Χωρίς Κατηγορία

Είδη και ειδικοί όροι ψυχοεκπαιδευτικό υλικό για τη Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων «Φρίξος» στην Αλεξανδρούπολη

Α. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΔΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

Εκπαίδευση σε σχέση τις ψυχοεκπαιδευτικές ανάγκες παιδιών Είδος Ποσότητα
Υλικό σχετικό με ψυχοεκπαιδευτικές ανάγκες παιδιών και εφήβων (επιτραπέζια και κάρτες διερεύνησης και επίλυσης κοινωνικών προβλημάτων) HEALTH AND HYGIENE WALL CHARTS 1
Υλικό σχετικό με ψυχοεκπαιδευτικές ανάγκες παιδιών και εφήβων (επιτραπέζια και κάρτες διερεύνησης και επίλυσης κοινωνικών προβλημάτων) BINGO: the SOUNDS of EMOTIONS 1
Υλικό σχετικό με ψυχοεκπαιδευτικές ανάγκες παιδιών και εφήβων (επιτραπέζια και κάρτες διερεύνησης και επίλυσης κοινωνικών προβλημάτων) Sequences: 6 & 8-Step for Children 1
Υλικό σχετικό με ψυχοεκπαιδευτικές ανάγκες παιδιών και εφήβων (επιτραπέζια και κάρτες διερεύνησης και επίλυσης κοινωνικών προβλημάτων) Decisions / Personal Safety – Outdoors 1
Υλικό σχετικό με ψυχοεκπαιδευτικές ανάγκες παιδιών και εφήβων (επιτραπέζια και κάρτες διερεύνησης και επίλυσης κοινωνικών προβλημάτων) Teen Issues ColorCards 1
Υλικό σχετικό με ψυχοεκπαιδευτικές ανάγκες παιδιών και εφήβων (επιτραπέζια και κάρτες διερεύνησης και επίλυσης κοινωνικών προβλημάτων) Social Behaviour 1
Υλικό σχετικό με ψυχοεκπαιδευτικές ανάγκες παιδιών και εφήβων (επιτραπέζια και κάρτες διερεύνησης και επίλυσης κοινωνικών προβλημάτων) TELL ME! «RESPONSIBILITY» 1
Υλικό σχετικό με ψυχοεκπαιδευτικές ανάγκες παιδιών και εφήβων (επιτραπέζια και κάρτες διερεύνησης και επίλυσης κοινωνικών προβλημάτων) Who am I? from Talkabout 1
Υλικό σχετικό με ψυχοεκπαιδευτικές ανάγκες παιδιών και εφήβων (επιτραπέζια και κάρτες διερεύνησης και επίλυσης κοινωνικών προβλημάτων) Μιλώντας για τους κινδύνους 1
Υλικό σχετικό με ψυχοεκπαιδευτικές ανάγκες παιδιών και εφήβων (επιτραπέζια και κάρτες διερεύνησης και επίλυσης κοινωνικών προβλημάτων) THE BODY AND FACIAL EXPRESSIONS 1
Υλικό σχετικό με ψυχοεκπαιδευτικές ανάγκες παιδιών και εφήβων (επιτραπέζια και κάρτες διερεύνησης και επίλυσης κοινωνικών προβλημάτων) Ας παίξουμε με τα συναισθήματα! 1
Υλικό σχετικό με ψυχοεκπαιδευτικές ανάγκες παιδιών και εφήβων (επιτραπέζια και κάρτες διερεύνησης και επίλυσης κοινωνικών προβλημάτων) What’s missing? 1
Υλικό σχετικό με ψυχοεκπαιδευτικές ανάγκες παιδιών και εφήβων (επιτραπέζια και κάρτες διερεύνησης και επίλυσης κοινωνικών προβλημάτων) Decisions ColorCards 1

Β. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Για την απευθείας ανάθεση προμήθειας εκπαιδευτικού υλικού, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 574,04 ευρώ χωρίς ΦΠΑ και 711,81 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

 1. Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να καταθέσει την προσφορά του για το σύνολο των ειδών της προμήθειας. Η προσφορά ισχύει μέχρι 31/12/2017.
 2. Θα προσφερθεί τιμή μονάδας για κάθε ένα από τα περιγραφόμενα είδη καθώς και η συνολική τιμή των ειδών της προμήθειας.
 3. Οι ποσότητες για κάθε είδος καθορίστηκαν με βάση τις εκτιμώμενες ανάγκες της Δομής και μπορούν να μεταβληθούν (να αυξηθούν, να μειωθούν ή να μηδενιστούν) ανάλογα με τις πραγματικές της ανάγκες, όπως αυτές θα διαμορφωθούν κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της προμήθειας και μέχρι εξάντλησης του προϋπολογισμού της παρούσας σύμβασης.
 4. Η κατακύρωση της προμήθειας θα γίνει στον προσφέροντα τη χαμηλότερη τιμή για το σύνολο των ειδών της προμήθειας.
 5. Η παράδοση και παραλαβή των ειδών της προμήθειας θα γίνεται στην Δομή Φρίξος στην Αλεξανδρούπολη με δαπάνη και μέσα του προμηθευτή, κατόπιν συνεννόησης με τη Δομή. Η παράδοση των ειδών της προμήθειας θα ξεκινήσει από την επόμενη ημέρα της κατακύρωσης της προμήθειας στον μειοδότη και θα γίνεται τμηματικά ή άπαξ, κατόπιν συνεννόησης με τη Δομή.
 6. Η σύμβαση που θα υπογραφεί θα έχει ισχύ από την ημέρα υπογραφής της μέχρι και την 31/12/2017. Η ΑΡΣΙΣ μπορεί μονομερώς να παρατείνει την ισχύ της σύμβασης μέχρι την εξάντληση του προϋπολογισμού της.
 7. Η ΑΡΣΙΣ διατηρεί το δικαίωμα να αυξομειώσει την ποσότητα κατακύρωσης στα πλαίσια του προϋπολογισμού ή να διακόψει οποτεδήποτε και μονομερώς την προμήθεια ορισμένων ή όλων των ειδών, ανάλογα με τις ανάγκες της. Στην περίπτωση αυτή Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ δεν έχει δικαίωμα να απαιτήσει την εκτέλεση της προμήθειας μέχρι την κάλυψη του συνολικού προϋπολογισμού της.
 8. Η σύμβαση προμήθειας μπορεί να τροποποιηθεί κατόπιν αιτήματος της ΑΡΣΙΣ και με τη σύμφωνη γνώμη του αναδόχου, κατά τα προβλεπόμενα στο ν. 4412/2016 περί προμηθειών του Δημοσίου.
 9. Η εκχώρηση των υποχρεώσεων και των δικαιωμάτων του σε τρίτους ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ.
 10. Η ΑΡΣΙΣ θα καταβάλλει την αξία των ειδών, που θα προμηθευτεί στα πλαίσια της παρούσας πρόσκλησης εντός τριάντα (30) ημερών ύστερα από την παράδοση των ειδών και την έκδοση από τον προμηθευτή των παρακάτω δικαιολογητικών πληρωμής:

α) Τιμολόγιο-Δελτίο Αποστολής, στο οποίο να αναγράφονται το είδος, η ποσότητα , η τιμή μονάδος, η συνολική αξία των ειδών και οι νόμιμες επιβαρύνσεις

β) Αποδεικτικό ενημερότητας για χρέη προς το δημόσιο.

γ) Αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας.

 1. Τον προμηθευτή βαρύνουν οι νόμιμες κρατήσεις όπως αυτές ισχύουν κατά την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.
 2. Οι παραπάνω όροι θεωρούνται δεσμευτικοί, με ποινή απόρριψης της προσφοράς σε περίπτωση μη συμμόρφωσης σε κάποιον από αυτούς.

Είδη και Ειδικοί Όροι Καύσιμα Ταγαραδες

Α. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΔΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΥΓΡΑ ΚΑΥΣΙΜΑ (ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ) ΛΙΤΡΑ 1920

 

Β. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Για την απευθείας ανάθεση προμήθειας 1.920 λίτρων υγρών καυσίμων (πετρέλαιο κίνησης), για τις ανάγκες της Δομής Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στους Ταγαράδες Θεσσαλονίκης, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 2.016,13 ευρώ χωρίς ΦΠΑ και 2.500,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

 1. Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να καταθέσει την προσφορά του για το σύνολο των ειδών της προμήθειας. Η προσφορά ισχύει μέχρι 31/12/2017.
 2. Οι ποσότητες καθορίστηκαν με βάση τις εκτιμώμενες ανάγκες της Δομής και μπορούν να μεταβληθούν (να αυξηθούν, να μειωθούν ή να μηδενιστούν) ανάλογα με τις πραγματικές της ανάγκες, όπως αυτές θα διαμορφωθούν κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της προμήθειας και μέχρι εξάντλησης του προϋπολογισμού της παρούσας σύμβασης.
 3. Η κατακύρωση της προμήθειας θα γίνει στον προσφέροντα τη χαμηλότερη τιμή για το σύνολο των ειδών της προμήθειας.
 4. Η παράδοση και παραλαβή των ειδών της προμήθειας θα γίνεται, κατόπιν συνεννόησης με τη Δομή. Η παράδοση των ειδών της προμήθειας θα ξεκινήσει από τις 01/10/2017 μετά την κατακύρωσης της προμήθειας στον μειοδότη και θα γίνεται τμηματικά έως τις 31/12/2017.
 5. Η ΑΡΣΙΣ μπορεί μονομερώς να παρατείνει την ισχύ της σύμβασης μέχρι την εξάντληση του προϋπολογισμού της.
 6. Η ΑΡΣΙΣ διατηρεί το δικαίωμα να αυξομειώσει την ποσότητα κατακύρωσης στα πλαίσια του προϋπολογισμού ή να διακόψει οποτεδήποτε και μονομερώς την προμήθεια ορισμένων ή όλων των ειδών, ανάλογα με τις ανάγκες της. Στην περίπτωση αυτή Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ δεν έχει δικαίωμα να απαιτήσει την εκτέλεση της προμήθειας μέχρι την κάλυψη του συνολικού προϋπολογισμού της.
 7. Η σύμβαση προμήθειας μπορεί να τροποποιηθεί κατόπιν αιτήματος της ΑΡΣΙΣ και με τη σύμφωνη γνώμη του αναδόχου, κατά τα προβλεπόμενα στο ν. 4412/2016 περί προμηθειών του Δημοσίου.
 8. Η εκχώρηση των υποχρεώσεων και των δικαιωμάτων του σε τρίτους ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ.
 9. Η ΑΡΣΙΣ θα καταβάλλει την αξία των ειδών, που θα προμηθευτεί στα πλαίσια της παρούσας πρόσκλησης εντός εξήντα (60) ημερών ύστερα από την παράδοση των ειδών και την έκδοση από τον προμηθευτή των παρακάτω δικαιολογητικών πληρωμής:

α) Τιμολόγιο-Δελτίο Αποστολής, στο οποίο να αναγράφονται το είδος, η ποσότητα , η τιμή μονάδας, η συνολική αξία των ειδών και οι νόμιμες επιβαρύνσεις

β) Αποδεικτικό ενημερότητας για χρέη προς το δημόσιο.

γ) Αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας.

 1. Τον προμηθευτή βαρύνουν οι νόμιμες κρατήσεις όπως αυτές ισχύουν κατά την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.
 2. Οι παραπάνω όροι θεωρούνται δεσμευτικοί, με ποινή απόρριψης της προσφοράς σε περίπτωση μη συμμόρφωσης σε κάποιον από αυτούς.

Το τραγούδι της ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ για την Παγκόσμια Ημέρα κατά των Φυλετικών Διακρίσεων

Το τραγούδι «azadi (eleutheria)» 2015 {σε στίχους Heidari Hussein (φιλοξενούμενος της ΑΡΣΙΣ Μακρινίτσας), ελληνικοί στίχοι: Χριστίνα Κουλάκου, μουσική – ενορχήστρωση: Τάσος Κουλούρης, σε παραγωγή Τάσου Κουλούρη και Rec’n’mix Studio ΚΕΧΑΪΔΗΣ – όλοι φιλικά συμμετέχοντες}.