Διαγωνισμοί – Προκηρύξεις

ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΠΡΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Αρ. πρωτ. 506/2017 για την προμήθεια λευκών ειδών για τις Προστατευόμενες Ζώνες Ανηλίκων που λειτουργεί η Οργάνωση στις Ανοικτές Δομές Φιλοξενίας Προσφύγων στο Σχιστό και στη Θήβα

Αθήνα, 21/7/2017

Στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος «Safe Zones in Schisto and Thiva Open Accommodation Facilities», το οποίο υλοποιείται από την ΑΡΣΙΣ και χρηματοδοτείται από τη UNICEF, ανακοινώνουμε ότι δυνάμει του υπ’ αρ. 6/506/19-7-2017 πρακτικού της συνεδρίασης των νομίμων εκπροσώπων της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων», η ετερόρρυθμη εταιρεία με την επωνυμία «Ν. ΚΑΡΑΛΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ» που εδρεύει στη Μεταμόρφωση Αττικής (οδός Κορίνθου αρ. 15) και εκπροσωπείται νόμιμα, αναδείχθηκε ανάδοχος της προμήθειας λευκών ειδών στο ποσό των € 3.428,80 χωρίς ΦΠΑ και ποσό € 4.251,70 με ΦΠΑ και συνεπώς αποφασίστηκε η σύναψη της σχετικής σύμβασης με την ως άνω εταιρεία.

Η συντονίστρια του προγράμματος
«Safe Zones in Schisto and Thiva Open Accommodation Facilities»
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων
Αργυρώ Δημοπούλου

ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΠΡΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Αρ. πρωτ. 480/2017 για την προμήθεια και εγκατάσταση 12 κλιματιστικών μονάδων στην ΕΣΤΙΑ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ που λειτουργεί στην Αθήνα

Αθήνα, 21/7/2017

Στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος Accommodation and Assistance to Asylum Seekers and Relocation Candidates που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσω της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (UNHCR) [agreement symbol GRC01/2017/000000007], ανακοινώνουμε ότι δυνάμει του υπ’ αρ. 6/480/17 πρακτικού της συνεδρίασης των νομίμων εκπροσώπων της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων», η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «MEDIA SATURN ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΕΛΛΑΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής επί της Λεωφ. Κηφισίας αρ. 49, αναδείχθηκε ανάδοχος της προμήθειας κλιματιστικών μονάδων στο ποσό των €3.377,42 χωρίς ΦΠΑ και € 4.188,00 με ΦΠΑ και συνεπώς αποφασίστηκε η σύναψη της σχετικής σύμβασης με την ως άνω εταιρεία.

Η υπεύθυνη υλοποίησης του προγράμματος
Accommodation and Assistance to Asylum Seekers and Relocation Candidates
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων
Μαρία Καλδάνη

ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΠΡΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Αρ. πρωτ. 414/2017 για την προμήθεια σταθερών υπολογιστών και προϊόντων τεχνολογίας για την Προστατευόμενη Ζώνη Ανηλίκων που λειτουργεί η Οργάνωση στην Ανοικτή Δομή Φιλοξενίας Προσφύγων στη Θήβα

Αθήνα, 22/6/2017

Στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος «Safe Zones in Schisto and Thiva Open Accommodation Facilities», το οποίο υλοποιείται από την ΑΡΣΙΣ και χρηματοδοτείται από τη UNICEF, ανακοινώνουμε ότι δυνάμει του υπ’ αρ. 6/414/19-6-2017 πρακτικού της συνεδρίασης των νομίμων εκπροσώπων της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων», η εταιρεία περιορισμένης ευθύνης «MG MANAGER COMPUTERS EΠΕ – ΕΜΠΟΡΙΑ – ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ & ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ» που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Σολωμού αρ. 26 και εκπροσωπείται νόμιμα, αναδείχθηκε ανάδοχος της προμήθειας σταθερών υπολογιστών και ειδών τεχνολογίας στο ποσό των € 3.837,21 άνευ ΦΠΑ και € 4.758,11 με ΦΠΑ και συνεπώς αποφασίστηκε η σύναψη της σχετικής σύμβασης με την ως άνω εταιρεία.

Η συντονίστρια του προγράμματος
«Safe Zones in Schisto and Thiva Open Accommodation Facilities»
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων
Αργυρώ Δημοπούλου

ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΠΡΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Αρ. πρωτ. 413/2017 για την προμήθεια σταθερών υπολογιστών και προϊόντων τεχνολογίας για την Προστατευόμενη Ζώνη Ανηλίκων που λειτουργεί η Οργάνωση στην Ανοικτή Δομή Φιλοξενίας Προσφύγων στο Σχιστό

Αθήνα, 22/6/2017

Στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος «Safe Zones in Schisto and Thiva Open Accommodation Facilities», το οποίο υλοποιείται από την ΑΡΣΙΣ και χρηματοδοτείται από τη UNICEF, ανακοινώνουμε ότι δυνάμει του υπ’ αρ. 6/413/19-6-2017 πρακτικού της συνεδρίασης των νομίμων εκπροσώπων της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων», η εταιρεία περιορισμένης ευθύνης «MG MANAGER COMPUTERS EΠΕ – ΕΜΠΟΡΙΑ – ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ & ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ» που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Σολωμού αρ. 26 και εκπροσωπείται νόμιμα, αναδείχθηκε ανάδοχος της προμήθειας σταθερών υπολογιστών και ειδών τεχνολογίας στο ποσό των € 3.837,21 άνευ ΦΠΑ και € 4.758,11 με ΦΠΑ και συνεπώς αποφασίστηκε η σύναψη της σχετικής σύμβασης με την ως άνω εταιρεία.

Η συντονίστρια του προγράμματος
«Safe Zones in Schisto and Thiva Open Accommodation Facilities»
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων
Αργυρώ Δημοπούλου