Χωρίς Κατηγορία

Προκήρυξη θέσης εξαρτημένης εργασίας για το τμήμα ανάπτυξης της ΑΡΣΙΣ – Γραφείο Λάρισας

Η ΑΡΣΙΣ – Γραφείο Λάρισας προκηρύσσει μία θέση εργασίας για το τμήμα ανάπτυξης του γραφείου και την διοικητική υποστήριξη του φορέα.

Απαραίτητα προσόντα:

 • Πτυχίο ΑΕΙ (Ανθρωπιστικές, κοινωνικές ή οικονομικές σπουδές)
 • Αποδεδειγμένη εμπειρία στο σχεδιασμό και τη συγγραφή χρηματοδοτικών προτάσεων (ΕΣΠΑ, Interreg, Ευρωπαϊκά call, Erasmus +, EVS) 
 • Αποδεδειγμένη  εμπειρία στη διαχείριση και παρακολούθηση προγραμμάτων και έργων (εθνικών, ευρωπαϊκών κ.α.)
 • Εμπειρία στην αναζήτηση πόρων και την προσέλκυση χορηγών
 • Άριστη γνώση αγγλικών
 • Άριστη γνώση χρήσης Η/Υ (όλα τα εργαλεία του MS Office, χρήση υπηρεσιών ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) και ευχέρεια στη χρήση ηλεκτρονικού εξοπλισμού
 • Επαρκή γνώση εργαλείων επικοινωνίας & βασικές γνώσεις πληροφορικής (site, fb κα)
 • Άριστη δυνατότητα συγγραφής κειμένων (παρουσιάσεις, προτάσεις χρηματοδότησης, επιστολές, κα)
 • Άριστες οργανωτικές ικανότητες

ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΠΡΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ με Α.Π. 9341/08-05-2018

ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΠΡΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Αρ. πρωτ. 9341/8-05-18 για την «Προμήθεια ραφιών   για την ενίσχυση της υποδομής της   αποθήκης που διατηρεί η Οργάνωση στο Λιμάνι Θεσσαλονίκης » και στο πλαίσιο του προγράμματος που περιλαμβάνεται  στο υποέργο Νο 1 της Πράξης: «Κοινωνική υποδομή διανομής βασικής υλικής συνδρομής σε ευάλωτες ομάδες» με κωδικό ΟΠΣ 5008019 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020» η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 2014-2020» με βάση την απόφαση ένταξης με αρ. πρωτ. 5260/30-10-2017 του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας και έχει λάβει κωδικό MIS 5008019. Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση ( Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης ) και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ.

Είδη και Ειδικοί Όροι Καύσιμα Ταγαραδες

Α. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΔΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΥΓΡΑ ΚΑΥΣΙΜΑ (ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ) ΛΙΤΡΑ 1920

 

Β. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Για την απευθείας ανάθεση προμήθειας 1.920 λίτρων υγρών καυσίμων (πετρέλαιο κίνησης), για τις ανάγκες της Δομής Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στους Ταγαράδες Θεσσαλονίκης, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 2.016,13 ευρώ χωρίς ΦΠΑ και 2.500,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

 1. Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να καταθέσει την προσφορά του για το σύνολο των ειδών της προμήθειας. Η προσφορά ισχύει μέχρι 31/12/2017.
 2. Οι ποσότητες καθορίστηκαν με βάση τις εκτιμώμενες ανάγκες της Δομής και μπορούν να μεταβληθούν (να αυξηθούν, να μειωθούν ή να μηδενιστούν) ανάλογα με τις πραγματικές της ανάγκες, όπως αυτές θα διαμορφωθούν κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της προμήθειας και μέχρι εξάντλησης του προϋπολογισμού της παρούσας σύμβασης.
 3. Η κατακύρωση της προμήθειας θα γίνει στον προσφέροντα τη χαμηλότερη τιμή για το σύνολο των ειδών της προμήθειας.
 4. Η παράδοση και παραλαβή των ειδών της προμήθειας θα γίνεται, κατόπιν συνεννόησης με τη Δομή. Η παράδοση των ειδών της προμήθειας θα ξεκινήσει από τις 01/10/2017 μετά την κατακύρωσης της προμήθειας στον μειοδότη και θα γίνεται τμηματικά έως τις 31/12/2017.
 5. Η ΑΡΣΙΣ μπορεί μονομερώς να παρατείνει την ισχύ της σύμβασης μέχρι την εξάντληση του προϋπολογισμού της.
 6. Η ΑΡΣΙΣ διατηρεί το δικαίωμα να αυξομειώσει την ποσότητα κατακύρωσης στα πλαίσια του προϋπολογισμού ή να διακόψει οποτεδήποτε και μονομερώς την προμήθεια ορισμένων ή όλων των ειδών, ανάλογα με τις ανάγκες της. Στην περίπτωση αυτή Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ δεν έχει δικαίωμα να απαιτήσει την εκτέλεση της προμήθειας μέχρι την κάλυψη του συνολικού προϋπολογισμού της.
 7. Η σύμβαση προμήθειας μπορεί να τροποποιηθεί κατόπιν αιτήματος της ΑΡΣΙΣ και με τη σύμφωνη γνώμη του αναδόχου, κατά τα προβλεπόμενα στο ν. 4412/2016 περί προμηθειών του Δημοσίου.
 8. Η εκχώρηση των υποχρεώσεων και των δικαιωμάτων του σε τρίτους ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ.
 9. Η ΑΡΣΙΣ θα καταβάλλει την αξία των ειδών, που θα προμηθευτεί στα πλαίσια της παρούσας πρόσκλησης εντός εξήντα (60) ημερών ύστερα από την παράδοση των ειδών και την έκδοση από τον προμηθευτή των παρακάτω δικαιολογητικών πληρωμής:

α) Τιμολόγιο-Δελτίο Αποστολής, στο οποίο να αναγράφονται το είδος, η ποσότητα , η τιμή μονάδας, η συνολική αξία των ειδών και οι νόμιμες επιβαρύνσεις

β) Αποδεικτικό ενημερότητας για χρέη προς το δημόσιο.

γ) Αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας.

 1. Τον προμηθευτή βαρύνουν οι νόμιμες κρατήσεις όπως αυτές ισχύουν κατά την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.
 2. Οι παραπάνω όροι θεωρούνται δεσμευτικοί, με ποινή απόρριψης της προσφοράς σε περίπτωση μη συμμόρφωσης σε κάποιον από αυτούς.

Το τραγούδι της ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ για την Παγκόσμια Ημέρα κατά των Φυλετικών Διακρίσεων

Το τραγούδι «azadi (eleutheria)» 2015 {σε στίχους Heidari Hussein (φιλοξενούμενος της ΑΡΣΙΣ Μακρινίτσας), ελληνικοί στίχοι: Χριστίνα Κουλάκου, μουσική – ενορχήστρωση: Τάσος Κουλούρης, σε παραγωγή Τάσου Κουλούρη και Rec’n’mix Studio ΚΕΧΑΪΔΗΣ – όλοι φιλικά συμμετέχοντες}.