Διαγωνισμοί – Προκηρύξεις

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την προμήθεια παιχνιδιών για κονσόλα PS4, για τις ανάγκες της Δομής Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων Έλλη στην Αλεξανδρούπολη

logo-amif kai tame

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με Α.Π.:ΑΜ294
Για την απευθείας ανάθεση προμήθειας παιχνιδιών για κονσόλα PS4,
προϋπολογιζόμενης δαπάνης 112,90 ευρώ  χωρίς ΦΠΑ και 140,00  ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Η ΑΡΣΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ καλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει έγγραφη προσφορά για την προμήθεια παιχνιδιών για κονσόλα PS4 για τις ανάγκες της Δομής φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων Έλλη στην Αλεξανδρούπολη, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 112,90 ευρώ  χωρίς ΦΠΑ και 140,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την προμήθεια ραπτομηχανής, για τη Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων Έλλη στην Αλεξανδρούπολη

logo-amif kai tame

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με Α.Π.:ΑΜ293
Για την απευθείας ανάθεση προμήθειας ραπτομηχανής,  προϋπολογιζόμενης δαπάνης 161,29 ευρώ  χωρίς ΦΠΑ και 200,00  ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Η ΑΡΣΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ καλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει έγγραφη προσφορά για την προμήθεια ραπτομηχανής για τις ανάγκες της Δομής φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων Έλλη στην Αλεξανδρούπολης, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 161,29 ευρώ  χωρίς ΦΠΑ και 200,00  ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α

ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΠΡΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Αρ. πρωτ. 847/2017 για την Προμήθεια Ειδών ρουχισμού για την Προστατευόμενη Ζώνη Ανηλίκων που λειτουργεί η Οργάνωση στα Διαβατά και στα Λαγκαδίκια

Αθήνα,14/12/2017

Στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος «Providing urgent protection for the most vulnerable UASC through Safe Zones, Food Provision and Case managementt», το οποίο υλοποιείται από την ΑΡΣΙΣ και χρηματοδοτείται από τη UNICEF, ανακοινώνουμε ότι δυνάμει του υπ’ αρ. 6/8475/13-12- 2017 πρακτικού της συνεδρίασης των νομίμων εκπροσώπων της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων», η Α.Ε.Β.Ε. με την επωνυμία « Bonachero A.E.B.E.” που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη (οδός Γιαννιτσών αριθ. 110) και εκπροσωπείται νόμιμα, αναδείχθηκε ανάδοχος της προμήθειας Ειδών ρουχισμού στο ποσό των € 2.485,08 ευρώ με ΦΠΑ και συνεπώς αποφασίστηκε η σύναψη της σχετικής σύμβασης με την ως άνω εταιρεία.

ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΠΡΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Αρ. πρωτ. 8475/2017 για την Προμήθεια Ειδών ρουχισμού για την Προστατευόμενη Ζώνη Ανηλίκων που λειτουργεί η Οργάνωση στα Διαβατά και στα Λαγκαδίκια

Αθήνα,14/12/2017

Στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος «Providing urgent protection for the most vulnerable UASC through Safe Zones, Food Provision and Case managementt», το οποίο υλοποιείται από την ΑΡΣΙΣ και χρηματοδοτείται από τη UNICEF, ανακοινώνουμε ότι δυνάμει του υπ’ αρ. 6/8475/13-12- 2017 πρακτικού της συνεδρίασης των νομίμων εκπροσώπων της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων», η Α.Ε.Β.Ε. με την επωνυμία « Bonachero A.E.B.E.” που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη (οδός Γιαννιτσών αριθ. 110) και εκπροσωπείται νόμιμα, αναδείχθηκε ανάδοχος της προμήθειας Ειδών ρουχισμού στο ποσό των € 2.764,58 ευρώ με ΦΠΑ και συνεπώς αποφασίστηκε η σύναψη της σχετικής σύμβασης με την ως άνω εταιρεία.