Διαγωνισμοί – Προκηρύξεις

ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Αρ. διακ. 481/2017 για την προμήθεια της υπηρεσίας «Ασφαλιστική κάλυψη 216 διαμερισμάτων/κατοικιών, μέσης κατασκευαστικής αξίας € 1.100/τετραγωνικό μέτρο με το περιεχόμενό τους (αξίας € 3.000 ανά διαμέρισμα) που η Αναθέτουσα Αρχή έχει ήδη ή θα μισθώσει σε Αττική, Θεσσαλονίκη, Σάμο, Χίο, Κω, Λέρο και Ρόδο, επιφανείας από 20 έως 200 τετραγωνικών μέτρων»

Αθήνα, 25/7/2017

Στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος Accommodation and Assistance to Asylum Seekers and Relocation Candidates που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσω της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (UNHCR) [agreement symbol GRC01/2017/0000000077], ανακοινώνουμε ότι δυνάμει του υπ’ αρ. 13/308/17 πρακτικού της συνεδρίασης των νομίμων εκπροσώπων της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων», η ανώνυμη ασφαλιστική εταιρεία με την επωνυμία «ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ» που εδρεύει στο Χαλάνδρι Αττικής, Λεωφ. Κηφισίας αρ. 274 και εκπροσωπείται νόμιμα, αναδείχθηκε ανάδοχος της προμήθειας της υπηρεσίας «Ασφαλιστική κάλυψη 216 διαμερισμάτων/κατοικιών, μέσης κατασκευαστικής αξίας € 1.100/τετραγωνικό μέτρο με το περιεχόμενό τους (αξίας € 3.000 ανά διαμέρισμα) που η Αναθέτουσα Αρχή έχει ήδη ή θα μισθώσει σε Αττική, Θεσσαλονίκη, Σάμο, Χίο, Κω, Λέρο και Ρόδο, επιφανείας από 20 έως 200 τετραγωνικών μέτρων» στο ποσό των € 32.184,00 και συνεπώς αποφασίστηκε η σύναψη της σχετικής σύμβασης με την ως άνω εταιρεία.

Η υπεύθυνη υλοποίησης του προγράμματος
Accommodation and Assistance to Asylum Seekers and Relocation Candidates
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων
Μαρία Καλδάνη

ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΠΡΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Αρ. πρωτ. 507/2017 για την προμήθεια ειδών συμπληρωματικής σίτισης και ειδών super market για τις ανάγκες του Ξενώνα Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων που λειτουργεί στην Αθήνα

Αθήνα, 24/7/2017

Στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος Accommodation and Assistance to Asylum Seekers and Relocation Candidates που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσω της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (UNHCR) [agreement symbol GRC01/2017/000000007], ανακοινώνουμε ότι δυνάμει του υπ’ αρ. 6/507/17 πρακτικού της συνεδρίασης των νομίμων εκπροσώπων της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων», η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία ΜΑΡΤ ΚΑΣ & ΚΑΡΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, που εδρεύει στο Περιστέρι Αττικής, επί της οδού Χρήστου λαδά αρ. 13 και εκπροσωπείται νόμιμα, αναδείχθηκε ανάδοχος της προμήθειας ειδών συμπληρωματικής σίτισης και ειδών super market στο ποσό των €2.328,08 χωρίς ΦΠΑ και ποσό € 2.801,84 με ΦΠΑ και συνεπώς αποφασίστηκε η σύναψη της σχετικής σύμβασης με την ως άνω εταιρεία.

Η υπεύθυνη υλοποίησης του προγράμματος
Accommodation and Assistance to Asylum Seekers and Relocation Candidates
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων
Μαρία Καλδάνη

ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΠΡΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Αρ. πρωτ. 480/2017 για την προμήθεια και εγκατάσταση 12 κλιματιστικών μονάδων στην ΕΣΤΙΑ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ που λειτουργεί στην Αθήνα

Αθήνα, 21/7/2017

Στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος Accommodation and Assistance to Asylum Seekers and Relocation Candidates που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσω της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (UNHCR) [agreement symbol GRC01/2017/000000007], ανακοινώνουμε ότι δυνάμει του υπ’ αρ. 6/480/17 πρακτικού της συνεδρίασης των νομίμων εκπροσώπων της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων», η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «MEDIA SATURN ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΕΛΛΑΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής επί της Λεωφ. Κηφισίας αρ. 49, αναδείχθηκε ανάδοχος της προμήθειας κλιματιστικών μονάδων στο ποσό των €3.377,42 χωρίς ΦΠΑ και € 4.188,00 με ΦΠΑ και συνεπώς αποφασίστηκε η σύναψη της σχετικής σύμβασης με την ως άνω εταιρεία.

Η υπεύθυνη υλοποίησης του προγράμματος
Accommodation and Assistance to Asylum Seekers and Relocation Candidates
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων
Μαρία Καλδάνη

ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΠΡΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Αρ. πρωτ. 507/2017 για την προμήθεια ειδών συμπληρωματικής σίτισης και ειδών super market για τις ανάγκες του Ξενώνα Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων που λειτουργεί στην Αθήνα

Αθήνα, 24/7/2017

Στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος Accommodation and Assistance to Asylum Seekers and Relocation Candidates που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσω της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (UNHCR) [agreement symbol GRC01/2017/000000007], ανακοινώνουμε ότι δυνάμει του υπ’ αρ. 6/507/17 πρακτικού της συνεδρίασης των νομίμων εκπροσώπων της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων», η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία ΜΑΡΤ ΚΑΣ & ΚΑΡΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, που εδρεύει στο Περιστέρι Αττικής, επί της οδού Χρήστου λαδά αρ. 13 και εκπροσωπείται νόμιμα, αναδείχθηκε ανάδοχος της προμήθειας ειδών συμπληρωματικής σίτισης και ειδών super market στο ποσό των €2.328,08 χωρίς ΦΠΑ και ποσό € 2.801,84 με ΦΠΑ και συνεπώς αποφασίστηκε η σύναψη της σχετικής σύμβασης με την ως άνω εταιρεία.

Η υπεύθυνη υλοποίησης του προγράμματος
Accommodation and Assistance to Asylum Seekers and Relocation Candidates
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων
Μαρία Καλδάνη