Ανακοίνωση:σύναψης συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου για τη στελέχωση των Κοινωνικών δομών, στο πλαίσιο της πράξης «ΑΡΣΙΣ_Κοινωνικές δομές αντιμετώπισης της φτώχειας στο Δήμο Θεσσαλονίκης» του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» με βάση την τροποποίηση της Πρόσκλησης έως30/06/2016

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
σύναψης συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου για τη στελέχωση τωνΚοινωνικών δομών,στο πλαίσιο της πράξης «ΑΡΣΙΣ_Κοινωνικές δομές αντιμετώπισης της φτώχειας στο Δήμο Θεσσαλονίκης» του Ε.Π. «ΑνάπτυξηΑνθρώπινου Δυναμικού» με βάση την τροποποίηση της Πρόσκλησης έως30/06/2016

Η ΑΡΣΙΣ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ αναζητά για τη στελέχωση του Οικονομικού Τμήματος στην Αθήνα: « Οικονομολόγο / Λογιστή – Φοροτεχνικό »

Η ΑΡΣΙΣ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ αναζητά για τη στελέχωση του Οικονομικού Τμήματος στην Αθήνα:
« Οικονομολόγο / Λογιστή – Φοροτεχνικό »

Διευκρίνιση επί της υπ’ αρ. πρωτ. 110/16 Διακήρυξης Ανοικτού Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την «προμήθεια εξοπλισμού πληροφορικής»

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1o

της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού επί της υπ. αρ 110/16 Διακήρυξης Ανοικτού Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την «προμήθεια εξοπλισμού πληροφορικής»

Σήμερα την Πέμπτη 21/4/2016 και ώρα 10.00 συνήλθε η ορισθείσα Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού επί της υπ. αρ 110/2016 Διακήρυξης Ανοικτού Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την «προμήθεια εξοπλισμού πληροφορικής» με σκοπό την παροχή διευκρίνησης επί του κειμένου της ανωτέρω διακηρύξεως.