Διαγωνισμοί – Προκηρύξεις

Τροποποίηση της με αριθ. 8458/6-12-2017 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Τροποποίηση της  με αριθ. 8458/6-12-2017  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ με τίτλο: «Παροχή υπηρεσιών Catering σε κατά ανώτατο όριο 35 φιλοξενούμενους ανηλίκους ημερησίως στην Προστατευόμενη Ζώνη Ανηλίκων  που λειτουργεί η ΑΡΣΙΣ στην Ανοικτή Δομή Φιλοξενίας Προσφύγων  στα  Λαγκαδίκια στο πλαίσιο υλοποίησης του Προγράμματος: «Providing urgent protection for the most vulnerable UASC through Safe Zones, Food Provision and Case management » ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ UNICEF.

Με τη με Αριθ. Πρωτ. 8458 /6-12-2017 αναρτήθηκε με την τήρηση όλων των νομίμων διαδικασιών  διακήρυξη ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών catering  σε κατά ανώτατο όριο 35 φιλοξενουμένων ανηλίκων ημερησίως στην Προστατευόμενη Ζώνη Ανηλίκων  που λειτουργεί η ΑΡΣΙΣ στην Ανοικτή Δομή Φιλοξενίας Προσφύγων  στα  Λαγκαδίκια.

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την προμήθεια υλικών χειροτεχνίας, για τη Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων Φρίξος στην Αλεξανδρούπολη

logo-amif kai tame

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με Α.Π.:ΑΜ265
Για την απευθείας ανάθεση προμήθειας υλικών χειροτεχνίας,  προϋπολογιζόμενης δαπάνης 72,58 ευρώ  χωρίς ΦΠΑ και 90,00  ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Η ΑΡΣΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ καλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει έγγραφη προσφορά για την προμήθεια υλικών χειροτεχνίας για τις ανάγκες της Δομής φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων Φρίξος στην Αλεξανδρούπολη, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 72,58 ευρώ  χωρίς ΦΠΑ και 90,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την προμήθεια διαδραστικού πίνακα, για τη Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στη Μακρινίτσα Βόλου

logo-amif kai tame

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με Α.Π.: ΑΜ264
Για την απευθείας ανάθεση προμήθειας διαδραστικού πίνακα,
προϋπολογιζόμενης δαπάνης 403,22 ευρώ  χωρίς ΦΠΑ και 500,00  ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Η ΑΡΣΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ καλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει έγγραφη προσφορά για την προμήθεια διαδραστικού πίνακα για τις ανάγκες της Δομής φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων στη Μακρινίτσα Βόλου, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 403,22 ευρώ  χωρίς ΦΠΑ και 500,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την προμήθεια εκπαιδευτικού υλικού, για τη Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στη Μακρινίτσα Βόλου

logo-amif kai tame

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με Α.Π.:ΑΜ261
Για την απευθείας ανάθεση προμήθειας εκπαιδευτικού υλικού, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 235,84 ευρώ  χωρίς ΦΠΑ και 250,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Η ΑΡΣΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ καλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει έγγραφη προσφορά για την προμήθεια εκπαιδευτικού υλικού για τις ανάγκες της Δομής φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων στη Μακρινίτσα Βόλου, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 235,84 ευρώ  χωρίς ΦΠΑ και 250,00  ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α