Διαγωνισμοί – Προκηρύξεις

ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΠΡΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Αρ. πρωτ. 308/2017 για την προμήθεια ειδών ρουχισμού

Αθήνα, 15/5/2017

Στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος Accommodation and Assistance to Asylum Seekers and Relocation Candidates που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσω της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (UNHCR) [agreement symbol GRC01/2017/0000000077], ανακοινώνουμε ότι δυνάμει του υπ’ αρ. 13/308/17 πρακτικού της συνεδρίασης των νομίμων εκπροσώπων της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων», η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΚΕΝΤΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», που εδρεύει στο Μοσχάτο Αττικής, επί της οδού Λευκάδος αρ. 17 και εκπροσωπείται νόμιμα, αναδείχθηκε ανάδοχος της προμήθειας λευκών ειδών στο ποσό των € 13.897,80 άνευ ΦΠΑ και € 17.233,27 με ΦΠΑ και συνεπώς αποφασίστηκε η σύναψη της σχετικής σύμβασης με την ως άνω εταιρεία.

Η υπεύθυνη υλοποίησης του προγράμματος

Accommodation and Assistance to Asylum Seekers and Relocation Candidates

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων

Μαρία Καλδάνη

Παράταση Υποβολής Προσφορών για τον Ανοικτό Μειοδοτικό Διαγωνισμό με τίτλο «Παροχής υπηρεσιών επισκευής και ανακαίνισης δύο τριώροφων κτιρίων» με αρ.Πρωτ: Π1659/23-05- 2017»

Η ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων με απόφαση των νομίμων εκπροσώπων της, παρατείνει την προθεσμία υποβολής προσφορών για τον ανοικτό μειοδοτικό διαγωνισμό με τίτλο «Παροχή υπηρεσιών επισκευής και ανακαίνισης δύο τριώροφων κτιρίων» στο πλαίσιο του προγράμματος «Accommodation and assistance to asylum seekers and relocation candidates» (agreement symbol GRC01/2017/0000000077), που λήγει την Παρασκευή 2/06/2017, έως την Τετάρτη 07/07/2017 και ώρα 17:00.

Ταυτόχρονα, οι νόμιμοι εκπρόσωποι της Οργάνωσης αποφάσισαν ότι η αποσφράγιση των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προδιαγραφών θα διεξαχθεί την Πέμπτη 08/06/2017 και ώρα 10:00, ενώ οι οικονομικές προσφορές θα αποσφραγιστούν την Παρασκευή 09/06/2017 και ώρα 12:00.

Η Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια φωτοτυπικού πολυμηχανήματος για το υποκατάστημα της Άρσις στην πόλη των Ιωαννίνων

Η ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων (με έδρα την Αθήνα, οδός Μαυρομματαίων αρ. 43) και παράρτημα στην Θεσσαλονίκη, (Λέοντος Σοφού 26), προσκαλεί σε υποβολή εγγράφων προσφορών για την προμήθεια φωτοτυπικού πολυμηχανήματος για το υποκατάστημα της Άρσις στην πόλη των Ιωαννίνων στο πλαίσιο του Προγράμματος «Arsis Refugees Project» (agreement symbol A – 04976 – 08 – 507182 ), το οποίο υλοποιείται από την ΑΡΣΙΣ  και χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μέσω της OXFAM – Novib.

Δείτε την πρόσκληση εδώ.