρυξη ανοιχτού μειοδοτικού Διαγωνισμού με την με Αριθ. Πρωτ. 9609/19-06-2018 Διακήρυξη για την «Παροχή υπηρεσιών Catering σε κατά ανώτατο όριο 60 ασυνόδευτους ανηλίκους ημερησίως ως εξής: α) Κρατητήρια της Διεύθυνσης Αλλοδαπών Θεσσαλονίκης (ΔΑΛΘ) Μενεμένης, β) Τμήμα Διαχείρισης Μετανάστευσης (ΤΔΜ) Μυγδονίας και γ) Τμήμα Διαχείρισης Μετανάστευσης (ΤΔΜ) Θεσσαλονίκης»

Προκήρυξη ανοιχτού μειοδοτικού διαγωνισμού σε ευρώ με την με Αριθ. Πρωτ. 9609/19-06-2018 Διακήρυξη περί επιλογής αναδόχου για την «Παροχή υπηρεσιών Catering σε κατά ανώτατο όριο 60 ασυνόδευτους ανηλίκους ημερησίως ως εξής: α) Κρατητήρια της Διεύθυνσης Αλλοδαπών Θεσσαλονίκης (ΔΑΛΘ) Μενεμένης, β) Τμήμα Διαχείρισης Μετανάστευσης (ΤΔΜ) Μυγδονίας και γ) Τμήμα Διαχείρισης Μετανάστευσης (ΤΔΜ) Θεσσαλονίκης», με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, στο πλαίσιο του Προγράμματος «Providing urgent protection for the most vulnerable UASC through Safe Zones, Food Provision and Case management»,  που υλοποιείται από την αστική εταιρεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία  «ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων» και χρηματοδοτείται από UNICEF.

Δείτε την προκήρυξη εδώ.