Διαγωνισμοί – Προκηρύξεις

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την προμήθεια διαφόρων ειδών συμπληρωματικής σίτισης για τις ανάγκες της Δομής Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στην Αθήνα

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Α.Π.: ΑΜ1033

Για την απευθείας ανάθεση προμήθειας διαφόρων ειδών συμπληρωματιής σίτισης για τις ανάγκες της Δομής Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στην Αθήνα, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 880,00 ευρώ χωρίς ΦΠΑ και 1.038,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

CPV: ΔΙΑΦΟΡΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΞΗΡΑ ΤΡΟΦΗ:15890000-3

Η ΑΡΣΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ καλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει έγγραφη προσφορά για την προμήθεια διαφόρων ειδών συμπληρωματιής σίτισης για τις ανάγκες της Δομής Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στην Αθήνα, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 880,00 ευρώ χωρίς ΦΠΑ και 1.038,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών υδραυλικών εργασιών για τις ανάγκες της Δομής Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στους Ταγαράδες Θεσσαλονίκης

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με Α.Π.: ΑM1032
Για την απευθείας ανάθεση παροχή υπηρεσιών υδραυλικών εργασιών για τις ανάγκες της Δομής Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στους Ταγαράδες Θεσσαλονίκης, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 1.535,25€ χωρίς ΦΠΑ και 1.9000,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. για τις υδραυλικές εργασίες

CPV: 45330000-9 Υδραυλικές εργασίες

Η ΑΡΣΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ στα πλαίσια του έργου ΜΕΤΟΙΚΟΣ, το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, το Ταμείο Ασύλου Μετανάστευσης και Ένταξης και από εθνικούς πόρους, αναζητά προμηθευτές για παροχή υπηρεσιών υδραυλικών εργασιών της Δομής Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων Ταγαράδες στην Θεσσαλονίκη, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 1.535,25 ευρώ χωρίς ΦΠΑ και 1.900,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. για τις υδραυλικές εργασίες.

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την επισκευή αυτοκινήτου για τις ανάγκες της δομής φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων Φρίξος στην Αλεξανδρούπολη

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με ΑΠ:ΑΜ1027
Για την απευθείας ανάθεση  για  την παροχή υπηρεσίας επισκευής αυτοκινήτου για τις ανάγκες της Δομή φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων Φρίξος στην Αλεξανδρούπολη προϋπολογιζόμενης δαπάνης 967,74€ χωρίς ΦΠΑ και 1200,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

CPV:50112000-3 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης αυτοκινήτων

Η ΑΡΣΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ καλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει έγγραφη προσφορά για την ανάδειξη αναδόχου  για  την παροχή υπηρεσίας επισκευής αυτοκινήτου για τις ανάγκες της δομής φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων Φρίξος στην Αλεξανδρούπολη, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 967,74€ χωρίς ΦΠΑ και 1200,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την προμήθεια ειδών ατομικής υγιεινής και καθαριότητας για τις ανάγκες της Δομής Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων Φρίξος στην Αλεξανδρούπολη

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με Α.Π.: ΑΜ1021
Για την απευθείας ανάθεση προμήθειας ειδών ατομικής υγιεινής και καθαριότητας για τις ανάγκες της Δομής Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων Φρίξος στην Αλεξανδρούπολη, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 104,83 ευρώ χωρίς ΦΠΑ και 130,00  ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

CPV Ατομικής υγιεινής: 33700000-7, CPV:39830000-9 Προϊόντα Καθαριότητας

Η ΑΡΣΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ στα πλαίσια του έργου ΜΕΤΟΙΚΟΣ, το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, το Ταμείο Ασύλου Μετανάστευσης και Ένταξης και από εθνικούς πόρους, αναζητά προμηθευτές για την προμήθεια ειδών ατομικής υγιεινής και καθαριότητας για τις ανάγκες της Δομής Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων Φρίξος στην Αλεξανδρούπολη, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 104,83 ευρώ χωρίς ΦΠΑ και 130,00  ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών γυμναστηρίου (20 άτομα/μήνα), της Δομής Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στην Πυλαία Θεσσαλονίκης

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος ΑΠ: ΑΜ1026

Για την απευθείας ανάθεση παροχής υπηρεσιών γυμναστηρίου (20 άτομα/μήνα), προϋπολογιζόμενης δαπάνης 1.612,90 ευρώ χωρίς ΦΠΑ και 2.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

CPV: 79998000-6 Υπηρεσίες προγύμνασης

Η ΑΡΣΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ καλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει έγγραφη προσφορά για την ανάδειξη αναδόχου για παροχή «ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ γυμναστηρίου (20 άτομα/μήνα)» για τους φιλοξενούμενους στη Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στην Πυλαία Θεσσαλονίκης προϋπολογιζόμενης δαπάνης 1.612,90 ευρώ χωρίς ΦΠΑ και 2.000,00 ευρώ με ΦΠΑ.

Η προμήθεια εντάσσεται στα πλαίσια του έργου ΜΕΤΟΙΚΟΣ, της Δράσης «Επιχορήγηση Ν.Π. ΑΡΣΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ για την υλοποίηση του έργου ΜΕΤΟΙΚΟΣ» (κωδικός ΟΠΣ 5017544), του «Υποέργου 5 – Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανήλικων στην Πυλαία Θεσσαλονίκης» και χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, το Ταμείο Ασύλου Μετανάστευσης και Ένταξης και από εθνικούς πόρους.