Ολοκληρωμένα

Κοινωφελής εργασία

Η ΑΡΣΙΣ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ- υλοποιεί στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού», ως δικαιούχος φορέας τις ακόλουθες τέσσερεις πράξεις για τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.

Κοινωνικές δομές άμεσης αντιμετώπισης της φτώχειας στο Δήμο Παύλου Μελά

Τα τελευταία χρόνια οι κοινωνικές και οικονομικές εξελίξεις έχουν προκαλέσει όξυνση των κοινωνικών προβλημάτων. Μεγάλα κομμάτια του πληθυσμού οδηγούνται στην ανεργία ή στην υποαπασχόληση. Διαβιούν στα όρια της φτώχειας, αντιμετωπίζουν προβλήματα στέγασης, αποκλείονται από τη δημόσια υγεία, απομονώνονται και περιθωριοποιούνται.

Οι νέες αυτές συνθήκες καλούν την τοπική κοινωνία να ανταποκριθεί στις προκλήσεις και να συμμετέχει ενεργά στην επίλυση κρίσιμων προβλημάτων αναλαμβάνοντας δυναμικότερο ρόλο και αξιοποιώντας ευκαιρίες προς όφελος όλων.

Προς την κατεύθυνση αυτή στα πλαίσια του προγράμματος «Κοινωνικές Δομές Άμεσης Αντιμετώπισης της Φτώχειας στο Δήμο Παύλου Μελά», η Μ.Κ.Ο ΑΡΣΙΣ σε συνεργασία με το Δήμο Παύλου Μελά προβαίνουν στη δημιουργία έξι  κοινωνικών δομών, που είναι οι εξής: Κοινωνικό Παντοπωλείο, Δομή Παροχής Συσσιτίου (με τη συμμετοχή του Κοινωνικού Συνεταιρισμού Περιορισμένης Ευθύνης Δυτικής Θεσσαλονίκης, Κοι.Σ.Π.Ε.), Δημοτικός Λαχανόκηπος, Γραφείο Διαμεσολάβησης, Τράπεζα Χρόνου και Κοινωνικό Φαρμακείο.

C You! Communities preventing Youth Violence

logo CYou

Η ΆΡΣΙΣ-Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων συμμετέχει στο Πρόγραμμα «C You! Οι κοινότητες προλαμβάνουν τη νεανική βία», που υλοποιείται στα πλαίσια του προγράμματος DAPHNE III της Ευρωπαϊκής Ένωσης.