Διαγωνισμοί – Προκηρύξεις

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την προμήθεια υπηρεσιών απεντόμωσης-φιδοαπώθησης για τη Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στους Ταγαράδες Θεσσαλονίκης

logo-amif kai tame

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με ΑΠ.:ΑΜ416
Για την απευθείας ανάθεση  προμήθειας  υπηρεσιών απεντόμωσης-φιδοαπώθησης προϋπολογιζόμενης δαπάνης 362,90 ευρώ  χωρίς ΦΠΑ και 450,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Η ΑΡΣΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ καλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει έγγραφη προσφορά για την ανάδειξη αναδόχου για παροχή «ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ απεντόμωσης-φιδοαπώθησης»  για τους φιλοξενούμενους στη Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στους Ταγαράδες Θεσσαλονίκης προϋπολογιζόμενης δαπάνης 362,90 ευρώ  καθαρή αξία  πλέον ΦΠΑ  24% , συνολική αξία 450,00 ευρώ με ΦΠΑ.

Διακήρυξη με αρ. 8/2018 ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια καυσίμων κίνησης και πετρελαίου θέρμανσης κατ΄οίκον για τις Δομές φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων της ΑΡΣΙΣ στη Θεσσαλονίκη (Ωραιόκαστρο, Ταγαράδες, Πυλαία), στην Αλεξανδρούπολη (ΦΡΙΞΟΣ – ΕΛΛΗ) και στη Μακρινίτσα Βόλου για το έτος 2018

logo-amif kai tame

Η Αστική Εταιρία Μη Κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία «ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων» προκηρύσσει:

Ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης το προσφερόμενο μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης σε μονάδες – επί τοις εκατό (%) – επί της νόμιμα διαμορφούμενης μέσης τιμής λιανικής πώλησης του ΥΓΡΟΥ ΚΑΥΣΙΜΟΥ, την ημέρα παράδοσης, όπως διαμορφώνεται από το Παρατηρητήριο Τιμών Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας στην αντίστοιχη Περιφερειακή Ενότητα στο σύνολο της προμήθειας καυσίμων κίνησης (CPV: 09100000-0) και πετρελαίου θέρμανσης κατ’ οίκον (CPV: 09135100-5) για τις ανάγκες για τις Δομές φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων στη Θεσσαλονίκη (στις περιοχές Ωραιοκάστρου, Ταγαράδες, Πυλαίας), στην Αλεξανδρούπολη (ΦΡΙΞΟΣ – ΕΛΛΗ) και στη Μακρινίτσα Βόλου – Μαγνησίας (NUTS: EL 51, 52 και 61) για το έτος 2018, προϋπολογισμού 89.399,20 ευρώ μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και 110.855,00 ευρώ με το Φ.Π.Α.24% (Αριθ. Διακ. 3/2018).

Πρόσκληση για την απευθείας ανάθεση προμήθειας καρτών ανανέωσης χρόνου ομιλίας για κινητή τηλεφωνία και τηλεπικοινωνιακών καρτών προπληρωμένου χρόνου ομιλίας (χρονοκάρτα) για τις Δομές Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων

logo-amif kai tame

Παράταση προθεσμίας υποβολής έως τις 11/7/2018.

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με Α.Π: ΑΜ415
Για την απευθείας ανάθεση προμήθειας καρτών ανανέωσης χρόνου ομιλίας για κινητή τηλεφωνία και τηλεπικοινωνιακών καρτών προπληρωμένου χρόνου ομιλίας (χρονοκάρτα) και των αντίστοιχων υπηρεσιών ανανέωσης χρόνου ομιλίας, συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης #15.980,00# ευρώ

Η Άρσις- Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων στα πλαίσια του έργου ΜΕΤΟΙΚΟΣ, το οποίο έχει υποβληθεί για χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση, το Ταμείο Ασύλου Μετανάστευσης και Ένταξης και από εθνικούς πόρους, αναζητά προμηθευτές για την προμήθεια καρτών ανανέωσης χρόνου ομιλίας για κινητή τηλεφωνία και τηλεπικοινωνιακών καρτών προπληρωμένου χρόνου ομιλίας (χρονοκάρτα) για τις ανάγκες των Δομών Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων και των αντιστοιχών υπηρεσιών ανανέωσης χρόνου ομιλίας, όπως απεικονίζεται στον παρακάτω πίνακα, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 15.980,00 ευρώ. Τα είδη της παρούσας σύμβασης κατατάσσονται στον ακόλουθο κωδικό CPV: 31712111-1 και CPV: 64200000-8

ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Αρ. Διακ. 9609/19-06-18 για την «Παροχή υπηρεσιών Catering σε κατά ανώτατο όριο 60 ασυνόδευτους ανηλίκους ημερησίως ως εξής: α) Κρατητήρια της Διεύθυνσης Αλλοδαπών Θεσσαλονίκης (ΔΑΛΘ) Μενεμένης, β) Τμήμα Διαχείρισης Μετανάστευσης (ΤΔΜ) Μυγδονίας και γ) Τμήμα Διαχείρισης Μετανάστευσης (ΤΔΜ) Θεσσαλονίκης»

Αθήνα, 29/06/2018

Στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος του προγράμματος «Providing urgent protection for the most vulnerable UASC through Safe Zones, Food Provision and Case Management» και υλοποιείται από την αστική εταιρεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία  «ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων» και χρηματοδοτείται από την UNICEF, ανακοινώνουμε ότι δυνάμει του υπ’ αρ. 13/9609 από 29/06/2018 πρακτικού της συνεδρίασης των νόμιμων εκπροσώπων της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων», η ατομική επιχείρηση με την επωνυμία «FLAVOUR FACTORY SINGLE MEMBER P C » , με διακριτικό τίτλο ‘SAMIOTAKIS CATERING που εδρεύει στην οδό Πυθαγόρα, Πολίχνη στη Θεσσαλονίκη ΤΚ: 56429, αναδείχθηκε ανάδοχος της προκηρυσσόμενης υπηρεσίας για την την «Παροχή υπηρεσιών Catering σε κατά ανώτατο όριο 60 ασυνόδευτους ανηλίκους ημερησίως ως εξής: α) Κρατητήρια της Διεύθυνσης Αλλοδαπών Θεσσαλονίκης (ΔΑΛΘ) Μενεμένης, β) Τμήμα Διαχείρισης Μετανάστευσης (ΤΔΜ) Μυγδονίας και γ) Τμήμα Διαχείρισης Μετανάστευσης (ΤΔΜ) Θεσσαλονίκης» με Α.Π.: 9609/19-06-18 στο ποσό των € 3,06 άνευ ΦΠΑ και € 3,79 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, ανά ημέρα και συνεπώς αποφασίστηκε η σύναψη της σχετικής σύμβασης με την ως άνω εταιρεία.

ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Αρ. Διακ. 9593/18-06-18 για την «Παροχή υπηρεσιών Catering σε κατά ανώτατο όριο 35 φιλοξενούμενους ανηλίκους ημερησίως στην Προστατευόμενη Ζώνη Ανηλίκων που λειτουργεί η ΑΡΣΙΣ στην Ανοικτή Δομή Φιλοξενίας Προσφύγων ‘Αγία Ελένη’ στα Ιωάννινα»

Αθήνα, 29/06/2018

Στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος του προγράμματος «Providing urgent protection for the most vulnerable UASC through Safe Zones, Food Provision and Case Management» και υλοποιείται από την αστική εταιρεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία  «ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων» και χρηματοδοτείται από την UNICEF, ανακοινώνουμε ότι δυνάμει του υπ’ αρ. 13/9593 από 28/06/2018 πρακτικού της συνεδρίασης των νόμιμων εκπροσώπων της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων», η ατομική επιχείρηση με την επωνυμία «ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ» που εδρεύει στην οδό Δημοκρατίας 10, στην Ελεούσα Ιωαννίνων, ΤΚ: 45500, αναδείχθηκε ανάδοχος της προκηρυσσόμενης υπηρεσίας για την «Παροχή υπηρεσιών Catering σε κατά ανώτατο όριο 35 φιλοξενούμενους ανηλίκους ημερησίως στην Προστατευόμενη Ζώνη Ανηλίκων  που λειτουργεί η ΑΡΣΙΣ στην Ανοικτή Δομή Φιλοξενίας Προσφύγων ‘Αγία Ελένη’ στα Ιωάννινα» με Α.Π.: 9593/18-06-18 στο ποσό των € 4,44 άνευ ΦΠΑ και € 5,51 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, ανά ημέρα και συνεπώς αποφασίστηκε η σύναψη της σχετικής σύμβασης με την ως άνω εταιρεία.

Η υπεύθυνη υλοποίησης του προγράμματος
«Providing urgent protection for the most vulnerable UASC through Safe Zones, Food Provision and Case Management»
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων
Αργυρώ Δημοπούλου