Διαγωνισμοί – Προκηρύξεις

ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ με Αρ. Πρωτ. 9298/04-05-18 για την «Προμήθεια Υποδημάτων για τις Προστατευόμενες Ζώνες Ανηλίκων της Οργάνωσης στα Διαβατά, Λαγκαδίκια, ‘Αγία Ελένη’ Ιωαννίνων και την Κοινωνική Υπηρεσία Θεσσαλονίκης»

Αθήνα, 18/05/2018

Στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος του προγράμματος «Providing urgent protection for the most vulnerable UASC through Safe Zones, Food Provision and Case Management» και υλοποιείται από την αστική εταιρεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία  «ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων» και χρηματοδοτείται από την UNICEF, ανακοινώνουμε ότι δυνάμει του υπ’ αρ. 13/9298 από 17/05/2018 πρακτικού της συνεδρίασης των νόμιμων εκπροσώπων της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων», η ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρίας (ΙΚΕ) με την επωνυμία «EXTRA UNITEX ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ IKE» που εδρεύει στην Αθήνα (οδός Αιόλου 68 10559) και εκπροσωπείται νόμιμα, αναδείχθηκε ανάδοχος της προκηρυσσόμενης υπηρεσίας για την «Προμήθεια Υποδημάτων για τις Προστατευόμενες Ζώνες Ανηλίκων  της Οργάνωσης στα Διαβατά, Λαγκαδίκια, ‘Αγία Ελένη’ Ιωαννίνων και την Κοινωνική Υπηρεσία Θεσσαλονίκης» με Α.Π.: 9298/04-05-18 στο ποσό των 10.582,80€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και συνεπώς αποφασίστηκε η σύναψη της σχετικής σύμβασης με την ως άνω εταιρεία.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την ανάδειξη αναδόχου παροχής υπηρεσιών Σίτισης με έτοιμα γεύματα για τις Δομές Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στη Θεσσαλονίκη (στις περιοχές Ωραιόκαστρο, Ταγαράδες, Πυλαία) και στην Αλεξανδρούπολη (ΕΛΛΗ) της ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων (Κ.Ο.Υ.Ν.) για το έτος 2018

logo-amif kai tame

Η Αστική Εταιρία Μη Κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία «ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων» προκηρύσσει: δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου παροχής  υπηρεσιών Σίτισης με έτοιμα γεύματα για τις Δομές Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στη Θεσσαλονίκη (στις περιοχές Ωραιόκαστρο, Ταγαράδες, Πυλαία) και στην Αλεξανδρούπολη (ΕΛΛΗ). 

ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΠΡΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ με Α.Π. 9341/08-05-2018

ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΠΡΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Αρ. πρωτ. 9341/8-05-18 για την «Προμήθεια ραφιών   για την ενίσχυση της υποδομής της   αποθήκης που διατηρεί η Οργάνωση στο Λιμάνι Θεσσαλονίκης » και στο πλαίσιο του προγράμματος που περιλαμβάνεται  στο υποέργο Νο 1 της Πράξης: «Κοινωνική υποδομή διανομής βασικής υλικής συνδρομής σε ευάλωτες ομάδες» με κωδικό ΟΠΣ 5008019 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020» η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 2014-2020» με βάση την απόφαση ένταξης με αρ. πρωτ. 5260/30-10-2017 του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας και έχει λάβει κωδικό MIS 5008019. Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση ( Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης ) και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ.